ទិញនៅ
0.02
12.04.2021 16:51:02
1.37120
1.37407
1.34120
1.37620
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 16:51:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.37120
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.34120
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37407
កាត់ចំណេញ
1.37620
ទិញ
0.01
12.04.2021 16:51:01
1.37420
1.37449
1.34420
1.37920
ចំណេញ
0.19 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 16:51:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37420
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.34420
ចំណេញ
0.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37449
កាត់ចំណេញ
1.37920
ទិញ
0.01
12.04.2021 15:46:00
1.37720
1.37449
1.34720
1.37920
ចំណេញ
-2.81 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 15:46:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37720
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.34720
ចំណេញ
-2.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37449
កាត់ចំណេញ
1.37920
លក់នៅ
0.15
12.04.2021 14:12:23
1.37969
1.37668
1.40969
1.37469
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 14:12:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.37969
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.40969
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37668
កាត់ចំណេញ
1.37469
លក់
0.06
12.04.2021 14:12:21
1.37669
1.37451
1.40669
1.37169
ចំណេញ
12.48 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 14:12:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37669
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.40669
ចំណេញ
12.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37451
កាត់ចំណេញ
1.37169
ទិញ
0.01
12.04.2021 13:43:00
1.19142
1.19162
1.16142
1.19542
ចំណេញ
0.10 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 13:43:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.19142
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.16142
ចំណេញ
0.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19162
កាត់ចំណេញ
1.19542
ទិញនៅ
0.01
12.04.2021 13:43:00
1.18842
1.19142
1.15842
1.19242
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 13:43:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.18842
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.15842
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19142
កាត់ចំណេញ
1.19242
លក់
0.02
12.04.2021 11:04:59
1.37369
1.37451
1.40369
1.37169
ចំណេញ
-1.84 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 11:04:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37369
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.40369
ចំណេញ
-1.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37451
កាត់ចំណេញ
1.37169
លក់
0.01
12.04.2021 09:25:49
1.37069
1.37451
1.40069
1.37169
ចំណេញ
-3.92 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 09:25:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37069
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.40069
ចំណេញ
-3.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37451
កាត់ចំណេញ
1.37169
លក់
0.01
12.04.2021 08:04:00
1.36769
1.37451
1.39769
1.37169
ចំណេញ
-6.92 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 08:04:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36769
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.39769
ចំណេញ
-6.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37451
កាត់ចំណេញ
1.37169
ទិញនៅ
0.01
09.04.2021 14:04:02
0.86317
0.86796
0.83317
0.86797
ចំណេញ
0.00 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 14:04:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
0.86317
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.83317
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86796
កាត់ចំណេញ
0.86797
ទិញ
0.01
09.04.2021 14:04:01
0.86617
0.86695
0.83617
0.87097
ចំណេញ
0.87 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 14:04:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86617
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.83617
ចំណេញ
0.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86695
កាត់ចំណេញ
0.87097
លក់នៅ
0.01
09.04.2021 13:37:55
0.76594
0.76275
0.79094
0.76134
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 13:37:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
0.76594
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.79094
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76275
កាត់ចំណេញ
0.76134
លក់
0.01
09.04.2021 13:37:54
0.76284
0.76244
0.78784
0.75824
ចំណេញ
0.30 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 13:37:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.76284
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.78784
ចំណេញ
0.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76244
កាត់ចំណេញ
0.75824
ទិញ
0.01
09.04.2021 09:41:00
0.86917
0.86695
0.83917
0.87097
ចំណេញ
-3.26 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 09:41:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86917
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.83917
ចំណេញ
-3.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86695
កាត់ចំណេញ
0.87097
ទិញ
0.01
09.04.2021 09:31:31
0.70187
0.70330
0.67187
0.70677
ចំណេញ
1.33 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 09:31:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.70187
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.67187
ចំណេញ
1.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70330
កាត់ចំណេញ
0.70677
ទិញនៅ
0.01
09.04.2021 09:31:31
0.69887
0.70413
0.66887
0.70377
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 09:31:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
0.69887
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.66887
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70413
កាត់ចំណេញ
0.70377
លក់
0.01
09.04.2021 09:31:00
0.75974
0.76244
0.78474
0.75824
ចំណេញ
-2.80 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 09:31:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75974
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.78474
ចំណេញ
-2.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76244
កាត់ចំណេញ
0.75824
ទិញនៅ
0.03
09.04.2021 09:30:56
0.75656
0.76277
0.73156
0.76116
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 09:30:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
0.75656
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.73156
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76277
កាត់ចំណេញ
0.76116
ទិញ
0.01
09.04.2021 09:30:55
0.75966
0.76241
0.73466
0.76426
ចំណេញ
2.65 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 09:30:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.75966
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.73466
ចំណេញ
2.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76241
កាត់ចំណេញ
0.76426
ទិញ
0.01
09.04.2021 08:12:12
0.76276
0.76241
0.73776
0.76426
ចំណេញ
-0.45 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 08:12:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.76276
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.73776
ចំណេញ
-0.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76241
កាត់ចំណេញ
0.76426
លក់នៅ
0.22
08.04.2021 19:58:58
0.87073
0.86792
0.90073
0.86533
ចំណេញ
0.00 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 19:58:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
0.87073
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.90073
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.22
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86792
កាត់ចំណេញ
0.86533
លក់
0.12
08.04.2021 19:58:56
0.86773
0.86697
0.89773
0.86253
ចំណេញ
10.13 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 19:58:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.86773
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.89773
ចំណេញ
10.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86697
កាត់ចំណេញ
0.86253
ទិញ
0.01
08.04.2021 19:37:00
0.76586
0.76241
0.74086
0.76426
ចំណេញ
-3.55 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 19:37:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.76586
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74086
ចំណេញ
-3.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76241
កាត់ចំណេញ
0.76426
ទិញ
0.01
08.04.2021 15:07:00
0.70487
0.70330
0.67487
0.70677
ចំណេញ
-1.67 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 15:07:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.70487
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.67487
ចំណេញ
-1.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70330
កាត់ចំណេញ
0.70677
លក់នៅ
0.01
08.04.2021 10:12:43
0.70697
0.70408
0.73697
0.70207
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 10:12:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
0.70697
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.73697
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70408
កាត់ចំណេញ
0.70207
លក់
0.01
08.04.2021 10:12:42
0.70397
0.70334
0.73397
0.69907
ចំណេញ
0.53 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 10:12:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70397
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.73397
ចំណេញ
0.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70334
កាត់ចំណេញ
0.69907
លក់
0.01
07.04.2021 21:54:00
0.70097
0.70334
0.73097
0.69907
ចំណេញ
-2.47 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 21:54:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70097
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.73097
ចំណេញ
-2.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70334
កាត់ចំណេញ
0.69907
លក់នៅ
0.15
07.04.2021 17:11:39
1.19304
1.19023
1.22304
1.18904
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 17:11:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.19304
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.22304
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19023
កាត់ចំណេញ
1.18904
លក់
0.06
07.04.2021 17:11:38
1.19004
1.19163
1.22004
1.18604
ចំណេញ
-10.14 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 17:11:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19004
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.22004
ចំណេញ
-10.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19163
កាត់ចំណេញ
1.18604
លក់
0.06
07.04.2021 16:28:48
0.86473
0.86697
0.89473
0.86253
ចំណេញ
-19.67 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 16:28:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.86473
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.89473
ចំណេញ
-19.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86697
កាត់ចំណេញ
0.86253
លក់
0.03
07.04.2021 09:30:43
0.86173
0.86697
0.89173
0.86253
ចំណេញ
-22.21 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 09:30:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.86173
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.89173
ចំណេញ
-22.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86697
កាត់ចំណេញ
0.86253
លក់
0.02
06.04.2021 21:46:43
1.18704
1.19163
1.21704
1.18604
ចំណេញ
-9.38 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 21:46:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18704
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.21704
ចំណេញ
-9.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19163
កាត់ចំណេញ
1.18604
លក់
0.01
06.04.2021 20:30:23
0.85873
0.86697
0.88873
0.86253
ចំណេញ
-11.53 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 20:30:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.85873
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.88873
ចំណេញ
-11.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86697
កាត់ចំណេញ
0.86253
លក់
0.01
06.04.2021 18:54:52
0.85573
0.86697
0.88573
0.86253
ចំណេញ
-15.65 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 18:54:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.85573
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.88573
ចំណេញ
-15.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86697
កាត់ចំណេញ
0.86253
លក់
0.01
06.04.2021 17:00:30
1.18404
1.19163
1.21404
1.18604
ចំណេញ
-7.69 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 17:00:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18404
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.21404
ចំណេញ
-7.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19163
កាត់ចំណេញ
1.18604
លក់
0.01
06.04.2021 11:53:21
0.85273
0.86697
0.88273
0.86253
ចំណេញ
-19.77 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 11:53:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.85273
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.88273
ចំណេញ
-19.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86697
កាត់ចំណេញ
0.86253
លក់
0.01
06.04.2021 11:52:00
1.18104
1.19163
1.21104
1.18604
ចំណេញ
-10.69 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 11:52:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18104
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.21104
ចំណេញ
-10.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19163
កាត់ចំណេញ
1.18604