ចម្លង
10.47 USD
27.11.2020 15:39:45
0.00%
4.15%
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.69 USD
cbcpro
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 15:39:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10.47 USD
កាត់ចំណេញ
0.00