ទិញ
0.01
19.08.2021 14:26:24
1.04782
1.03882
0.00000
1.05336
ចំណេញ
-7.30 USD
AUDNZD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 14:26:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.04782
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.03882
កាត់ចំណេញ
1.05336
ចម្លង
0.00 USD
10.07.2021 05:54:39
574.70%
1517.48%
0.00
0.00
ចំណេញ
11.23 USD
SUCCESSTRADE
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2021 05:54:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
11.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.00 USD
កាត់ចំណេញ
0.00