ទិញនៅ
0.01
29.10.2020 03:02:06
0.66474
0.66497
0.00000
0.66494
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 03:02:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
0.66474
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66497
កាត់ចំណេញ
0.66494
ទិញ
0.01
29.10.2020 03:02:02
0.66490
0.66489
0.00000
0.66520
ចំណេញ
-0.11 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 03:02:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.66490
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66489
កាត់ចំណេញ
0.66520
ទិញនៅ
0.01
29.10.2020 02:59:28
1.29872
1.29892
0.00000
1.29892
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:59:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.29872
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29892
កាត់ចំណេញ
1.29892
ទិញ
0.01
29.10.2020 02:59:19
1.29891
1.29912
0.00000
1.29963
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:59:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.29891
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29912
កាត់ចំណេញ
1.29963
ទិញនៅ
0.01
29.10.2020 02:58:50
0.70572
0.70592
0.00000
0.70592
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:58:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
0.70572
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70592
កាត់ចំណេញ
0.70592
ទិញ
0.01
29.10.2020 02:58:48
0.70593
0.70611
0.00000
0.70664
ចំណេញ
0.08 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:58:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.70593
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70611
កាត់ចំណេញ
0.70664
ទិញ
0.01
29.10.2020 02:57:25
1.29913
1.29912
0.00000
1.29963
ចំណេញ
-0.11 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:57:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.29913
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29912
កាត់ចំណេញ
1.29963
ទិញ
0.01
29.10.2020 02:57:04
0.70614
0.70611
0.00000
0.70664
ចំណេញ
-0.13 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:57:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.70614
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70611
កាត់ចំណេញ
0.70664
ទិញនៅ
0.01
29.10.2020 02:56:16
1.17486
1.17506
0.00000
1.17506
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:56:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.17486
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17506
កាត់ចំណេញ
1.17506
ទិញ
0.01
29.10.2020 02:56:15
1.17506
1.17508
0.00000
1.17558
ចំណេញ
-0.08 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:56:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17506
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17508
កាត់ចំណេញ
1.17558
ទិញ
0.01
29.10.2020 02:51:46
0.70634
0.70611
0.00000
0.70664
ចំណេញ
-0.33 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:51:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.70634
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70611
កាត់ចំណេញ
0.70664
ទិញ
0.01
29.10.2020 02:47:48
0.70654
0.70611
0.00000
0.70664
ចំណេញ
-0.53 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:47:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.70654
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70611
កាត់ចំណេញ
0.70664
ទិញ
0.01
29.10.2020 02:46:02
0.70675
0.70611
0.00000
0.70664
ចំណេញ
-0.74 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:46:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.70675
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.74 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70611
កាត់ចំណេញ
0.70664
លក់នៅ
0.01
29.10.2020 02:42:50
0.70682
0.70662
0.00000
0.70662
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:42:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
0.70682
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70662
កាត់ចំណេញ
0.70662
លក់
0.01
29.10.2020 02:42:46
0.70661
0.70595
0.00000
0.70531
ចំណេញ
0.56 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:42:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70661
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70595
កាត់ចំណេញ
0.70531
ទិញ
0.01
29.10.2020 02:39:54
1.29933
1.29887
0.00000
1.29963
ចំណេញ
-0.56 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:39:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.29933
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29887
កាត់ចំណេញ
1.29963
ទិញ
0.01
29.10.2020 02:36:21
1.17528
1.17500
0.00000
1.17558
ចំណេញ
-0.38 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:36:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17528
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17500
កាត់ចំណេញ
1.17558
ទិញ
0.01
29.10.2020 02:29:33
1.29954
1.29887
0.00000
1.29963
ចំណេញ
-0.77 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:29:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.29954
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29887
កាត់ចំណេញ
1.29963
ទិញ
0.01
29.10.2020 02:26:03
1.29973
1.29887
0.00000
1.29963
ចំណេញ
-0.96 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:26:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.29973
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29887
កាត់ចំណេញ
1.29963
លក់នៅ
0.01
29.10.2020 02:25:55
1.29991
1.29970
0.00000
1.29971
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:25:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.29991
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29970
កាត់ចំណេញ
1.29971
លក់
0.01
29.10.2020 02:25:51
1.29970
1.29917
0.00000
1.29835
ចំណេញ
0.43 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:25:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.29970
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29917
កាត់ចំណេញ
1.29835
ទិញ
0.01
29.10.2020 02:25:02
1.17551
1.17500
0.00000
1.17558
ចំណេញ
-0.61 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:25:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17551
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17500
កាត់ចំណេញ
1.17558
លក់នៅ
0.01
29.10.2020 02:25:00
0.66566
0.66546
0.00000
0.66546
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
0.66566
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66546
កាត់ចំណេញ
0.66546
លក់
0.01
29.10.2020 02:24:59
0.66545
0.66496
0.00000
0.66437
ចំណេញ
0.39 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:24:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.66545
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66496
កាត់ចំណេញ
0.66437
លក់
0.01
29.10.2020 02:24:26
0.70633
0.70614
0.00000
0.70531
ចំណេញ
0.09 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:24:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70633
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70614
កាត់ចំណេញ
0.70531
លក់នៅ
0.01
29.10.2020 02:24:10
1.17565
1.17545
0.00000
1.17545
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:24:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.17565
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17545
កាត់ចំណេញ
1.17545
លក់
0.01
29.10.2020 02:24:09
1.17545
1.17502
0.00000
1.17470
ចំណេញ
0.33 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:24:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17545
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17502
កាត់ចំណេញ
1.17470
លក់
0.01
29.10.2020 02:14:59
1.17523
1.17510
0.00000
1.17470
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:14:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17523
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17510
កាត់ចំណេញ
1.17470
លក់
0.01
29.10.2020 02:11:53
0.70613
0.70614
0.00000
0.70531
ចំណេញ
-0.11 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:11:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70613
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70614
កាត់ចំណេញ
0.70531
លក់
0.01
29.10.2020 02:11:48
0.66525
0.66496
0.00000
0.66437
ចំណេញ
0.19 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:11:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.66525
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66496
កាត់ចំណេញ
0.66437
លក់
0.01
29.10.2020 02:11:13
0.70592
0.70614
0.00000
0.70531
ចំណេញ
-0.32 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:11:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70592
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70614
កាត់ចំណេញ
0.70531
លក់
0.01
29.10.2020 02:09:48
1.17502
1.17510
0.00000
1.17470
ចំណេញ
-0.18 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:09:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17502
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17510
កាត់ចំណេញ
1.17470
លក់
0.01
29.10.2020 02:07:11
0.66508
0.66496
0.00000
0.66437
ចំណេញ
0.02 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:07:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.66508
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66496
កាត់ចំណេញ
0.66437
លក់
0.01
29.10.2020 02:04:08
0.70576
0.70614
0.00000
0.70531
ចំណេញ
-0.48 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:04:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70576
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70614
កាត់ចំណេញ
0.70531
លក់
0.01
29.10.2020 01:59:03
0.70553
0.70614
0.00000
0.70531
ចំណេញ
-0.71 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 01:59:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70553
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70614
កាត់ចំណេញ
0.70531
លក់
0.01
29.10.2020 01:56:42
0.70526
0.70614
0.00000
0.70531
ចំណេញ
-0.98 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 01:56:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70526
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.98 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70614
កាត់ចំណេញ
0.70531
លក់
0.01
29.10.2020 01:50:41
0.70505
0.70614
0.00000
0.70531
ចំណេញ
-1.19 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 01:50:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70505
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70614
កាត់ចំណេញ
0.70531
លក់
0.01
29.10.2020 01:43:15
0.70485
0.70614
0.00000
0.70531
ចំណេញ
-1.39 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 01:43:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70485
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70614
កាត់ចំណេញ
0.70531
លក់
0.01
29.10.2020 01:39:58
1.17475
1.17510
0.00000
1.17470
ចំណេញ
-0.45 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 01:39:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17475
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17510
កាត់ចំណេញ
1.17470
លក់
0.01
29.10.2020 01:21:02
0.70468
0.70614
0.00000
0.70531
ចំណេញ
-1.56 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 01:21:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70468
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70614
កាត់ចំណេញ
0.70531
លក់
0.01
29.10.2020 01:11:02
1.17456
1.17510
0.00000
1.17470
ចំណេញ
-0.64 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 01:11:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17456
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17510
កាត់ចំណេញ
1.17470
លក់
0.01
29.10.2020 00:30:35
0.66486
0.66480
0.00000
0.66437
ចំណេញ
-0.04 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 00:30:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.66486
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66480
កាត់ចំណេញ
0.66437
លក់
0.01
28.10.2020 23:57:39
1.29848
1.29894
0.00000
1.29835
ចំណេញ
-0.56 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 23:57:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.29848
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29894
កាត់ចំណេញ
1.29835
លក់
0.01
28.10.2020 23:07:57
0.66422
0.66480
0.00000
0.66437
ចំណេញ
-0.68 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 23:07:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.66422
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66480
កាត់ចំណេញ
0.66437
លក់
0.01
28.10.2020 22:57:40
1.29832
1.29894
0.00000
1.29835
ចំណេញ
-0.72 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 22:57:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.29832
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29894
កាត់ចំណេញ
1.29835
លក់
0.01
28.10.2020 22:48:00
1.29810
1.29894
0.00000
1.29835
ចំណេញ
-0.94 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 22:48:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.29810
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29894
កាត់ចំណេញ
1.29835
លក់
0.01
28.10.2020 22:01:17
0.66401
0.66480
0.00000
0.66437
ចំណេញ
-0.89 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 22:01:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.66401
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66480
កាត់ចំណេញ
0.66437
លក់
0.01
28.10.2020 21:57:02
0.66381
0.66480
0.00000
0.66437
ចំណេញ
-1.09 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 21:57:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.66381
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66480
កាត់ចំណេញ
0.66437
ទិញនៅ
1.22
28.10.2020 20:57:23
0.90418
0.90475
0.00000
0.90438
ចំណេញ
0.00 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 20:57:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
0.90418
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.22
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90475
កាត់ចំណេញ
0.90438
ទិញ
0.01
28.10.2020 20:57:22
0.90439
0.90448
0.00000
0.90550
ចំណេញ
-0.08 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 20:57:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90439
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90448
កាត់ចំណេញ
0.90550
ទិញ
0.01
28.10.2020 19:56:34
0.90457
0.90448
0.00000
0.90550
ចំណេញ
-0.31 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 19:56:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90457
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90448
កាត់ចំណេញ
0.90550
ទិញ
0.01
28.10.2020 19:28:53
0.90474
0.90448
0.00000
0.90550
ចំណេញ
-0.53 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 19:28:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90474
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90448
កាត់ចំណេញ
0.90550
ទិញ
0.01
28.10.2020 18:48:22
0.90492
0.90448
0.00000
0.90550
ចំណេញ
-0.77 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 18:48:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90492
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90448
កាត់ចំណេញ
0.90550
ទិញ
0.01
28.10.2020 18:38:37
0.90514
0.90448
0.00000
0.90550
ចំណេញ
-1.05 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 18:38:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90514
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90448
កាត់ចំណេញ
0.90550
ទិញ
0.01
28.10.2020 18:35:04
0.90534
0.90448
0.00000
0.90550
ចំណេញ
-1.31 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 18:35:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90534
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90448
កាត់ចំណេញ
0.90550
ទិញ
0.01
28.10.2020 18:34:33
0.90555
0.90448
0.00000
0.90550
ចំណេញ
-1.59 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 18:34:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90555
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90448
កាត់ចំណេញ
0.90550
ទិញ
0.01
28.10.2020 18:29:42
0.90575
0.90448
0.00000
0.90550
ចំណេញ
-1.85 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 18:29:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90575
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90448
កាត់ចំណេញ
0.90550
ទិញ
0.01
28.10.2020 18:28:00
0.90595
0.90448
0.00000
0.90550
ចំណេញ
-2.10 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 18:28:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90595
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90448
កាត់ចំណេញ
0.90550
លក់
3.53
28.10.2020 17:59:11
0.90416
0.90463
0.00000
0.90363
ចំណេញ
-286.11 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 17:59:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90416
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-286.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.53
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90463
កាត់ចំណេញ
0.90363
លក់
2.08
28.10.2020 17:57:52
0.90388
0.90463
0.00000
0.90363
ចំណេញ
-244.24 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 17:57:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90388
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-244.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90463
កាត់ចំណេញ
0.90363
លក់
1.22
28.10.2020 17:56:51
0.90377
0.90463
0.00000
0.90363
ចំណេញ
-160.68 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 17:56:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90377
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-160.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.22
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90463
កាត់ចំណេញ
0.90363
លក់
0.01
28.10.2020 17:55:27
0.90353
0.90463
0.00000
0.90363
ចំណេញ
-1.63 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 17:55:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90353
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90463
កាត់ចំណេញ
0.90363
លក់
0.01
28.10.2020 17:55:17
0.90335
0.90463
0.00000
0.90363
ចំណេញ
-1.86 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 17:55:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90335
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90463
កាត់ចំណេញ
0.90363
លក់
0.01
28.10.2020 17:53:42
0.90320
0.90453
0.00000
0.90363
ចំណេញ
-1.93 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 17:53:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90320
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90453
កាត់ចំណេញ
0.90363
លក់
0.01
28.10.2020 17:46:44
0.90297
0.90453
0.00000
0.90363
ចំណេញ
-2.23 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 17:46:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90297
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90453
កាត់ចំណេញ
0.90363
លក់
0.01
28.10.2020 17:35:02
0.90277
0.90453
0.00000
0.90363
ចំណេញ
-2.49 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 17:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90277
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90453
កាត់ចំណេញ
0.90363
លក់
0.01
28.10.2020 17:32:26
0.90257
0.90453
0.00000
0.90363
ចំណេញ
-2.75 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 17:32:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90257
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90453
កាត់ចំណេញ
0.90363
លក់
0.01
28.10.2020 17:31:33
0.90233
0.90453
0.00000
0.90363
ចំណេញ
-3.06 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 17:31:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90233
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90453
កាត់ចំណេញ
0.90363
លក់
0.01
28.10.2020 17:31:02
0.90213
0.90453
0.00000
0.90363
ចំណេញ
-3.32 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 17:31:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90213
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90453
កាត់ចំណេញ
0.90363
លក់
0.01
28.10.2020 17:29:00
0.90191
0.90453
0.00000
0.90363
ចំណេញ
-3.61 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 17:29:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90191
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90453
កាត់ចំណេញ
0.90363