លក់
0.01
09.02.2021 18:34:50
144.300
150.032
0.000
134.119
ចំណេញ
-52.90 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 18:34:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
144.300
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-52.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.032
កាត់ចំណេញ
134.119
លក់
0.01
09.02.2021 04:12:04
1.37620
1.38467
0.00000
1.30793
ចំណេញ
-8.47 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 04:12:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37620
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38467
កាត់ចំណេញ
1.30793
លក់
0.01
28.01.2021 15:59:48
126.480
129.135
0.000
0.000
ចំណេញ
-24.50 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 15:59:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
126.480
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-24.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.135
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
20.01.2021 17:08:18
0.71550
0.71730
0.00000
0.68650
ចំណេញ
-1.80 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.01.2021 17:08:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71550
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71730
កាត់ចំណេញ
0.68650
លក់
0.01
12.01.2021 11:28:11
126.800
129.135
0.000
120.630
ចំណេញ
-21.55 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.01.2021 11:28:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
126.800
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-21.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.135
កាត់ចំណេញ
120.630
លក់
0.02
07.01.2021 09:02:39
1.35950
1.38467
0.00000
1.30869
ចំណេញ
-50.34 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2021 09:02:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.35950
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-50.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38467
កាត់ចំណេញ
1.30869
លក់
0.01
07.01.2021 08:02:04
127.064
129.135
0.000
120.700
ចំណេញ
-19.11 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2021 08:02:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
127.064
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-19.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.135
កាត់ចំណេញ
120.700
លក់
0.01
14.12.2020 00:00:58
1.33020
1.38467
0.00000
1.30510
ចំណេញ
-54.47 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.12.2020 00:00:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.33020
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-54.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38467
កាត់ចំណេញ
1.30510
លក់
0.01
25.11.2020 10:13:03
1.19220
1.19186
0.00000
1.16420
ចំណេញ
0.34 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 10:13:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19220
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19186
កាត់ចំណេញ
1.16420
លក់
0.01
09.11.2020 13:45:23
123.250
129.135
0.000
122.390
ចំណេញ
-54.31 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.11.2020 13:45:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
123.250
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-54.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.135
កាត់ចំណេញ
122.390
លក់
0.01
06.11.2020 12:50:02
1.18700
1.19186
0.00000
1.15313
ចំណេញ
-4.86 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.11.2020 12:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19186
កាត់ចំណេញ
1.15313
លក់
0.02
05.11.2020 12:27:08
1.30510
1.38467
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-159.14 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 12:27:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.30510
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-159.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38467
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
05.11.2020 11:28:40
1.17700
1.19186
0.00000
1.15488
ចំណេញ
-14.86 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 11:28:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19186
កាត់ចំណេញ
1.15488
លក់
0.02
04.11.2020 01:17:37
1.31030
1.38467
0.00000
1.26850
ចំណេញ
-148.74 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.11.2020 01:17:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.31030
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-148.74 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38467
កាត់ចំណេញ
1.26850
លក់
0.01
30.10.2020 11:31:26
1.29480
1.38467
0.00000
1.27248
ចំណេញ
-89.87 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 11:31:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.29480
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-89.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38467
កាត់ចំណេញ
1.27248
លក់
0.01
30.10.2020 05:24:40
1.16900
1.19186
0.00000
1.11400
ចំណេញ
-22.86 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 05:24:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16900
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-22.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19186
កាត់ចំណេញ
1.11400
លក់
0.01
30.09.2020 13:39:16
1.28470
1.38467
0.00000
1.24171
ចំណេញ
-99.97 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 13:39:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.28470
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-99.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38467
កាត់ចំណេញ
1.24171
លក់
0.01
21.07.2020 16:22:31
1.14327
1.19186
0.00000
1.11800
ចំណេញ
-48.59 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2020 16:22:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.14327
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-48.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19186
កាត់ចំណេញ
1.11800
លក់
0.01
23.06.2020 05:24:44
120.700
129.135
0.000
116.906
ចំណេញ
-77.84 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2020 05:24:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-77.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.135
កាត់ចំណេញ
116.906
លក់
0.01
22.06.2020 17:23:02
1.12560
1.19186
0.00000
1.11320
ចំណេញ
-66.26 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2020 17:23:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.12560
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-66.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19186
កាត់ចំណេញ
1.11320
លក់
0.01
01.06.2020 11:29:40
1.11321
1.19186
0.00000
1.08800
ចំណេញ
-78.65 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2020 11:29:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.11321
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-78.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19186
កាត់ចំណេញ
1.08800