ទិញនៅ
1.09
26.02.2021 22:59:05
0.72225
0.72392
0.00000
0.72245
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 22:59:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
0.72225
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.09
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72392
កាត់ចំណេញ
0.72245
ទិញ
0.01
25.02.2021 22:08:45
0.73856
0.72290
0.00000
0.73959
ចំណេញ
-15.76 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 22:08:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.73856
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-15.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72290
កាត់ចំណេញ
0.73959
ទិញ
0.01
25.02.2021 22:04:57
0.73873
0.72290
0.00000
0.73959
ចំណេញ
-15.93 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 22:04:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.73873
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-15.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72290
កាត់ចំណេញ
0.73959
ទិញ
0.01
25.02.2021 21:44:12
0.73892
0.72290
0.00000
0.73959
ចំណេញ
-16.12 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:44:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.73892
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-16.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72290
កាត់ចំណេញ
0.73959
ទិញ
0.01
25.02.2021 21:42:17
0.73911
0.72290
0.00000
0.73959
ចំណេញ
-16.31 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:42:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.73911
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-16.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72290
កាត់ចំណេញ
0.73959
ទិញ
0.01
25.02.2021 21:39:57
0.73925
0.72290
0.00000
0.73959
ចំណេញ
-16.45 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:39:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.73925
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-16.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72290
កាត់ចំណេញ
0.73959
ទិញ
0.01
25.02.2021 21:39:34
0.73943
0.72290
0.00000
0.73959
ចំណេញ
-16.63 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:39:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.73943
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-16.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72290
កាត់ចំណេញ
0.73959
ទិញ
0.01
25.02.2021 21:38:20
0.73964
0.72290
0.00000
0.73959
ចំណេញ
-16.84 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:38:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.73964
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-16.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72290
កាត់ចំណេញ
0.73959
ទិញ
0.01
25.02.2021 21:35:28
0.73988
0.72290
0.00000
0.73959
ចំណេញ
-17.08 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:35:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.73988
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72290
កាត់ចំណេញ
0.73959
ទិញ
0.01
25.02.2021 21:35:00
0.74008
0.72290
0.00000
0.73959
ចំណេញ
-17.28 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.74008
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72290
កាត់ចំណេញ
0.73959