ចម្លង
68.96 USD
15.04.2021 16:34:37
231.24%
223.62%
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.04 USD
SUCCESSTRADE
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 16:34:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
68.96 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.01
09.03.2021 04:34:19
1.26699
1.25457
0.00000
1.29533
ចំណេញ
-10.84 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2021 04:34:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.26699
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.25457
កាត់ចំណេញ
1.29533