លក់
0.01
09.04.2021 01:19:16
1.10094
1.09958
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.27 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 01:19:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.10094
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.09958
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
09.04.2021 01:19:01
0.70692
0.70378
0.00000
0.00000
ចំណេញ
3.21 USD
AUDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 01:19:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70692
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
3.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70378
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
08.04.2021 00:59:02
1.56026
1.56232
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.38 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 00:59:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.56026
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.56232
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
07.04.2021 01:10:10
1743.40
1744.68
0.00
0.00
ចំណេញ
1.08 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 01:10:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1743.40
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
1.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1744.68
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.01
07.04.2021 01:09:59
109.744
109.061
0.000
0.000
ចំណេញ
6.16 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 01:09:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.744
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
6.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.061
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
07.04.2021 01:09:05
151.689
150.024
0.000
0.000
ចំណេញ
15.06 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 01:09:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
151.689
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
15.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.024
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
25.03.2021 00:11:42
1.36882
1.37558
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-6.86 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 00:11:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36882
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37558
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
22.03.2021 00:18:12
1.79174
1.79883
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-5.62 USD
GBPAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 00:18:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.79174
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.79883
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
18.03.2021 00:16:04
0.85817
0.86855
0.00000
0.00000
ចំណេញ
14.08 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2021 00:16:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.85817
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
14.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86855
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
16.03.2021 00:13:16
1.28931
1.26600
0.00000
0.00000
ចំណេញ
25.13 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 00:13:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.28931
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
25.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26600
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
22.02.2021 01:15:40
1784.13
1744.68
0.00
0.00
ចំណេញ
-39.65 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 01:15:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1784.13
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-39.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1744.68
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.01
26.01.2021 13:31:58
141.900
150.024
0.000
141.250
ចំណេញ
-74.69 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.01.2021 13:31:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
141.900
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-74.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.024
កាត់ចំណេញ
141.250
លក់
0.01
26.01.2021 03:01:48
141.800
150.024
0.000
141.250
ចំណេញ
-75.61 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.01.2021 03:01:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
141.800
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-75.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.024
កាត់ចំណេញ
141.250
លក់
0.01
26.01.2021 02:57:26
141.784
150.024
0.000
141.250
ចំណេញ
-75.76 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.01.2021 02:57:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
141.784
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-75.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.024
កាត់ចំណេញ
141.250
លក់
0.01
11.11.2020 04:03:25
139.385
150.024
0.000
0.000
ចំណេញ
-97.75 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.11.2020 04:03:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
139.385
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-97.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.024
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
09.11.2020 11:01:01
136.182
150.024
0.000
136.000
ចំណេញ
-127.12 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.11.2020 11:01:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
136.182
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-127.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.024
កាត់ចំណេញ
136.000
លក់
0.01
30.10.2020 08:00:33
134.486
150.024
0.000
134.300
ចំណេញ
-142.67 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 08:00:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
134.486
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-142.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.024
កាត់ចំណេញ
134.300
លក់
0.01
30.10.2020 08:00:27
134.490
150.024
0.000
134.400
ចំណេញ
-142.64 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 08:00:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
134.490
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-142.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.024
កាត់ចំណេញ
134.400
លក់
0.01
06.10.2020 08:00:07
137.187
150.024
0.000
136.750
ចំណេញ
-117.91 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2020 08:00:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
137.187
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-117.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.024
កាត់ចំណេញ
136.750