ចម្លង
0.18 USD
04.06.2020 06:12:09
27.96%
-50.22%
0.00
0.00
ចំណេញ
-1 160.26 USD
CIKGOJES
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2020 06:12:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1 160.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18 USD
កាត់ចំណេញ
0.00