ទិញ
0.01
30.07.2021 16:18:00
25.589
25.482
25.239
25.679
ចំណេញ
-5.61 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 16:18:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.589
បញ្ឈប់ការខាតបង់
25.239
ចំណេញ
-5.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.482
កាត់ចំណេញ
25.679
ទិញ
0.01
30.07.2021 16:18:00
25.588
25.482
25.238
25.678
ចំណេញ
-5.56 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 16:18:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.588
បញ្ឈប់ការខាតបង់
25.238
ចំណេញ
-5.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.482
កាត់ចំណេញ
25.678
ទិញ
0.01
30.07.2021 12:45:05
25.581
25.482
25.231
25.671
ចំណេញ
-5.21 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 12:45:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.581
បញ្ឈប់ការខាតបង់
25.231
ចំណេញ
-5.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.482
កាត់ចំណេញ
25.671
ទិញ
0.01
30.07.2021 12:45:05
25.581
25.482
25.231
25.671
ចំណេញ
-5.21 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 12:45:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.581
បញ្ឈប់ការខាតបង់
25.231
ចំណេញ
-5.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.482
កាត់ចំណេញ
25.671
ទិញ
0.01
30.07.2021 12:42:01
25.571
25.482
25.221
25.661
ចំណេញ
-4.71 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 12:42:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.571
បញ្ឈប់ការខាតបង់
25.221
ចំណេញ
-4.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.482
កាត់ចំណេញ
25.661
ទិញ
0.01
30.07.2021 12:42:01
25.571
25.482
25.221
25.661
ចំណេញ
-4.71 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 12:42:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.571
បញ្ឈប់ការខាតបង់
25.221
ចំណេញ
-4.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.482
កាត់ចំណេញ
25.661
ទិញ
0.01
30.07.2021 12:39:01
25.581
25.482
25.211
25.671
ចំណេញ
-5.21 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 12:39:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.581
បញ្ឈប់ការខាតបង់
25.211
ចំណេញ
-5.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.482
កាត់ចំណេញ
25.671
ទិញ
0.01
30.07.2021 02:32:33
25.552
25.482
0.000
26.280
ចំណេញ
-3.76 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 02:32:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.552
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.482
កាត់ចំណេញ
26.280
ទិញ
0.01
30.07.2021 02:32:28
25.552
25.482
0.000
26.579
ចំណេញ
-3.76 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 02:32:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.552
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.482
កាត់ចំណេញ
26.579
ទិញ
0.01
30.07.2021 02:32:16
25.551
25.482
0.000
26.578
ចំណេញ
-3.71 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 02:32:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.551
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.482
កាត់ចំណេញ
26.578
ទិញ
0.01
30.07.2021 02:32:13
25.552
25.482
0.000
26.572
ចំណេញ
-3.76 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 02:32:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.552
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.482
កាត់ចំណេញ
26.572
ទិញ
0.01
30.07.2021 02:32:12
25.552
25.482
0.000
26.572
ចំណេញ
-3.76 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 02:32:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.552
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.482
កាត់ចំណេញ
26.572
ទិញ
0.01
30.07.2021 02:32:11
25.552
25.482
0.000
26.572
ចំណេញ
-3.76 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 02:32:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.552
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.482
កាត់ចំណេញ
26.572
ទិញ
0.01
30.07.2021 02:32:10
25.552
25.482
0.000
26.572
ចំណេញ
-3.76 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 02:32:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.552
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
25.482
កាត់ចំណេញ
26.572