ទិញ
0.01
21.10.2020 17:45:40
0.90249
0.90392
0.00000
0.90899
ចំណេញ
1.87 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 17:45:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90249
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90392
កាត់ចំណេញ
0.90899
ទិញ
0.01
21.10.2020 16:45:36
0.90520
0.90392
0.00000
0.90899
ចំណេញ
-1.68 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 16:45:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90520
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90392
កាត់ចំណេញ
0.90899
ទិញ
0.01
21.10.2020 12:39:14
0.90780
0.90392
0.00000
0.90899
ចំណេញ
-5.08 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 12:39:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90780
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90392
កាត់ចំណេញ
0.90899
ទិញ
0.01
21.10.2020 10:45:15
0.91040
0.90392
0.00000
0.90899
ចំណេញ
-8.48 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 10:45:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.91040
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90392
កាត់ចំណេញ
0.90899
ទិញ
0.01
21.10.2020 06:00:02
0.91302
0.90392
0.00000
0.90899
ចំណេញ
-11.90 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 06:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.91302
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-11.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90392
កាត់ចំណេញ
0.90899
លក់
0.01
20.10.2020 17:53:03
1.07287
1.07174
0.00000
1.07041
ចំណេញ
1.25 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 17:53:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.07287
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07174
កាត់ចំណេញ
1.07041
លក់
0.01
16.10.2020 01:00:01
1.07036
1.07174
0.00000
1.07041
ចំណេញ
-1.52 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 01:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.07036
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07174
កាត់ចំណេញ
1.07041
ទិញ
0.01
15.10.2020 11:35:32
1.07121
1.07128
0.00000
1.07618
ចំណេញ
0.08 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2020 11:35:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07121
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07128
កាត់ចំណេញ
1.07618
ទិញ
0.01
12.10.2020 17:58:56
1.07371
1.07128
0.00000
1.07618
ចំណេញ
-2.68 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2020 17:58:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07371
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07128
កាត់ចំណេញ
1.07618
ទិញ
0.01
09.10.2020 18:47:52
1.07621
1.07128
0.00000
1.07618
ចំណេញ
-5.44 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.10.2020 18:47:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07621
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07128
កាត់ចំណេញ
1.07618
ទិញ
0.01
08.10.2020 23:00:03
1.07875
1.07128
0.00000
1.07618
ចំណេញ
-8.24 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2020 23:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07875
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07128
កាត់ចំណេញ
1.07618