ទិញ
0.11
25.10.2021 17:35:09
1807.54
1807.82
0.00
1808.65
ចំណេញ
0.03 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 17:35:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1807.54
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1807.82
កាត់ចំណេញ
1808.65
ទិញ
0.05
25.10.2021 16:01:31
1.15961
1.16091
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.07 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 16:01:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.15961
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16091
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.05
25.10.2021 16:00:41
1.37487
1.37653
0.00000
1.38228
ចំណេញ
0.08 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 16:00:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37487
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37653
កាត់ចំណេញ
1.38228
លក់
0.05
25.10.2021 12:04:44
1803.06
1808.37
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.27 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 12:04:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1803.06
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1808.37
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.05
20.10.2021 04:09:51
1770.98
1808.37
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.87 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 04:09:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1770.98
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1808.37
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.89
14.10.2021 14:49:31
1.37126
1.37679
0.00000
1.36751
ចំណេញ
-4.92 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 14:49:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37126
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.89
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37679
កាត់ចំណេញ
1.36751
លក់
0.05
13.10.2021 17:12:33
23.067
24.562
0.000
22.067
ចំណេញ
-3.74 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 17:12:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
23.067
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.74 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
24.562
កាត់ចំណេញ
22.067
ទិញ
1
17.09.2021 12:13:29
1.17794
1.16091
0.00000
1.17900
ចំណេញ
-17.03 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 12:13:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17794
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16091
កាត់ចំណេញ
1.17900