លក់
0.01
27.11.2020 23:55:02
104.081
104.136
0.000
103.881
ចំណេញ
-0.01 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 23:55:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
104.081
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
104.136
កាត់ចំណេញ
103.881
លក់
0.1
27.11.2020 18:57:07
0.70256
0.70324
0.00000
0.69755
ចំណេញ
-0.07 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 18:57:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70256
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70324
កាត់ចំណេញ
0.69755
លក់
0.1
27.11.2020 18:55:22
124.378
124.671
0.000
123.875
ចំណេញ
-0.28 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 18:55:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
124.378
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
124.671
កាត់ចំណេញ
123.875
លក់
0.02
27.11.2020 13:41:20
1.08220
1.08298
0.00000
1.07633
ចំណេញ
-0.02 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 13:41:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.08220
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08298
កាត់ចំណេញ
1.07633
លក់
0.01
27.11.2020 09:05:01
1.08020
1.08298
0.00000
1.07633
ចំណេញ
-0.03 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 09:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.08020
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08298
កាត់ចំណេញ
1.07633
ផ្ដាច់តំណ
4.83 USD
21.11.2020 04:48:57
115.58%
133.43%
0.00
0.00
ចំណេញ
-5.04 USD
ALQASSAM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2020 04:48:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ផ្ដាច់តំណ
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-5.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.83 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.2
19.11.2020 07:45:31
1860.00
1786.07
0.00
0.00
ចំណេញ
-14.79 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2020 07:45:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1860.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-14.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1786.07
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.2
18.11.2020 14:07:52
1867.19
1786.07
0.00
0.00
ចំណេញ
-16.22 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 14:07:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1867.19
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-16.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1786.07
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.19
10.11.2020 06:56:42
0.88872
0.91420
0.00000
0.88600
ចំណេញ
-3.73 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.11.2020 06:56:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.88872
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91420
កាត់ចំណេញ
0.88600
លក់
0.03
05.11.2020 04:17:01
1.17131
1.19645
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.75 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 04:17:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17131
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19645
កាត់ចំណេញ
0.00000
ចម្លង
43.12 USD
05.10.2020 05:54:41
2013.49%
675.25%
0.00
0.00
ចំណេញ
-5.71 USD
benxfx
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2020 05:54:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-5.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
43.12 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
14.26 USD
14.09.2020 15:22:48
24.67%
105.93%
0.00
0.00
ចំណេញ
4.99 USD
GPSrobot
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2020 15:22:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
4.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
14.26 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
38.39 USD
09.09.2020 17:14:01
195.56%
232.80%
0.00
0.00
ចំណេញ
9.32 USD
Farhanfx
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2020 17:14:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
9.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
38.39 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
262.39 USD
01.07.2020 01:54:28
46.39%
337.32%
0.00
0.00
ចំណេញ
435.35 USD
SFT
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2020 01:54:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
435.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
262.39 USD
កាត់ចំណេញ
0.00