លក់
0.04
15.06.2021 18:58:11
1.22018
1.21917
0.00000
1.21788
ចំណេញ
0.03 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 18:58:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.22018
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21917
កាត់ចំណេញ
1.21788
ទិញ
0.07
15.06.2021 17:41:42
0.76804
0.76845
0.00000
0.77094
ចំណេញ
0.03 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 17:41:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.76804
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76845
កាត់ចំណេញ
0.77094
លក់
0.01
15.06.2021 17:33:16
0.76812
0.76869
0.00000
0.76612
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 17:33:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.76812
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76869
កាត់ចំណេញ
0.76612
ទិញ
0.01
15.06.2021 16:53:26
1.21303
1.21248
0.00000
1.21502
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 16:53:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21303
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21248
កាត់ចំណេញ
1.21502
លក់
0.01
15.06.2021 15:45:51
1.21030
1.21268
0.00000
1.20830
ចំណេញ
-0.02 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 15:45:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21030
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21268
កាត់ចំណេញ
1.20830
លក់
0.01
15.06.2021 15:07:37
133.290
133.489
0.000
133.090
ចំណេញ
-0.02 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 15:07:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
133.290
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.489
កាត់ចំណេញ
133.090
ទិញ
0.01
15.06.2021 14:33:57
1.21995
1.21893
0.00000
1.22192
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 14:33:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21995
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21893
កាត់ចំណេញ
1.22192
លក់
0.02
15.06.2021 12:34:38
1.21717
1.21917
0.00000
1.21788
ចំណេញ
-0.03 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 12:34:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21717
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21917
កាត់ចំណេញ
1.21788
ទិញ
0.01
15.06.2021 04:59:28
133.475
133.464
0.000
133.674
ចំណេញ
0.00 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 04:59:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
133.475
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.464
កាត់ចំណេញ
133.674
លក់
0.01
14.06.2021 16:06:09
1.21417
1.21917
0.00000
1.21788
ចំណេញ
-0.04 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 16:06:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21417
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21917
កាត់ចំណេញ
1.21788
ទិញ
0.04
11.06.2021 17:12:08
0.77103
0.76845
0.00000
0.77094
ចំណេញ
-0.10 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:12:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77103
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76845
កាត់ចំណេញ
0.77094
ទិញ
0.02
11.06.2021 14:30:17
0.77404
0.76845
0.00000
0.77094
ចំណេញ
-0.11 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 14:30:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77404
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76845
កាត់ចំណេញ
0.77094
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:13:17
0.77704
0.76845
0.00000
0.77094
ចំណេញ
-0.09 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:13:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77704
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76845
កាត់ចំណេញ
0.77094
ចម្លង
78.78 USD
06.05.2021 12:15:00
-7.33%
-47.15%
0.00
0.00
ចំណេញ
-20.97 USD
GrowthFactor
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 12:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-20.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
78.78 USD
កាត់ចំណេញ
0.00