លក់
0.05
15.10.2021 07:33:42
156.015
156.836
0.000
0.000
ចំណេញ
-36.92 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 07:33:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
156.015
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-36.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
156.836
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.05
14.10.2021 11:41:47
155.460
156.836
0.000
0.000
ចំណេញ
-61.20 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 11:41:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
155.460
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-61.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
156.836
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.05
14.10.2021 05:12:35
155.110
156.836
0.000
0.000
ចំណេញ
-76.51 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 05:12:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
155.110
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-76.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
156.836
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.05
13.10.2021 10:41:56
154.740
156.836
0.000
153.765
ចំណេញ
-92.70 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 10:41:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
154.740
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-92.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
156.836
កាត់ចំណេញ
153.765