ចម្លង
1.08 USD
20.01.2021 12:08:11
57.83%
-99.84%
0.00
0.00
ចំណេញ
-957.47 USD
TokGajah
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.01.2021 12:08:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-957.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.08 USD
កាត់ចំណេញ
0.00