លក់នៅ
0.06
25.11.2020 09:37:53
1.34009
1.33708
1.37009
1.33509
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 09:37:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.34009
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.37009
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.33708
កាត់ចំណេញ
1.33509
លក់
0.02
25.11.2020 09:37:52
1.33709
1.33766
1.36709
1.33209
ចំណេញ
-1.34 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 09:37:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.33709
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.36709
ចំណេញ
-1.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.33766
កាត់ចំណេញ
1.33209
ទិញនៅ
0.02
25.11.2020 09:37:01
1.33396
1.33696
1.30396
1.33896
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 09:37:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.33396
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.30396
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.33696
កាត់ចំណេញ
1.33896
ទិញ
0.02
25.11.2020 09:37:00
1.33696
1.33762
1.30696
1.34196
ចំណេញ
1.12 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 09:37:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.33696
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.30696
ចំណេញ
1.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.33762
កាត់ចំណេញ
1.34196
លក់
0.01
24.11.2020 17:40:52
1.33409
1.33766
1.36409
1.33209
ចំណេញ
-3.67 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 17:40:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.33409
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.36409
ចំណេញ
-3.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.33766
កាត់ចំណេញ
1.33209
លក់
0.01
24.11.2020 16:00:00
1.33109
1.33766
1.36109
1.33209
ចំណេញ
-6.67 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 16:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.33109
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.36109
ចំណេញ
-6.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.33766
កាត់ចំណេញ
1.33209