លក់
0.01
08.10.2021 04:49:02
111.859
113.654
114.865
111.290
ចំណេញ
-15.89 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 04:49:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
111.859
បញ្ឈប់ការខាតបង់
114.865
ចំណេញ
-15.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
113.654
កាត់ចំណេញ
111.290
លក់
0.01
06.10.2021 03:44:03
111.609
113.654
114.865
111.290
ចំណេញ
-18.09 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 03:44:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
111.609
បញ្ឈប់ការខាតបង់
114.865
ចំណេញ
-18.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
113.654
កាត់ចំណេញ
111.290
លក់
0.01
05.10.2021 16:09:27
111.358
113.654
114.865
111.290
ចំណេញ
-20.30 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 16:09:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
111.358
បញ្ឈប់ការខាតបង់
114.865
ចំណេញ
-20.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
113.654
កាត់ចំណេញ
111.290
លក់
0.01
05.10.2021 04:52:02
111.111
113.654
114.865
111.290
ចំណេញ
-22.47 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 04:52:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
111.111
បញ្ឈប់ការខាតបង់
114.865
ចំណេញ
-22.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
113.654
កាត់ចំណេញ
111.290
លក់
0.01
04.10.2021 17:40:00
110.862
113.654
114.865
111.290
ចំណេញ
-24.67 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 17:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.862
បញ្ឈប់ការខាតបង់
114.865
ចំណេញ
-24.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
113.654
កាត់ចំណេញ
111.290