ទិញនៅ
0.1
25.02.2021 10:29:42
1.16329
1.36943
0.00000
1.21634
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 10:29:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.16329
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36943
កាត់ចំណេញ
1.21634