ទិញ
3
12.10.2020 21:25:00
125.16
117.59
0.00
0.00
ចំណេញ
-23.47 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2020 21:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
125.16
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-23.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
117.59
កាត់ចំណេញ
0.00