ទិញ
0.01
11.10.2021 03:47:20
1.15768
1.16260
0.00000
0.00000
ចំណេញ
4.82 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 03:47:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.15768
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
4.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16260
កាត់ចំណេញ
0.00000