លក់
0.01
23.04.2021 22:24:52
1.20950
1.21441
0.00000
1.15591
ចំណេញ
-4.91 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 22:24:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20950
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21441
កាត់ចំណេញ
1.15591
លក់
0.01
31.03.2021 16:26:03
152.510
154.210
0.000
144.300
ចំណេញ
-15.55 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 16:26:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
152.510
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-15.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
154.210
កាត់ចំណេញ
144.300
លក់
0.01
26.03.2021 15:33:11
129.370
132.666
0.000
121.000
ចំណេញ
-30.15 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.03.2021 15:33:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
129.370
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-30.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.666
កាត់ចំណេញ
121.000
លក់
0.01
17.03.2021 08:59:54
1.39120
1.41058
0.00000
1.33900
ចំណេញ
-19.38 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.03.2021 08:59:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.39120
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.41058
កាត់ចំណេញ
1.33900
លក់
0.01
09.02.2021 18:34:50
144.300
154.210
0.000
134.119
ចំណេញ
-90.64 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 18:34:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
144.300
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-90.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
154.210
កាត់ចំណេញ
134.119
លក់
0.01
09.02.2021 04:12:04
1.37620
1.41058
0.00000
1.33900
ចំណេញ
-34.38 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 04:12:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37620
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-34.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.41058
កាត់ចំណេញ
1.33900
លក់
0.01
28.01.2021 15:59:48
126.480
132.666
0.000
124.780
ចំណេញ
-56.58 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 15:59:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
126.480
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-56.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.666
កាត់ចំណេញ
124.780
លក់
0.01
12.01.2021 11:28:11
126.800
132.666
0.000
124.780
ចំណេញ
-53.65 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.01.2021 11:28:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
126.800
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-53.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.666
កាត់ចំណេញ
124.780
លក់
0.02
07.01.2021 09:02:39
1.35950
1.41058
0.00000
1.33900
ចំណេញ
-102.16 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2021 09:02:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.35950
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-102.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.41058
កាត់ចំណេញ
1.33900
លក់
0.01
07.01.2021 08:02:04
127.064
132.666
0.000
124.780
ចំណេញ
-51.24 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2021 08:02:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
127.064
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-51.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.666
កាត់ចំណេញ
124.780
លក់
0.01
14.12.2020 00:00:58
1.33020
1.41058
0.00000
1.30510
ចំណេញ
-80.38 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.12.2020 00:00:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.33020
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-80.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.41058
កាត់ចំណេញ
1.30510
លក់
0.01
09.11.2020 13:45:23
123.250
132.666
0.000
122.390
ចំណេញ
-86.12 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.11.2020 13:45:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
123.250
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-86.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.666
កាត់ចំណេញ
122.390
លក់
0.02
05.11.2020 12:27:08
1.30510
1.41058
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-210.96 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 12:27:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.30510
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-210.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.41058
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
05.11.2020 11:28:40
1.17700
1.21441
0.00000
1.15488
ចំណេញ
-37.41 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 11:28:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21441
កាត់ចំណេញ
1.15488
លក់
0.02
04.11.2020 01:17:37
1.31030
1.41058
0.00000
1.26850
ចំណេញ
-200.56 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.11.2020 01:17:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.31030
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-200.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.41058
កាត់ចំណេញ
1.26850
លក់
0.01
30.10.2020 11:31:26
1.29480
1.41058
0.00000
1.27248
ចំណេញ
-115.78 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 11:31:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.29480
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-115.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.41058
កាត់ចំណេញ
1.27248
លក់
0.01
30.10.2020 05:24:40
1.16900
1.21441
0.00000
1.11400
ចំណេញ
-45.41 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 05:24:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16900
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-45.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21441
កាត់ចំណេញ
1.11400
លក់
0.01
30.09.2020 13:39:16
1.28470
1.41058
0.00000
1.24171
ចំណេញ
-125.88 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 13:39:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.28470
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-125.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.41058
កាត់ចំណេញ
1.24171
លក់
0.01
21.07.2020 16:22:31
1.14327
1.21441
0.00000
1.11800
ចំណេញ
-71.14 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2020 16:22:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.14327
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-71.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21441
កាត់ចំណេញ
1.11800
លក់
0.01
23.06.2020 05:24:44
120.700
132.666
0.000
116.906
ចំណេញ
-109.44 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2020 05:24:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-109.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.666
កាត់ចំណេញ
116.906
លក់
0.01
22.06.2020 17:23:02
1.12560
1.21441
0.00000
1.11320
ចំណេញ
-88.81 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2020 17:23:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.12560
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-88.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21441
កាត់ចំណេញ
1.11320
លក់
0.01
01.06.2020 11:29:40
1.11321
1.21441
0.00000
1.08800
ចំណេញ
-101.20 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2020 11:29:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.11321
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-101.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21441
កាត់ចំណេញ
1.08800