ទិញ
0.05
24.07.2020 04:40:47
106.487
104.623
0.000
0.000
ចំណេញ
-78.34 EUR
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2020 04:40:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
106.487
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-78.34 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
104.623
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.05
23.07.2020 07:47:50
1.07508
1.07117
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.87 EUR
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2020 07:47:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.07508
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.87 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07117
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.05
23.07.2020 07:45:43
9502.22
12966.24
0.00
0.00
ចំណេញ
-166.93 EUR
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2020 07:45:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
9502.22
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-166.93 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
12966.24
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.05
22.07.2020 19:05:14
1.15882
1.18395
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-101.60 EUR
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2020 19:05:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15882
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-101.60 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18395
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.05
22.07.2020 19:05:07
1.34066
1.31249
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-97.74 EUR
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2020 19:05:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.34066
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-97.74 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.31249
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
0.05
16.07.2020 18:19:39
1.12367
1.18395
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 EUR
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2020 18:19:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.12367
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18395
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.05
16.07.2020 18:14:45
107.118
104.623
0.000
0.000
ចំណេញ
-104.05 EUR
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2020 18:14:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
107.118
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-104.05 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
104.623
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.05
08.07.2020 17:04:08
107.491
104.623
0.000
0.000
ចំណេញ
-119.72 EUR
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2020 17:04:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
107.491
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-119.72 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
104.623
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.05
03.07.2020 12:14:48
120.697
123.872
0.000
0.000
ចំណេញ
-135.37 EUR
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.07.2020 12:14:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.697
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-135.37 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
123.872
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.05
03.07.2020 12:13:17
1.24526
1.30887
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-278.71 EUR
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.07.2020 12:13:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.24526
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-278.71 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.30887
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.05
03.07.2020 12:12:57
1.12300
1.18395
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-252.41 EUR
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.07.2020 12:12:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.12300
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-252.41 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18395
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.05
02.07.2020 12:56:19
0.94357
0.90471
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-173.32 EUR
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2020 12:56:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.94357
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-173.32 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90471
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.05
02.07.2020 12:53:56
1.35943
1.31249
0.00000
1.36813
ចំណេញ
-159.44 EUR
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2020 12:53:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.35943
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-159.44 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.31249
កាត់ចំណេញ
1.36813
ទិញ
0.05
09.06.2020 09:40:56
107.863
104.623
0.000
0.000
ចំណេញ
-137.70 EUR
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2020 09:40:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
107.863
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-137.70 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
104.623
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.05
29.05.2020 11:57:20
0.96177
0.90471
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-257.76 EUR
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.05.2020 11:57:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.96177
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-257.76 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90471
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
0.1
28.05.2020 10:35:55
31.307
40.699
0.000
0.000
ចំណេញ
0.00 EUR
USCrude_n
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2020 10:35:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
31.307
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
40.699
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.05
28.05.2020 10:35:19
1.10074
1.18395
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-346.97 EUR
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2020 10:35:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.10074
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-346.97 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18395
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.1
26.05.2020 17:14:17
71.452
74.758
0.000
0.000
ចំណេញ
-309.20 EUR
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2020 17:14:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
71.452
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-309.20 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.758
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.1
26.05.2020 17:14:10
0.66395
0.71453
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-469.59 EUR
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2020 17:14:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.66395
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-469.59 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71453
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.05
20.05.2020 10:55:19
70.302
74.758
0.000
0.000
ចំណេញ
-201.56 EUR
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2020 10:55:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
70.302
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-201.56 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.758
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.05
20.05.2020 10:55:16
70.306
74.758
0.000
0.000
ចំណេញ
-201.40 EUR
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2020 10:55:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
70.306
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-201.40 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.758
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.1
20.05.2020 10:53:59
0.65315
0.71453
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-562.60 EUR
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2020 10:53:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.65315
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-562.60 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71453
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
0.05
08.05.2020 09:16:20
68.404
74.758
0.000
0.000
ចំណេញ
0.00 EUR
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.05.2020 09:16:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
68.404
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.758
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.05
08.05.2020 09:15:58
69.416
74.758
0.000
68.427
ចំណេញ
-238.30 EUR
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.05.2020 09:15:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
69.416
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-238.30 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.758
កាត់ចំណេញ
68.427
ទិញនៅ
0.05
08.05.2020 09:15:14
0.63076
0.71453
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 EUR
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.05.2020 09:15:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
0.63076
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71453
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់នៅ
0.05
07.05.2020 11:09:29
0.98078
0.90471
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 EUR
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2020 11:09:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
0.98078
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90471
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
0.05
07.05.2020 11:08:08
0.86982
0.90460
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 EUR
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2020 11:08:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
0.86982
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90460
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
0.05
07.05.2020 11:05:18
114.626
123.872
0.000
0.000
ចំណេញ
0.00 EUR
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2020 11:05:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
114.626
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
123.872
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.05
05.05.2020 10:10:19
0.64512
0.71453
0.00000
0.63156
ចំណេញ
-317.67 EUR
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2020 10:10:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.64512
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-317.67 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71453
កាត់ចំណេញ
0.63156
ទិញ
1
29.04.2020 21:45:07
38.28
37.41
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.95 EUR
#PFE
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2020 21:45:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
38.28
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.95 EUR
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
37.41
កាត់ចំណេញ
0.00