លក់
0.01
10.05.2021 13:39:01
1838.21
1835.28
0.00
0.00
ចំណេញ
2.93 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 13:39:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1838.21
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
2.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1835.28
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.01
07.05.2021 20:44:17
1829.68
1835.28
0.00
0.00
ចំណេញ
-5.60 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 20:44:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1829.68
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-5.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1835.28
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
45.25 USD
14.09.2020 15:22:48
24.67%
251.14%
0.00
0.00
ចំណេញ
17.79 USD
GPSrobot
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2020 15:22:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
17.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
45.25 USD
កាត់ចំណេញ
0.00