លក់
0.01
22.04.2021 22:46:50
0.71666
0.71600
0.74254
0.70820
ចំណេញ
0.56 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 22:46:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71666
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74254
ចំណេញ
0.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71600
កាត់ចំណេញ
0.70820
លក់
0.01
14.04.2021 19:13:29
0.71443
0.71600
0.74254
0.70820
ចំណេញ
-1.67 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 19:13:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71443
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74254
ចំណេញ
-1.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71600
កាត់ចំណេញ
0.70820
លក់
0.01
14.04.2021 05:48:41
0.70866
0.71600
0.74254
0.70820
ចំណេញ
-7.44 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 05:48:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70866
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74254
ចំណេញ
-7.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71600
កាត់ចំណេញ
0.70820
លក់
0.01
14.04.2021 02:52:24
0.70658
0.71600
0.74254
0.70820
ចំណេញ
-9.52 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 02:52:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70658
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74254
ចំណេញ
-9.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71600
កាត់ចំណេញ
0.70820
លក់
0.01
13.04.2021 19:16:59
0.70455
0.71600
0.74254
0.70820
ចំណេញ
-11.55 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 19:16:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70455
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74254
ចំណេញ
-11.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71600
កាត់ចំណេញ
0.70820
លក់
0.01
13.04.2021 15:35:00
0.70254
0.71600
0.74254
0.70820
ចំណេញ
-13.56 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 15:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70254
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74254
ចំណេញ
-13.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71600
កាត់ចំណេញ
0.70820