លក់នៅ
0.01
09.09.2021 00:17:02
130.330
128.970
0.000
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 00:17:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
130.330
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.970
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
24.08.2021 08:10:44
150.800
150.733
0.000
147.560
ចំណេញ
0.61 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 08:10:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
150.800
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.733
កាត់ចំណេញ
147.560
លក់
0.01
24.08.2021 01:50:46
150.560
150.733
0.000
145.490
ចំណេញ
-1.57 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 01:50:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
150.560
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.733
កាត់ចំណេញ
145.490
លក់
0.01
24.08.2021 01:44:45
128.850
128.756
0.000
124.798
ចំណេញ
0.86 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 01:44:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
128.850
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.756
កាត់ចំណេញ
124.798
លក់
0.01
23.08.2021 17:54:17
1.37190
1.37104
0.00000
1.34300
ចំណេញ
0.86 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.08.2021 17:54:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37190
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37104
កាត់ចំណេញ
1.34300
លក់
0.01
26.07.2021 16:30:56
1.38000
1.37104
0.00000
1.35000
ចំណេញ
8.96 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2021 16:30:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.38000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
8.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37104
កាត់ចំណេញ
1.35000
លក់
0.01
23.07.2021 02:56:22
151.670
150.733
0.000
147.600
ចំណេញ
8.53 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 02:56:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
151.670
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
8.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.733
កាត់ចំណេញ
147.600
លក់នៅ
0.01
22.07.2021 12:20:00
131.200
128.970
0.000
126.400
ចំណេញ
0.00 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 12:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
131.200
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.970
កាត់ចំណេញ
126.400
លក់
0.01
09.02.2021 18:34:50
144.300
150.733
0.000
134.119
ចំណេញ
-58.51 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 18:34:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
144.300
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-58.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.733
កាត់ចំណេញ
134.119
លក់
0.01
28.01.2021 15:59:48
126.480
128.756
0.000
124.780
ចំណេញ
-20.70 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 15:59:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
126.480
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-20.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.756
កាត់ចំណេញ
124.780
លក់
0.01
12.01.2021 11:28:11
126.800
128.756
0.000
124.780
ចំណេញ
-17.79 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.01.2021 11:28:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
126.800
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-17.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.756
កាត់ចំណេញ
124.780
លក់
0.01
07.01.2021 08:02:04
127.064
128.756
0.000
124.780
ចំណេញ
-15.39 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2021 08:02:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
127.064
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-15.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.756
កាត់ចំណេញ
124.780
លក់
0.01
14.12.2020 00:00:58
1.33020
1.37104
0.00000
1.30510
ចំណេញ
-40.84 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.12.2020 00:00:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.33020
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-40.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37104
កាត់ចំណេញ
1.30510
លក់
0.01
09.11.2020 13:45:23
123.250
128.756
0.000
122.390
ចំណេញ
-50.08 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.11.2020 13:45:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
123.250
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-50.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.756
កាត់ចំណេញ
122.390
លក់
0.02
05.11.2020 12:27:08
1.30510
1.37104
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-131.88 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 12:27:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.30510
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-131.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37104
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
05.11.2020 11:28:40
1.17700
1.17128
0.00000
1.16470
ចំណេញ
5.72 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 11:28:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
5.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17128
កាត់ចំណេញ
1.16470
លក់
0.02
04.11.2020 01:17:37
1.31030
1.37104
0.00000
1.26850
ចំណេញ
-121.48 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.11.2020 01:17:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.31030
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-121.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37104
កាត់ចំណេញ
1.26850
លក់
0.01
30.10.2020 11:31:26
1.29480
1.37104
0.00000
1.27248
ចំណេញ
-76.24 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 11:31:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.29480
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-76.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37104
កាត់ចំណេញ
1.27248
លក់
0.01
30.10.2020 05:24:40
1.16900
1.17128
0.00000
1.13770
ចំណេញ
-2.28 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 05:24:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16900
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17128
កាត់ចំណេញ
1.13770
លក់
0.01
30.09.2020 13:39:16
1.28470
1.37104
0.00000
1.24171
ចំណេញ
-86.34 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 13:39:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.28470
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-86.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37104
កាត់ចំណេញ
1.24171
លក់
0.01
21.07.2020 16:22:31
1.14327
1.17128
0.00000
1.11400
ចំណេញ
-28.01 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2020 16:22:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.14327
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17128
កាត់ចំណេញ
1.11400
លក់
0.01
23.06.2020 05:24:44
120.700
128.756
0.000
116.906
ចំណេញ
-73.28 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2020 05:24:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-73.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.756
កាត់ចំណេញ
116.906
លក់
0.01
22.06.2020 17:23:02
1.12560
1.17128
0.00000
1.11320
ចំណេញ
-45.68 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2020 17:23:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.12560
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-45.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17128
កាត់ចំណេញ
1.11320
លក់
0.01
01.06.2020 11:29:40
1.11321
1.17128
0.00000
1.08800
ចំណេញ
-58.07 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2020 11:29:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.11321
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-58.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17128
កាត់ចំណេញ
1.08800