ទិញ
0.02
24.09.2021 16:28:36
1742.40
1744.60
0.00
0.00
ចំណេញ
0.04 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 16:28:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1742.40
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1744.60
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.02
23.09.2021 16:11:02
1754.63
1744.60
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.20 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 16:11:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1754.63
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1744.60
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.02
22.09.2021 21:45:30
1768.72
1744.60
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.48 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:45:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1768.72
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1744.60
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.02
22.09.2021 21:40:20
1773.88
1744.60
0.00
1779.66
ចំណេញ
-0.59 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:40:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1773.88
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1744.60
កាត់ចំណេញ
1779.66
ទិញ
0.01
22.09.2021 21:39:18
1777.18
1744.60
0.00
1778.90
ចំណេញ
-0.33 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:39:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1777.18
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1744.60
កាត់ចំណេញ
1778.90
ទិញ
1
17.09.2021 12:13:29
1.17794
1.17117
0.00000
1.17900
ចំណេញ
-6.77 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 12:13:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17794
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17117
កាត់ចំណេញ
1.17900
ចម្លង
29.36 USD
14.09.2020 08:22:48
24.67%
193.96%
0.00
0.00
ចំណេញ
5.24 USD
GPSrobot
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2020 08:22:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
5.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
29.36 USD
កាត់ចំណេញ
0.00