លក់
0.01
07.05.2021 13:17:32
0.72193
0.72443
0.00000
0.70750
ចំណេញ
-2.60 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 13:17:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.72193
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72443
កាត់ចំណេញ
0.70750
លក់
0.01
06.05.2021 05:55:04
0.71876
0.72443
0.00000
0.70750
ចំណេញ
-5.77 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 05:55:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71876
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72443
កាត់ចំណេញ
0.70750
លក់
0.01
04.05.2021 21:12:43
0.71442
0.72443
0.74254
0.70750
ចំណេញ
-10.11 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 21:12:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71442
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74254
ចំណេញ
-10.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72443
កាត់ចំណេញ
0.70750
លក់
0.01
04.05.2021 14:52:20
0.71243
0.72443
0.74254
0.70750
ចំណេញ
-12.10 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 14:52:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71243
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74254
ចំណេញ
-12.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72443
កាត់ចំណេញ
0.70750
លក់
0.01
14.04.2021 05:48:41
0.70866
0.72443
0.74254
0.70750
ចំណេញ
-15.87 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 05:48:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70866
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74254
ចំណេញ
-15.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72443
កាត់ចំណេញ
0.70750
លក់
0.01
14.04.2021 02:52:24
0.70658
0.72443
0.74254
0.70750
ចំណេញ
-17.95 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 02:52:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70658
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74254
ចំណេញ
-17.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72443
កាត់ចំណេញ
0.70750
លក់
0.01
13.04.2021 19:16:59
0.70455
0.72443
0.74254
0.70750
ចំណេញ
-19.98 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 19:16:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70455
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74254
ចំណេញ
-19.98 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72443
កាត់ចំណេញ
0.70750
លក់
0.01
13.04.2021 15:35:00
0.70254
0.72443
0.74254
0.70750
ចំណេញ
-21.99 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 15:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70254
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74254
ចំណេញ
-21.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72443
កាត់ចំណេញ
0.70750