លក់
0.63
14.10.2021 10:23:04
83.985
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-4.39 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 10:23:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
83.985
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-4.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.63
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.62
14.10.2021 10:20:00
83.955
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-4.48 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 10:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
83.955
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-4.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.62
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.6
14.10.2021 10:02:22
83.926
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-4.49 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 10:02:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
83.926
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-4.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.59
14.10.2021 09:21:46
83.895
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-4.57 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 09:21:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
83.895
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-4.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.59
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.57
14.10.2021 07:15:03
83.868
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-4.55 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 07:15:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
83.868
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-4.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.57
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.56
14.10.2021 04:10:02
83.742
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-5.09 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 04:10:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
83.742
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-5.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.56
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.54
13.10.2021 16:23:58
83.444
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-6.32 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 16:23:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
83.444
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.54
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.53
13.10.2021 16:16:01
83.419
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-6.32 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 16:16:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
83.419
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.53
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.51
13.10.2021 16:12:20
83.391
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-6.20 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 16:12:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
83.391
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.51
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.5
13.10.2021 16:05:42
83.364
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-6.20 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 16:05:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
83.364
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.48
13.10.2021 16:02:09
83.338
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-6.06 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 16:02:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
83.338
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.48
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.47
13.10.2021 16:00:37
83.311
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-6.05 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 16:00:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
83.311
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.47
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.45
13.10.2021 15:59:41
83.284
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-5.90 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 15:59:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
83.284
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-5.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
1
13.10.2021 03:02:20
83.240
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-13.49 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 03:02:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
83.240
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-13.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.44
11.10.2021 10:05:12
82.742
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-7.85 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 10:05:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
82.742
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-7.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.44
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.42
11.10.2021 10:04:07
82.718
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-7.58 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 10:04:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
82.718
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-7.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.42
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.41
11.10.2021 09:54:44
82.686
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-7.52 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:54:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
82.686
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-7.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.41
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.39
11.10.2021 09:45:22
82.657
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-7.25 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:45:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
82.657
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-7.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.39
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.38
11.10.2021 09:43:38
82.630
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-7.15 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:43:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
82.630
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-7.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.36
11.10.2021 09:36:25
82.602
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-6.86 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:36:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
82.602
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.35
11.10.2021 09:35:01
82.577
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-6.75 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
82.577
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.33
11.10.2021 07:56:42
82.457
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-6.71 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 07:56:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
82.457
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.32
11.10.2021 07:45:08
82.431
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-6.58 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 07:45:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
82.431
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.3
11.10.2021 07:32:38
82.404
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-6.24 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 07:32:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
82.404
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.29
07.10.2021 18:39:52
81.633
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-7.99 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 18:39:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
81.633
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-7.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.27
07.10.2021 18:35:05
81.596
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-7.53 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 18:35:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
81.596
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-7.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.26
07.10.2021 18:30:54
81.556
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-7.34 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 18:30:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
81.556
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-7.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.26
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.24
07.10.2021 18:28:43
81.529
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-6.83 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 18:28:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
81.529
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.23
07.10.2021 18:26:37
81.505
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-6.59 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 18:26:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
81.505
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.23
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.21
07.10.2021 18:15:01
81.476
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-6.07 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 18:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
81.476
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.2
07.10.2021 15:25:14
81.328
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-6.04 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 15:25:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
81.328
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.18
07.10.2021 15:10:02
81.297
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-5.49 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 15:10:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
81.297
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-5.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.17
07.10.2021 10:35:25
81.242
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-5.27 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 10:35:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
81.242
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-5.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.17
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.15
07.10.2021 05:13:49
81.213
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-4.68 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 05:13:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
81.213
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-4.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.14
07.10.2021 05:10:00
81.183
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-4.41 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 05:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
81.183
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-4.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.12
07.10.2021 02:53:46
81.135
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-3.83 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 02:53:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
81.135
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.11
07.10.2021 02:44:12
81.105
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-3.54 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 02:44:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
81.105
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.09
07.10.2021 02:37:13
81.077
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-2.92 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 02:37:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
81.077
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-2.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.08
06.10.2021 22:15:30
81.048
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-2.61 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 22:15:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
81.048
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-2.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.06
06.10.2021 22:08:03
81.021
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-1.97 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 22:08:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
81.021
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.05
06.10.2021 22:00:01
80.993
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-1.66 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 22:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
80.993
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.03
06.10.2021 20:17:23
80.791
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-1.05 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 20:17:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
80.791
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.02
06.10.2021 19:55:56
80.760
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.70 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 19:55:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
80.760
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
06.10.2021 19:55:00
80.727
84.781
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.35 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 19:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
80.727
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.781
កាត់ចំណេញ
0.000