ទិញ
0.03
27.11.2020 18:26:34
1.19590
1.19526
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-2.22 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 18:26:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.19590
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19526
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.03
27.11.2020 18:26:34
1.19590
1.19526
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-2.22 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 18:26:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.19590
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19526
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.03
27.11.2020 18:26:34
1.19590
1.19526
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-2.22 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 18:26:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.19590
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19526
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
02.11.2020 06:12:09
1.16375
1.19528
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-94.89 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.11.2020 06:12:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16375
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-94.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19528
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
02.11.2020 06:12:09
1.16375
1.19528
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-94.89 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.11.2020 06:12:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16375
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-94.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19528
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
02.11.2020 06:12:09
1.16375
1.19528
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-94.89 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.11.2020 06:12:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16375
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-94.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19528
កាត់ចំណេញ
0.00000