ទិញ
0.01
21.09.2021 23:25:50
1.28247
1.28128
0.00000
1.28447
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 23:25:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.28247
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.28128
កាត់ចំណេញ
1.28447
លក់
0.02
21.09.2021 18:42:44
1.28032
1.28153
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.02 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 18:42:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.28032
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.28153
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
21.09.2021 18:29:45
1.17144
1.17285
0.00000
1.16943
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 18:29:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17144
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17285
កាត់ចំណេញ
1.16943
ទិញ
0.02
21.09.2021 17:34:54
1.17189
1.17262
0.00000
1.17349
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:34:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17189
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17262
កាត់ចំណេញ
1.17349
លក់
0.01
21.09.2021 17:08:33
0.72295
0.72348
0.00000
0.72096
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:08:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.72295
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72348
កាត់ចំណេញ
0.72096
លក់
0.01
21.09.2021 16:18:45
128.163
128.125
0.000
127.962
ចំណេញ
0.00 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 16:18:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
128.163
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.125
កាត់ចំណេញ
127.962
ទិញ
0.02
21.09.2021 16:06:01
128.248
128.097
0.000
128.398
ចំណេញ
-0.03 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 16:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
128.248
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.097
កាត់ចំណេញ
128.398
ទិញ
0.01
21.09.2021 15:35:16
128.544
128.097
0.000
128.398
ចំណេញ
-0.04 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:35:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
128.544
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.097
កាត់ចំណេញ
128.398
ទិញ
0.02
21.09.2021 15:14:54
0.72461
0.72324
0.00000
0.72621
ចំណេញ
-0.03 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:14:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72461
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72324
កាត់ចំណេញ
0.72621
ទិញ
0.01
21.09.2021 15:08:31
1.17496
1.17262
0.00000
1.17349
ចំណេញ
-0.02 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:08:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17496
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17262
កាត់ចំណេញ
1.17349
ទិញ
0.01
21.09.2021 07:20:45
0.72776
0.72324
0.00000
0.72621
ចំណេញ
-0.05 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 07:20:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72776
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72324
កាត់ចំណេញ
0.72621