លក់
0.01
29.10.2020 03:40:33
1.17516
1.17540
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 03:40:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17516
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17540
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
29.10.2020 02:29:01
1.17561
1.17519
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:29:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17561
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17519
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
29.10.2020 01:40:01
1.06965
1.07031
0.00000
1.06445
ចំណេញ
-0.01 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 01:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.06965
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07031
កាត់ចំណេញ
1.06445
ទិញ
0.04
28.10.2020 16:36:34
0.68390
0.68433
0.64860
0.68676
ចំណេញ
0.02 USD
CADCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 16:36:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.68390
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.64860
ចំណេញ
0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.68433
កាត់ចំណេញ
0.68676
ទិញ
0.04
28.10.2020 16:03:19
0.68558
0.68433
0.64860
0.68676
ចំណេញ
-0.05 USD
CADCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 16:03:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.68558
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.64860
ចំណេញ
-0.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.68433
កាត់ចំណេញ
0.68676
ទិញ
0.03
28.10.2020 14:37:55
0.68703
0.68433
0.64860
0.68676
ចំណេញ
-0.09 USD
CADCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 14:37:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.68703
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.64860
ចំណេញ
-0.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.68433
កាត់ចំណេញ
0.68676
ទិញ
0.08
28.10.2020 10:10:21
135.616
135.724
0.000
0.000
ចំណេញ
0.08 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 10:10:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
135.616
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
135.724
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.07
28.10.2020 09:44:48
135.923
135.673
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.17 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 09:44:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
135.923
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
135.673
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.09
28.10.2020 04:44:39
122.892
122.770
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.11 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 04:44:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
122.892
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
122.770
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.06
27.10.2020 23:01:15
136.230
135.724
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.29 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 23:01:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
136.230
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
135.724
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.08
27.10.2020 22:56:05
123.193
122.770
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.32 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 22:56:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
123.193
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
122.770
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.07
27.10.2020 19:50:15
123.487
122.770
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.48 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 19:50:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
123.487
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
122.770
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.06
27.10.2020 10:10:26
123.790
122.770
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.59 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 10:10:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
123.790
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
122.770
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.05
27.10.2020 02:32:48
136.527
135.724
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.38 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 02:32:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
136.527
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
135.724
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.05
26.10.2020 02:26:57
124.086
122.770
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.63 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 02:26:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
124.086
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
122.770
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
26.10.2020 01:19:43
1.18450
1.17519
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.09 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 01:19:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.18450
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17519
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
21.10.2020 20:21:49
1.18703
1.17519
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.12 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 20:21:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.18703
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17519
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
19.10.2020 09:58:01
1.17033
1.17546
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.05 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 09:58:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17033
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17546
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
19.10.2020 09:58:01
1.17033
1.17546
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.10 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 09:58:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17033
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17546
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
19.10.2020 05:04:02
1.17092
1.17546
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.14 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 05:04:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17092
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17546
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
19.10.2020 05:04:02
1.17092
1.17546
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.05 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 05:04:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17092
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17546
កាត់ចំណេញ
0.00000
ចម្លង
0.25 USD
19.10.2020 00:26:10
3846.66%
-97.35%
0.00
0.00
ចំណេញ
-49.75 USD
LanTandus
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 00:26:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-49.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.02
16.10.2020 11:58:00
1.17039
1.17540
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.10 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 11:58:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17039
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17540
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
15.10.2020 20:54:02
1.16984
1.17540
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.06 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2020 20:54:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16984
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17540
កាត់ចំណេញ
0.00000
ចម្លង
35.26 USD
05.10.2020 05:54:41
2013.49%
691.10%
0.00
0.00
ចំណេញ
-13.74 USD
benxfx
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2020 05:54:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-13.74 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
35.26 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.01
29.09.2020 11:56:58
1.16817
1.17546
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.07 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2020 11:56:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16817
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17546
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
28.09.2020 17:51:00
1.16475
1.17546
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.21 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 17:51:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16475
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17546
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
28.09.2020 17:51:00
1.16475
1.17546
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.32 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 17:51:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16475
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17546
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
15.09.2020 15:38:04
1.18853
1.17525
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.13 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2020 15:38:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.18853
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17525
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
15.09.2020 14:23:03
1.19001
1.17525
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.30 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2020 14:23:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.19001
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17525
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
15.09.2020 07:53:01
1.18956
1.17525
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.14 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2020 07:53:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.18956
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17525
កាត់ចំណេញ
0.00000
ចម្លង
11.90 USD
14.09.2020 15:22:48
24.67%
67.02%
0.00
0.00
ចំណេញ
2.39 USD
GPSrobot
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2020 15:22:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
2.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
11.90 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
55.79 USD
09.09.2020 17:14:01
195.56%
216.25%
0.00
0.00
ចំណេញ
6.46 USD
Farhanfx
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2020 17:14:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
6.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
55.79 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
0.01 USD
06.08.2020 22:18:45
128.85%
89.68%
0.00
0.00
ចំណេញ
-5.38 USD
SabilillahFX
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2020 22:18:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-5.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
189.81 USD
01.07.2020 01:54:28
46.39%
247.41%
0.00
0.00
ចំណេញ
345.65 USD
SFT
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2020 01:54:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
345.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
189.81 USD
កាត់ចំណេញ
0.00