លក់នៅ
0.01
29.10.2020 00:22:33
1.17700
1.17505
0.00000
1.15488
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 00:22:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.17700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17505
កាត់ចំណេញ
1.15488
លក់
0.01
21.10.2020 15:31:11
1.30900
1.29944
0.00000
1.25856
ចំណេញ
9.56 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 15:31:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.30900
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
9.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29944
កាត់ចំណេញ
1.25856
លក់
0.01
21.10.2020 09:27:18
1.18590
1.17571
0.00000
1.16200
ចំណេញ
10.19 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 09:27:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18590
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
10.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17571
កាត់ចំណេញ
1.16200
លក់
0.01
21.10.2020 04:45:32
1.18380
1.17571
0.00000
1.15263
ចំណេញ
8.09 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 04:45:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18380
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
8.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17571
កាត់ចំណេញ
1.15263
លក់
0.02
14.10.2020 14:38:49
1.29841
1.29944
0.00000
1.26842
ចំណេញ
-2.06 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 14:38:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.29841
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29944
កាត់ចំណេញ
1.26842
លក់
0.01
30.09.2020 13:39:16
1.28470
1.29944
0.00000
1.24171
ចំណេញ
-14.74 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 13:39:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.28470
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.74 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29944
កាត់ចំណេញ
1.24171
លក់
0.01
30.09.2020 10:02:08
1.17400
1.17571
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.71 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 10:02:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17400
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17571
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់នៅ
0.01
30.09.2020 07:17:25
0.91600
0.90442
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 07:17:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
0.91600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90442
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់នៅ
0.01
30.09.2020 03:52:56
125.480
122.619
0.000
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 03:52:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
125.480
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
122.619
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់នៅ
0.01
23.09.2020 13:44:48
1.19220
1.17505
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 13:44:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.19220
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17505
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
07.09.2020 15:46:29
0.89800
0.90497
0.00000
0.87763
ចំណេញ
-9.05 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2020 15:46:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.89800
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90497
កាត់ចំណេញ
0.87763
លក់
0.01
21.07.2020 16:22:31
1.14327
1.17571
0.00000
1.11800
ចំណេញ
-32.44 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2020 16:22:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.14327
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-32.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17571
កាត់ចំណេញ
1.11800
លក់
0.01
15.07.2020 01:04:53
122.370
122.806
0.000
0.000
ចំណេញ
-4.18 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2020 01:04:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
122.370
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-4.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
122.806
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
01.07.2020 12:44:32
1.73740
1.76990
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-21.60 USD
EURNZD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2020 12:44:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.73740
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-21.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.76990
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.06.2020 05:24:44
120.700
122.806
0.000
116.906
ចំណេញ
-20.16 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2020 05:24:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-20.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
122.806
កាត់ចំណេញ
116.906
លក់
0.01
22.06.2020 17:23:02
1.12560
1.17571
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-50.11 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2020 17:23:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.12560
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-50.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17571
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
01.06.2020 11:29:40
1.11321
1.17571
0.00000
1.08800
ចំណេញ
-62.50 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2020 11:29:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.11321
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-62.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17571
កាត់ចំណេញ
1.08800
លក់
0.01
05.05.2020 09:27:02
0.87520
0.90497
0.00000
0.84500
ចំណេញ
-38.68 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2020 09:27:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.87520
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-38.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90497
កាត់ចំណេញ
0.84500
លក់
0.01
16.04.2020 09:23:45
1.05500
1.06311
0.00000
1.01394
ចំណេញ
-5.39 USD
AUDNZD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2020 09:23:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.05500
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06311
កាត់ចំណេញ
1.01394