ទិញ
0.01
29.07.2021 23:18:24
0.90616
0.90476
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.65 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2021 23:18:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90616
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90476
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
28.07.2021 21:40:43
0.91159
0.90476
0.88169
0.91735
ចំណេញ
-7.65 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:40:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.91159
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.88169
ចំណេញ
-7.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90476
កាត់ចំណេញ
0.91735
ទិញ
0.01
27.07.2021 16:00:17
0.91415
0.90476
0.88169
0.91735
ចំណេញ
-10.48 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 16:00:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.91415
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.88169
ចំណេញ
-10.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90476
កាត់ចំណេញ
0.91735
ទិញ
0.01
26.07.2021 10:25:33
0.91664
0.90476
0.88169
0.91735
ចំណេញ
-13.23 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2021 10:25:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.91664
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.88169
ចំណេញ
-13.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90476
កាត់ចំណេញ
0.91735
ទិញ
0.01
26.07.2021 05:16:17
0.91919
0.90476
0.88169
0.91735
ចំណេញ
-16.05 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2021 05:16:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.91919
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.88169
ចំណេញ
-16.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90476
កាត់ចំណេញ
0.91735
ទិញ
0.01
23.07.2021 14:30:01
0.92169
0.90476
0.88169
0.91735
ចំណេញ
-18.81 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 14:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.92169
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.88169
ចំណេញ
-18.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90476
កាត់ចំណេញ
0.91735