លក់
0.02
18.06.2021 23:54:08
1.24658
1.24677
0.00000
1.24508
ចំណេញ
0.00 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 23:54:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.24658
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24677
កាត់ចំណេញ
1.24508
ទិញ
0.01
18.06.2021 23:51:44
1.24626
1.24595
0.00000
1.24826
ចំណេញ
0.00 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 23:51:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.24626
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24595
កាត់ចំណេញ
1.24826
លក់
0.01
18.06.2021 20:00:02
1.24358
1.24677
0.00000
1.24508
ចំណេញ
-0.03 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 20:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.24358
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24677
កាត់ចំណេញ
1.24508
ទិញ
1.23
18.06.2021 17:57:54
130.633
130.753
0.000
131.160
ចំណេញ
1.34 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 17:57:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
130.633
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
1.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.23
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.160
លក់
0.01
18.06.2021 17:33:43
130.798
130.856
0.000
130.597
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 17:33:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
130.798
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.856
កាត់ចំណេញ
130.597
លក់
0.01
18.06.2021 17:27:50
0.74842
0.74800
0.00000
0.74643
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 17:27:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.74842
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74800
កាត់ចំណេញ
0.74643
លក់
0.01
18.06.2021 17:02:46
1.18593
1.18659
0.00000
1.18394
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 17:02:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18593
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18659
កាត់ចំណេញ
1.18394
ទិញ
0.23
18.06.2021 15:29:11
0.74964
0.74770
0.00000
0.75334
ចំណេញ
-0.45 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 15:29:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.74964
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.23
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74770
កាត់ចំណេញ
0.75334
ទិញ
1.13
18.06.2021 15:27:06
1.18755
1.18629
0.00000
1.19205
ចំណេញ
-1.42 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 15:27:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.18755
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19205
ទិញ
1.13
18.06.2021 09:02:22
130.935
130.753
0.000
131.160
ចំណេញ
-1.87 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 09:02:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
130.935
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.160
ទិញ
0.13
18.06.2021 08:03:25
0.75262
0.74770
0.00000
0.75334
ចំណេញ
-0.64 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 08:03:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.75262
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74770
កាត់ចំណេញ
0.75334
ទិញ
0.74
17.06.2021 19:24:13
131.235
130.753
0.000
131.160
ចំណេញ
-3.24 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 19:24:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
131.235
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.74
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.160
ទិញ
0.74
17.06.2021 19:18:16
1.19062
1.18629
0.00000
1.19205
ចំណេញ
-3.20 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 19:18:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.19062
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.74
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19205
ទិញ
0.41
17.06.2021 18:22:18
131.535
130.753
0.000
131.160
ចំណេញ
-2.91 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:22:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
131.535
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-2.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.41
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.160
ទិញ
0.07
17.06.2021 18:11:14
0.75562
0.74770
0.00000
0.75334
ចំណេញ
-0.55 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:11:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.75562
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74770
កាត់ចំណេញ
0.75334
ទិញ
0.23
17.06.2021 15:57:18
131.836
130.753
0.000
131.160
ចំណេញ
-2.26 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 15:57:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
131.836
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-2.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.23
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.160
ទិញ
0.04
17.06.2021 13:23:06
0.75862
0.74770
0.00000
0.75334
ចំណេញ
-0.44 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 13:23:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.75862
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74770
កាត់ចំណេញ
0.75334
ទិញ
0.41
17.06.2021 13:21:15
1.19362
1.18629
0.00000
1.19205
ចំណេញ
-3.01 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 13:21:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.19362
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.41
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19205
ទិញ
0.13
17.06.2021 11:54:22
132.136
130.753
0.000
131.160
ចំណេញ
-1.63 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 11:54:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
132.136
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.160
ទិញ
0.07
17.06.2021 10:12:09
132.435
130.753
0.000
131.160
ចំណេញ
-1.07 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 10:12:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
132.435
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.160
ទិញ
0.23
17.06.2021 10:11:29
1.19665
1.18629
0.00000
1.19205
ចំណេញ
-2.38 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 10:11:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.19665
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.23
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19205
ទិញ
0.02
17.06.2021 09:09:12
0.76162
0.74770
0.00000
0.75334
ចំណេញ
-0.28 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 09:09:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.76162
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74770
កាត់ចំណេញ
0.75334
ទិញ
0.01
17.06.2021 04:30:09
0.76458
0.74770
0.00000
0.75334
ចំណេញ
-0.17 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 04:30:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.76458
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74770
កាត់ចំណេញ
0.75334
ទិញ
0.13
16.06.2021 23:43:12
1.19966
1.18629
0.00000
1.19205
ចំណេញ
-1.74 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 23:43:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.19966
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.74 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19205
ទិញ
0.04
16.06.2021 21:45:34
132.737
130.753
0.000
131.160
ចំណេញ
-0.72 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:45:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
132.737
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.160
ទិញ
0.07
16.06.2021 21:40:12
1.20267
1.18629
0.00000
1.19205
ចំណេញ
-1.15 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:40:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20267
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19205
ទិញ
0.04
16.06.2021 21:04:14
1.20571
1.18629
0.00000
1.19205
ចំណេញ
-0.78 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:04:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20571
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19205
ទិញ
0.02
16.06.2021 21:00:49
1.20870
1.18629
0.00000
1.19205
ចំណេញ
-0.45 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:00:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20870
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19205
ទិញ
0.02
16.06.2021 21:00:23
133.037
130.753
0.000
131.160
ចំណេញ
-0.41 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:00:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
133.037
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.160
ទិញ
0.01
16.06.2021 17:36:02
133.359
130.753
0.000
131.160
ចំណេញ
-0.24 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 17:36:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
133.359
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.160
ទិញ
0.01
15.06.2021 16:53:26
1.21303
1.18629
0.00000
1.19205
ចំណេញ
-0.27 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 16:53:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21303
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19205
ចម្លង
36.18 USD
06.05.2021 12:15:00
-7.33%
-89.98%
0.00
0.00
ចំណេញ
-63.56 USD
GrowthFactor
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 12:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-63.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
36.18 USD
កាត់ចំណេញ
0.00