ទិញ
0.01
09.04.2021 04:28:56
25.504
25.345
0.000
0.000
ចំណេញ
-8.33 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.504
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-8.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.345
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
09.04.2021 04:28:53
25.504
25.345
0.000
0.000
ចំណេញ
-8.33 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.504
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-8.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.345
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
09.04.2021 04:28:51
25.505
25.345
0.000
0.000
ចំណេញ
-8.38 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.505
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-8.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.345
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
09.04.2021 04:28:48
25.504
25.345
0.000
0.000
ចំណេញ
-8.33 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.504
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-8.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.345
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
09.04.2021 04:28:48
25.504
25.345
0.000
0.000
ចំណេញ
-8.33 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.504
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-8.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.345
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
09.04.2021 04:28:46
25.499
25.345
0.000
0.000
ចំណេញ
-8.08 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.499
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-8.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.345
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
09.04.2021 04:28:44
25.501
25.345
0.000
0.000
ចំណេញ
-8.18 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.501
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-8.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.345
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
09.04.2021 04:28:43
25.501
25.345
0.000
0.000
ចំណេញ
-8.18 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.501
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-8.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.345
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
09.04.2021 04:28:40
25.502
25.345
0.000
0.000
ចំណេញ
-8.23 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.502
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-8.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.345
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
09.04.2021 04:28:38
25.502
25.345
0.000
0.000
ចំណេញ
-8.23 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.502
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-8.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.345
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
09.04.2021 04:28:36
25.501
25.345
0.000
0.000
ចំណេញ
-8.18 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.501
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-8.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.345
កាត់ចំណេញ
0.000