ទិញ
0.01
11.06.2021 17:24:25
0.71300
0.71401
0.00000
0.72227
ចំណេញ
1.01 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:24:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.71300
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71401
កាត់ចំណេញ
0.72227
ទិញ
0.01
11.06.2021 16:44:03
0.71500
0.71401
0.00000
0.72235
ចំណេញ
-0.99 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 16:44:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.71500
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71401
កាត់ចំណេញ
0.72235
ទិញ
0.01
11.06.2021 14:14:04
0.71754
0.71401
0.00000
0.72223
ចំណេញ
-3.53 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 14:14:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.71754
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71401
កាត់ចំណេញ
0.72223
ទិញ
0.01
08.06.2021 13:52:06
0.72090
0.71401
0.00000
0.72223
ចំណេញ
-6.89 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 13:52:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72090
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71401
កាត់ចំណេញ
0.72223
ទិញ
0.01
01.06.2021 17:10:44
0.72619
0.71401
0.00000
0.72231
ចំណេញ
-12.18 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:10:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72619
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71401
កាត់ចំណេញ
0.72231
ចម្លង
49.21 USD
14.09.2020 08:22:48
24.67%
282.77%
0.00
0.00
ចំណេញ
22.38 USD
GPSrobot
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2020 08:22:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
22.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
49.21 USD
កាត់ចំណេញ
0.00