លក់នៅ
0.01
13.05.2021 17:00:43
0.77711
0.77399
0.80211
0.77251
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 17:00:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
0.77711
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.80211
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77399
កាត់ចំណេញ
0.77251
លក់
0.01
13.05.2021 17:00:42
0.77401
0.77361
0.79901
0.76941
ចំណេញ
0.30 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 17:00:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.77401
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.79901
ចំណេញ
0.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77361
កាត់ចំណេញ
0.76941
លក់នៅ
0.02
13.05.2021 15:31:21
1.21205
1.20905
1.24205
1.20805
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 15:31:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.21205
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.24205
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20905
កាត់ចំណេញ
1.20805
លក់
0.01
13.05.2021 15:31:20
1.20905
1.20831
1.23905
1.20505
ចំណេញ
0.64 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 15:31:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20905
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.23905
ចំណេញ
0.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20831
កាត់ចំណេញ
1.20505
ទិញនៅ
0.56
13.05.2021 13:05:09
1.39849
1.40145
1.36849
1.40349
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 13:05:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.39849
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.36849
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.56
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40145
កាត់ចំណេញ
1.40349
ទិញ
0.31
13.05.2021 13:05:08
1.40149
1.40542
1.37149
1.40649
ចំណេញ
118.73 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 13:05:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.40149
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.37149
ចំណេញ
118.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.31
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40542
កាត់ចំណេញ
1.40649
ទិញនៅ
0.44
13.05.2021 11:52:57
0.71150
0.71450
0.68150
0.71650
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 11:52:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
0.71150
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.68150
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.44
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71450
កាត់ចំណេញ
0.71650
ទិញ
0.24
13.05.2021 11:52:55
0.71450
0.71866
0.68450
0.71940
ចំណេញ
97.44 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 11:52:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.71450
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.68450
ចំណេញ
97.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71866
កាត់ចំណេញ
0.71940
លក់
0.01
13.05.2021 11:49:00
1.20605
1.20831
1.23605
1.20505
ចំណេញ
-2.36 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 11:49:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20605
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.23605
ចំណេញ
-2.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20831
កាត់ចំណេញ
1.20505
ទិញនៅ
0.12
13.05.2021 11:48:48
1.20327
1.20627
1.17327
1.20727
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 11:48:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.20327
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.17327
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20627
កាត់ចំណេញ
1.20727
ទិញ
0.05
13.05.2021 11:48:47
1.20627
1.20830
1.17627
1.21027
ចំណេញ
9.65 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 11:48:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20627
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.17627
ចំណេញ
9.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20830
កាត់ចំណេញ
1.21027
ទិញ
0.12
13.05.2021 09:17:59
1.40449
1.40542
1.37449
1.40649
ចំណេញ
9.96 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 09:17:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.40449
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.37449
ចំណេញ
9.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40542
កាត់ចំណេញ
1.40649
លក់
0.01
13.05.2021 09:10:00
1.40490
1.40545
1.43490
1.39990
ចំណេញ
-0.65 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 09:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.40490
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.43490
ចំណេញ
-0.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40545
កាត់ចំណេញ
1.39990
លក់នៅ
0.01
13.05.2021 09:10:00
1.40790
1.40490
1.43790
1.40290
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 09:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.40790
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.43790
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40490
កាត់ចំណេញ
1.40290
លក់
0.01
13.05.2021 09:08:35
0.85975
0.85975
0.88975
0.85495
ចំណេញ
-0.20 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 09:08:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.85975
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.88975
ចំណេញ
-0.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.85975
កាត់ចំណេញ
0.85495
លក់នៅ
0.01
13.05.2021 09:08:35
0.86275
0.85975
0.89275
0.85795
ចំណេញ
0.00 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 09:08:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
0.86275
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.89275
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.85975
កាត់ចំណេញ
0.85795
លក់
0.01
13.05.2021 08:57:00
0.77091
0.77361
0.79591
0.76941
ចំណេញ
-2.80 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 08:57:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.77091
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.79591
ចំណេញ
-2.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77361
កាត់ចំណេញ
0.76941
ទិញ
0.03
13.05.2021 08:45:45
0.77129
0.77359
0.74629
0.77589
ចំណេញ
6.60 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 08:45:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77129
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74629
ចំណេញ
6.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77359
កាត់ចំណេញ
0.77589
ទិញនៅ
0.07
13.05.2021 08:45:45
0.76819
0.77130
0.74319
0.77279
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 08:45:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
0.76819
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74319
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77130
កាត់ចំណេញ
0.77279
ទិញ
0.05
12.05.2021 19:11:21
1.40749
1.40542
1.37749
1.40649
ចំណេញ
-10.85 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 19:11:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.40749
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.37749
ចំណេញ
-10.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40542
កាត់ចំណេញ
1.40649
ទិញ
0.01
12.05.2021 17:54:46
0.77439
0.77359
0.74939
0.77589
ចំណេញ
-0.90 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 17:54:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77439
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74939
ចំណេញ
-0.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77359
កាត់ចំណេញ
0.77589
ទិញ
0.13
12.05.2021 17:49:33
0.71750
0.71866
0.68750
0.71940
ចំណេញ
13.78 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 17:49:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.71750
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.68750
ចំណេញ
13.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71866
កាត់ចំណេញ
0.71940
លក់នៅ
0.01
12.05.2021 17:33:02
0.72124
0.71660
0.75124
0.71634
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 17:33:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
0.72124
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.75124
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71660
កាត់ចំណេញ
0.71634
លក់
0.01
12.05.2021 17:33:01
0.71824
0.71870
0.74824
0.71334
ចំណេញ
-0.56 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 17:33:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71824
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.74824
ចំណេញ
-0.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71870
កាត់ចំណេញ
0.71334
ទិញ
0.02
12.05.2021 17:11:08
1.41049
1.40542
1.38049
1.40649
ចំណេញ
-10.34 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 17:11:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41049
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.38049
ចំណេញ
-10.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40542
កាត់ចំណេញ
1.40649
លក់
0.01
12.05.2021 16:46:00
0.85675
0.85975
0.88675
0.85495
ចំណេញ
-4.41 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 16:46:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.85675
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.88675
ចំណេញ
-4.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.85975
កាត់ចំណេញ
0.85495
ទិញ
0.02
12.05.2021 16:29:52
1.20927
1.20830
1.17927
1.21027
ចំណេញ
-2.14 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 16:29:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20927
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.17927
ចំណេញ
-2.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20830
កាត់ចំណេញ
1.21027
ទិញ
0.01
12.05.2021 16:27:05
0.77749
0.77359
0.75249
0.77589
ចំណេញ
-4.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 16:27:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77749
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.75249
ចំណេញ
-4.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77359
កាត់ចំណេញ
0.77589
ទិញ
0.01
12.05.2021 15:55:00
0.78059
0.77359
0.75559
0.77589
ចំណេញ
-7.10 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.78059
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.75559
ចំណេញ
-7.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77359
កាត់ចំណេញ
0.77589
ទិញ
0.02
12.05.2021 15:54:00
1.41349
1.40542
1.38349
1.40649
ចំណេញ
-16.34 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:54:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41349
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.38349
ចំណេញ
-16.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40542
កាត់ចំណេញ
1.40649
ទិញ
0.02
12.05.2021 15:47:00
1.21227
1.20830
1.18227
1.21027
ចំណេញ
-8.14 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:47:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21227
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.18227
ចំណេញ
-8.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20830
កាត់ចំណេញ
1.21027
ទិញ
0.07
12.05.2021 15:30:26
0.72050
0.71866
0.69050
0.71940
ចំណេញ
-13.58 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:30:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72050
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.69050
ចំណេញ
-13.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71866
កាត់ចំណេញ
0.71940
ទិញ
0.03
12.05.2021 06:27:31
0.72350
0.71866
0.69350
0.71940
ចំណេញ
-14.82 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 06:27:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72350
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.69350
ចំណេញ
-14.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71866
កាត់ចំណេញ
0.71940
ទិញ
0.02
10.05.2021 23:42:40
0.72650
0.71866
0.69650
0.71940
ចំណេញ
-15.88 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 23:42:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72650
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.69650
ចំណេញ
-15.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71866
កាត់ចំណេញ
0.71940
ទិញ
0.02
10.05.2021 00:04:24
0.72950
0.71866
0.69950
0.71940
ចំណេញ
-21.88 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 00:04:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72950
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.69950
ចំណេញ
-21.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71866
កាត់ចំណេញ
0.71940