ទិញ
0.01
14.05.2021 05:46:49
1.21792
1.21768
0.00000
1.21992
ចំណេញ
0.00 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 05:46:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21792
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21768
កាត់ចំណេញ
1.21992
លក់
0.01
13.05.2021 22:42:57
1.21559
1.21723
0.00000
1.21359
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 22:42:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21559
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21723
កាត់ចំណេញ
1.21359
ទិញ
0.01
13.05.2021 21:20:50
0.77275
0.77231
0.00000
0.77475
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 21:20:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77275
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77231
កាត់ចំណេញ
0.77475
លក់
0.01
13.05.2021 18:21:07
0.77208
0.77254
0.00000
0.77008
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 18:21:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.77208
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77254
កាត់ចំណេញ
0.77008
លក់
0.01
13.05.2021 18:05:06
1.20714
1.20806
0.00000
1.20514
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 18:05:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20714
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20806
កាត់ចំណេញ
1.20514
លក់
0.01
13.05.2021 17:58:08
132.290
132.410
0.000
132.090
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 17:58:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
132.290
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.410
កាត់ចំណេញ
132.090
ទិញ
0.01
13.05.2021 15:32:15
1.20924
1.20785
0.00000
1.21124
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 15:32:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20924
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20785
កាត់ចំណេញ
1.21124
ទិញ
0.01
13.05.2021 13:39:05
132.345
132.382
0.000
132.545
ចំណេញ
0.00 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 13:39:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
132.345
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.382
កាត់ចំណេញ
132.545
ចម្លង
100.90 USD
06.05.2021 19:15:00
-7.33%
-17.44%
0.00
0.00
ចំណេញ
0.93 USD
GrowthFactor
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 19:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
100.90 USD
កាត់ចំណេញ
0.00