ទិញ
0.01
15.10.2021 10:37:03
0.84643
0.84602
0.00000
0.84819
ចំណេញ
-0.57 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 10:37:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.84643
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84602
កាត់ចំណេញ
0.84819
ទិញ
0.01
13.10.2021 09:36:06
0.84882
0.84602
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.86 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 09:36:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.84882
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84602
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
12.10.2021 11:29:27
0.85109
0.84602
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-13.95 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 11:29:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.85109
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84602
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
05.10.2021 10:46:34
0.85238
0.84602
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-17.49 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 10:46:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.85238
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84602
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
05.10.2021 10:21:33
0.85270
0.84602
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-9.19 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 10:21:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.85270
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84602
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
04.10.2021 18:17:23
0.85430
0.84602
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-22.78 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 18:17:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.85430
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-22.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84602
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
04.10.2021 15:36:26
0.85615
0.84602
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-13.94 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 15:36:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.85615
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84602
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
04.10.2021 15:36:21
0.85616
0.84602
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-13.95 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 15:36:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.85616
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84602
កាត់ចំណេញ
0.00000