លក់
0.01
24.02.2021 02:55:01
105.391
106.631
0.000
105.191
ចំណេញ
-0.12 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 02:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
105.391
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
106.631
កាត់ចំណេញ
105.191
លក់
2.56
23.02.2021 18:16:08
1.09571
1.09754
0.00000
1.09052
ចំណេញ
-5.15 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 18:16:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.09571
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.56
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.09754
កាត់ចំណេញ
1.09052
លក់
1.28
23.02.2021 11:29:33
1.09370
1.09754
0.00000
1.09052
ចំណេញ
-5.41 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 11:29:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.09370
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.28
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.09754
កាត់ចំណេញ
1.09052
លក់
0.64
23.02.2021 10:14:52
1.09166
1.09754
0.00000
1.09052
ចំណេញ
-4.14 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 10:14:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.09166
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.64
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.09754
កាត់ចំណេញ
1.09052
ទិញ
0.12
23.02.2021 09:30:23
1810.54
1734.67
0.00
1815.00
ចំណេញ
-9.10 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 09:30:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1810.54
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-9.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1815.00
ទិញ
0.12
23.02.2021 09:30:06
1810.63
1734.67
0.00
1815.00
ចំណេញ
-9.12 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 09:30:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1810.63
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-9.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1815.00
ទិញ
0.12
23.02.2021 09:29:52
1810.88
1734.67
0.00
1815.00
ចំណេញ
-9.15 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 09:29:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1810.88
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-9.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1815.00
ទិញ
0.12
23.02.2021 09:29:41
1810.95
1734.67
0.00
1815.00
ចំណេញ
-9.15 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 09:29:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1810.95
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-9.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1815.00
ទិញ
0.12
23.02.2021 09:29:29
1810.81
1734.67
0.00
1815.00
ចំណេញ
-9.14 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 09:29:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1810.81
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-9.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1815.00
ទិញ
0.12
23.02.2021 09:29:15
1810.66
1734.67
0.00
1815.00
ចំណេញ
-9.12 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 09:29:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1810.66
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-9.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1815.00
ទិញ
0.03
22.02.2021 16:56:32
1.53734
1.56550
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.65 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 16:56:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.53734
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.56550
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.03
22.02.2021 16:56:18
117.441
117.147
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.08 USD
CHFJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 16:56:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
117.441
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
117.147
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.32
22.02.2021 09:59:49
1.08966
1.09754
0.00000
1.09052
ចំណេញ
-2.77 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 09:59:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.08966
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.09754
កាត់ចំណេញ
1.09052
លក់
0.16
22.02.2021 04:13:19
1.08765
1.09754
0.00000
1.09052
ចំណេញ
-1.74 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 04:13:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.08765
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.74 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.09754
កាត់ចំណេញ
1.09052
លក់
0.08
19.02.2021 17:28:37
1.08564
1.09754
0.00000
1.09052
ចំណេញ
-1.05 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 17:28:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.08564
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.09754
កាត់ចំណេញ
1.09052
ទិញ
0.07
19.02.2021 11:38:38
1.55093
1.56550
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.79 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 11:38:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.55093
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.56550
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.05
19.02.2021 11:30:18
147.585
148.486
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.42 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 11:30:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
147.585
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
148.486
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.06
19.02.2021 07:50:07
1.55521
1.56550
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.48 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 07:50:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.55521
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.56550
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
19.02.2021 06:05:55
1.08364
1.09754
0.00000
1.09052
ចំណេញ
-0.61 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 06:05:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.08364
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.09754
កាត់ចំណេញ
1.09052
លក់
0.05
18.02.2021 11:01:28
147.102
148.486
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.65 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 11:01:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
147.102
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
148.486
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.02
17.02.2021 18:49:38
1.08165
1.09754
0.00000
1.09052
ចំណេញ
-0.35 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 18:49:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.08165
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.09754
កាត់ចំណេញ
1.09052
ទិញ
0.05
17.02.2021 04:21:16
1.56032
1.56550
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.20 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 04:21:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.56032
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.56550
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
16.02.2021 14:49:02
1809.42
1734.67
0.00
1870.00
ចំណេញ
-1.50 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2021 14:49:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1809.42
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1870.00
លក់
0.04
16.02.2021 11:39:23
146.609
148.486
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.70 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2021 11:39:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
146.609
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
148.486
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
16.02.2021 10:15:01
1.07965
1.09754
0.00000
1.09052
ចំណេញ
-0.20 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2021 10:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.07965
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.09754
កាត់ចំណេញ
1.09052
ទិញ
0.04
12.02.2021 15:43:55
1.56531
1.56550
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 15:43:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.56531
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.56550
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
12.02.2021 09:27:42
1819.76
1734.67
0.00
1860.00
ចំណេញ
-1.70 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 09:27:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1819.76
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1860.00
ទិញ
0.04
10.02.2021 11:55:10
1.57031
1.56550
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.15 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 11:55:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.57031
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.56550
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.03
10.02.2021 02:04:46
1837.47
1734.67
0.00
1850.00
ចំណេញ
-3.08 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 02:04:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1837.47
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1850.00
ចម្លង
253.33 USD
08.02.2021 14:49:09
873.02%
1091.39%
0.00
0.00
ចំណេញ
93.06 USD
SFT
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2021 14:49:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
93.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
253.33 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.01
04.02.2021 17:54:23
1788.79
1734.67
0.00
1900.00
ចំណេញ
-0.54 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 17:54:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1788.79
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1900.00
ទិញ
0.13
04.02.2021 16:04:26
1800.00
1734.67
0.00
1850.00
ចំណេញ
-8.49 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 16:04:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1800.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-8.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1850.00
ទិញ
0.01
29.01.2021 01:20:05
1843.35
1734.67
0.00
1850.00
ចំណេញ
-1.09 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2021 01:20:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1843.35
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1850.00
ទិញ
0.13
18.01.2021 01:35:45
1820.00
1734.67
0.00
1850.00
ចំណេញ
-11.09 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.01.2021 01:35:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1820.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-11.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1850.00
ទិញ
0.13
18.01.2021 01:35:45
1810.00
1734.67
0.00
1850.00
ចំណេញ
-9.79 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.01.2021 01:35:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1810.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-9.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1850.00
ទិញ
0.13
15.01.2021 18:13:32
1825.00
1734.67
0.00
1850.00
ចំណេញ
-11.74 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.01.2021 18:13:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1825.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-11.74 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1850.00
ទិញ
0.03
15.01.2021 18:13:31
1825.14
1734.67
0.00
1850.00
ចំណេញ
-2.71 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.01.2021 18:13:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1825.14
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1850.00
ទិញ
0.12
08.01.2021 20:31:09
1835.06
1734.67
0.00
1850.00
ចំណេញ
-12.05 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.01.2021 20:31:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1835.06
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-12.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1850.00
ទិញ
0.15
06.01.2021 18:11:34
1904.89
1734.67
0.00
1850.00
ចំណេញ
-25.53 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.01.2021 18:11:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1904.89
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-25.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1734.67
កាត់ចំណេញ
1850.00
លក់
0.05
06.01.2021 03:35:55
79.698
82.194
0.000
0.000
ចំណេញ
-1.17 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.01.2021 03:35:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
79.698
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
82.194
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.03
23.12.2020 22:12:25
0.75716
0.77110
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.42 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 22:12:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75716
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77110
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
23.12.2020 21:22:44
1.28591
1.27309
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.10 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 21:22:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.28591
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.27309
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
23.12.2020 20:56:22
1.28535
1.27309
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.10 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 20:56:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.28535
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.27309
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 19:32:04
0.75733
0.77110
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.14 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 19:32:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75733
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77110
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 19:31:08
1.34750
1.39318
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.46 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 19:31:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34750
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39318
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 18:39:47
139.600
148.486
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.83 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 18:39:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
139.600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
148.486
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
23.12.2020 18:31:43
1.34876
1.39318
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.44 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 18:31:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34876
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39318
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 15:20:27
1.34032
1.39318
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.53 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 15:20:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34032
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39318
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 15:11:56
0.70692
0.72402
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.17 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 15:11:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70692
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72402
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 15:07:03
0.75538
0.77110
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.16 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 15:07:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75538
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77110
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 14:26:27
0.75603
0.77110
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.15 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 14:26:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75603
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77110
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 14:18:20
0.70770
0.72402
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.16 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 14:18:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70770
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72402
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 10:31:14
138.678
148.486
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.92 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 10:31:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
138.678
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
148.486
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
23.12.2020 10:21:26
1.34106
1.39318
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.52 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 10:21:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34106
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39318
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
23.12.2020 08:27:42
0.75471
0.77110
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.49 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 08:27:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75471
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77110
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
22.12.2020 21:37:42
1.33425
1.39318
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.59 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 21:37:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.33425
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39318
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
22.12.2020 18:01:57
1.33036
1.39318
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.63 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 18:01:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.33036
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39318
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
22.12.2020 17:58:33
138.101
148.486
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.97 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 17:58:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
138.101
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
148.486
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
22.12.2020 17:56:58
0.70344
0.72402
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.21 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 17:56:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70344
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72402
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
22.12.2020 17:56:35
0.75210
0.77110
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.19 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 17:56:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75210
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77110
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
22.12.2020 17:01:47
0.75283
0.77110
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.55 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 17:01:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75283
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77110
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
08.12.2020 17:27:57
0.73990
0.77110
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.94 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 17:27:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.73990
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77110
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
08.12.2020 09:15:37
0.74045
0.77110
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.92 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 09:15:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.74045
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77110
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
08.12.2020 02:14:34
0.74097
0.77110
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.90 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 02:14:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.74097
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77110
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
07.12.2020 11:03:35
0.73902
0.77110
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.96 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.12.2020 11:03:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.73902
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77110
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.12
01.12.2020 16:49:10
125.283
128.731
0.000
124.834
ចំណេញ
-3.88 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:49:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
125.283
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.731
កាត់ចំណេញ
124.834
ចម្លង
10.85 USD
01.12.2020 16:26:34
157.95%
245.95%
0.00
0.00
ចំណេញ
1.10 USD
EA HANG JEBAT
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:26:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
1.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10.85 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.11
01.12.2020 15:23:45
124.987
128.731
0.000
124.834
ចំណេញ
-3.86 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 15:23:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
124.987
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.731
កាត់ចំណេញ
124.834
លក់
0.1
30.11.2020 18:12:39
124.684
128.731
0.000
124.834
ចំណេញ
-3.80 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 18:12:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
124.684
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.731
កាត់ចំណេញ
124.834
លក់
0.19
10.11.2020 06:56:42
0.88872
0.92218
0.00000
0.88600
ចំណេញ
-4.99 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.11.2020 06:56:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.88872
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92218
កាត់ចំណេញ
0.88600
លក់
0.03
05.11.2020 04:17:01
1.17131
1.20746
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.08 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 04:17:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17131
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20746
កាត់ចំណេញ
0.00000
ចម្លង
38.32 USD
14.09.2020 15:22:48
24.67%
199.51%
0.00
0.00
ចំណេញ
10.18 USD
GPSrobot
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2020 15:22:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
10.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
38.32 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
30.66 USD
09.09.2020 17:14:01
195.56%
382.28%
0.00
0.00
ចំណេញ
12.32 USD
Farhanfx
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2020 17:14:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
12.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
30.66 USD
កាត់ចំណេញ
0.00