លក់
0.01
28.07.2021 21:12:01
1.18006
1.18827
0.00000
1.17873
ចំណេញ
-8.31 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:12:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18006
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18827
កាត់ចំណេញ
1.17873
លក់
0.01
28.07.2021 21:11:56
1.17973
1.18827
0.00000
1.17873
ចំណេញ
-8.64 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:11:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17973
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18827
កាត់ចំណេញ
1.17873
លក់
0.01
28.07.2021 21:11:39
1.17951
1.18827
0.00000
1.17873
ចំណេញ
-8.86 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:11:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17951
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18827
កាត់ចំណេញ
1.17873
លក់
0.01
28.07.2021 21:11:29
1.17925
1.18827
0.00000
1.17873
ចំណេញ
-9.12 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:11:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17925
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18827
កាត់ចំណេញ
1.17873
លក់
0.01
28.07.2021 21:10:52
1.17903
1.18827
0.00000
1.17873
ចំណេញ
-9.34 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:10:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17903
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18827
កាត់ចំណេញ
1.17873
លក់
0.01
28.07.2021 21:09:56
1.17879
1.18827
0.00000
1.17873
ចំណេញ
-9.58 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:09:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17879
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18827
កាត់ចំណេញ
1.17873
លក់
0.01
28.07.2021 21:08:25
1.17856
1.18827
0.00000
1.17873
ចំណេញ
-9.81 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:08:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17856
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18827
កាត់ចំណេញ
1.17873
លក់
0.01
28.07.2021 21:08:03
1.17824
1.18827
0.00000
1.17873
ចំណេញ
-10.13 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:08:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17824
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18827
កាត់ចំណេញ
1.17873
លក់
0.01
28.07.2021 21:08:00
1.17810
1.18827
0.00000
1.17873
ចំណេញ
-10.27 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:08:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17810
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18827
កាត់ចំណេញ
1.17873
លក់
0.01
21.07.2021 16:00:50
1.36372
1.39726
0.00000
1.36258
ចំណេញ
-33.64 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:00:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36372
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-33.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39726
កាត់ចំណេញ
1.36258
លក់
0.01
21.07.2021 15:40:05
1.36346
1.39726
0.00000
1.36258
ចំណេញ
-33.90 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 15:40:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36346
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-33.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39726
កាត់ចំណេញ
1.36258
លក់
0.01
21.07.2021 15:35:27
1.36319
1.39726
0.00000
1.36258
ចំណេញ
-34.17 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 15:35:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36319
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-34.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39726
កាត់ចំណេញ
1.36258
ទិញ
0.01
21.07.2021 15:35:25
0.86324
0.85040
0.00000
0.86439
ចំណេញ
-18.14 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 15:35:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86324
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-18.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.85040
កាត់ចំណេញ
0.86439
លក់
0.01
21.07.2021 15:33:44
1.36302
1.39726
0.00000
1.36258
ចំណេញ
-34.34 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 15:33:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36302
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-34.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39726
កាត់ចំណេញ
1.36258
ទិញ
0.01
21.07.2021 15:33:22
0.86343
0.85040
0.00000
0.86439
ចំណេញ
-18.41 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 15:33:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86343
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-18.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.85040
កាត់ចំណេញ
0.86439
លក់
0.01
21.07.2021 15:30:52
1.36289
1.39726
0.00000
1.36258
ចំណេញ
-34.47 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 15:30:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36289
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-34.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39726
កាត់ចំណេញ
1.36258
លក់
0.01
21.07.2021 15:26:16
1.36264
1.39726
0.00000
1.36258
ចំណេញ
-34.72 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 15:26:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36264
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-34.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39726
កាត់ចំណេញ
1.36258
លក់
0.01
21.07.2021 15:25:35
1.36253
1.39726
0.00000
1.36258
ចំណេញ
-34.83 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 15:25:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36253
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-34.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39726
កាត់ចំណេញ
1.36258
លក់
0.01
21.07.2021 15:24:57
1.36235
1.39726
0.00000
1.36258
ចំណេញ
-35.01 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 15:24:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36235
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-35.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39726
កាត់ចំណេញ
1.36258
លក់
0.01
21.07.2021 15:24:01
1.36210
1.39726
0.00000
1.36258
ចំណេញ
-35.26 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 15:24:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36210
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-35.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39726
កាត់ចំណេញ
1.36258
ទិញ
0.01
21.07.2021 15:07:42
0.86363
0.85040
0.00000
0.86439
ចំណេញ
-18.69 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 15:07:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86363
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-18.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.85040
កាត់ចំណេញ
0.86439
ទិញ
0.01
21.07.2021 15:00:31
0.86383
0.85040
0.00000
0.86439
ចំណេញ
-18.96 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 15:00:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86383
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-18.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.85040
កាត់ចំណេញ
0.86439
ទិញ
0.01
21.07.2021 15:00:15
0.86404
0.85040
0.00000
0.86439
ចំណេញ
-19.26 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 15:00:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86404
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.85040
កាត់ចំណេញ
0.86439
ទិញ
0.01
21.07.2021 14:59:47
0.86426
0.85040
0.00000
0.86439
ចំណេញ
-19.57 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 14:59:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86426
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.85040
កាត់ចំណេញ
0.86439
ទិញ
0.01
21.07.2021 14:58:15
0.86445
0.85040
0.00000
0.86439
ចំណេញ
-19.83 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 14:58:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86445
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.85040
កាត់ចំណេញ
0.86439
ទិញ
0.01
21.07.2021 14:52:48
0.86468
0.85040
0.00000
0.86439
ចំណេញ
-20.15 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 14:52:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86468
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-20.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.85040
កាត់ចំណេញ
0.86439
ទិញ
0.01
21.07.2021 14:51:01
0.86484
0.85040
0.00000
0.86439
ចំណេញ
-20.38 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 14:51:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86484
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-20.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.85040
កាត់ចំណេញ
0.86439
លក់
0.01
21.07.2021 11:23:33
0.73084
0.73999
0.00000
0.72968
ចំណេញ
-9.25 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 11:23:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.73084
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73999
កាត់ចំណេញ
0.72968
លក់
0.01
21.07.2021 11:20:51
0.73063
0.73999
0.00000
0.72968
ចំណេញ
-9.46 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 11:20:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.73063
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73999
កាត់ចំណេញ
0.72968
លក់
0.01
21.07.2021 10:52:27
0.73043
0.73999
0.00000
0.72968
ចំណេញ
-9.66 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 10:52:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.73043
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73999
កាត់ចំណេញ
0.72968
លក់
0.01
21.07.2021 10:48:33
0.73018
0.73999
0.00000
0.72968
ចំណេញ
-9.91 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 10:48:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.73018
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73999
កាត់ចំណេញ
0.72968
លក់
0.01
21.07.2021 10:42:45
0.72998
0.73999
0.00000
0.72968
ចំណេញ
-10.11 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 10:42:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.72998
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73999
កាត់ចំណេញ
0.72968
លក់
0.01
21.07.2021 10:42:04
0.72979
0.73999
0.00000
0.72968
ចំណេញ
-10.30 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 10:42:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.72979
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73999
កាត់ចំណេញ
0.72968
លក់
0.01
21.07.2021 10:25:29
0.72955
0.73999
0.00000
0.72968
ចំណេញ
-10.54 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 10:25:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.72955
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73999
កាត់ចំណេញ
0.72968
លក់
0.01
21.07.2021 10:19:57
0.72930
0.73999
0.00000
0.72968
ចំណេញ
-10.79 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 10:19:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.72930
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73999
កាត់ចំណេញ
0.72968
លក់
0.01
21.07.2021 10:11:01
0.72909
0.73999
0.00000
0.72968
ចំណេញ
-11.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 10:11:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.72909
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-11.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73999
កាត់ចំណេញ
0.72968
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:36:45
0.77578
0.73996
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-35.92 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:36:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77578
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-35.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73996
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:29:53
0.77593
0.73996
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-36.07 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:29:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77593
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-36.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73996
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:29:11
1.41563
1.39724
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-18.49 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:29:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41563
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-18.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39724
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:27:58
1.41580
1.39724
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-18.66 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:27:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41580
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-18.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39724
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:27:40
1.41600
1.39724
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-18.86 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:27:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-18.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39724
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:27:35
0.77612
0.73996
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-36.26 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:27:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77612
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-36.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73996
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:14:36
1.41625
1.39724
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-19.11 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:14:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41625
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39724
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:09:07
0.77634
0.73996
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-36.48 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:09:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77634
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-36.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73996
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:08:34
1.41652
1.39724
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-19.38 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:08:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41652
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39724
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:00:12
0.77654
0.73996
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-36.68 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:00:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77654
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-36.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73996
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:57:59
0.77672
0.73996
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-36.86 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:57:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77672
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-36.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73996
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:57:23
1.41674
1.39724
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-19.60 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:57:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41674
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39724
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:55:33
0.77690
0.73996
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-37.04 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:55:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77690
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73996
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:54:27
1.41695
1.39724
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-19.81 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:54:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41695
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39724
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:54:23
0.77710
0.73996
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-37.24 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:54:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77710
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73996
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:52:46
1.41720
1.39724
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-20.06 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:52:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41720
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-20.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39724
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:51:01
0.77729
0.73996
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-37.43 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:51:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77729
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73996
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:51:01
1.41740
1.39724
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-20.26 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:51:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41740
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-20.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39724
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:50:29
1.21872
1.18825
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-30.57 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:50:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21872
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-30.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18825
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:45:51
1.21887
1.18825
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-30.72 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:45:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21887
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-30.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18825
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:44:07
1.21911
1.18825
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-30.96 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:44:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21911
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-30.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18825
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:38:12
1.21931
1.18825
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-31.16 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:38:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21931
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-31.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18825
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:34:34
1.21950
1.18825
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-31.35 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:34:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21950
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-31.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18825
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:31:14
1.21983
1.18825
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-31.68 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:31:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21983
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-31.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18825
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:22:08
1.22005
1.18825
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-31.90 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:22:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22005
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-31.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18825
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:21:13
1.22026
1.18825
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-32.11 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:21:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22026
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-32.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18825
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:17:00
1.22045
1.18825
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-32.30 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:17:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22045
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-32.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18825
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
2.52
02.06.2021 07:59:55
0.72470
0.69958
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-6 355.44 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 07:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72470
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6 355.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.52
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69958
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
1.66
02.06.2021 07:58:42
0.72495
0.69958
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-4 228.02 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 07:58:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72495
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4 228.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.66
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69958
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
1.09
02.06.2021 07:51:52
0.72511
0.69958
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-2 793.67 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 07:51:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72511
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2 793.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.09
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69958
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 07:27:04
0.72532
0.69958
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-25.84 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 07:27:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72532
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-25.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69958
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 07:18:35
0.72551
0.69958
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-26.03 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 07:18:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72551
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69958
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 07:12:31
0.72574
0.69958
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-26.26 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 07:12:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72574
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69958
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 07:06:31
0.72596
0.69958
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-26.48 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 07:06:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72596
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69958
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 06:27:31
0.72617
0.69958
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-26.69 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 06:27:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72617
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69958
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 06:22:31
0.72636
0.69958
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-26.88 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 06:22:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72636
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69958
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 05:57:59
0.72657
0.69958
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-27.09 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 05:57:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72657
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-27.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69958
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 05:46:47
0.72677
0.69958
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-27.29 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 05:46:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72677
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-27.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69958
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 05:25:01
0.72697
0.69958
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-27.49 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 05:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72697
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-27.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69958
កាត់ចំណេញ
0.72519