លក់
0.01
22.10.2021 13:59:09
0.84429
0.84616
0.00000
0.84300
ចំណេញ
-2.78 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 13:59:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.84429
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84616
កាត់ចំណេញ
0.84300
លក់
0.01
22.10.2021 13:58:28
0.84405
0.84616
0.00000
0.84300
ចំណេញ
-3.11 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 13:58:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.84405
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84616
កាត់ចំណេញ
0.84300
លក់
0.01
22.10.2021 13:25:23
0.84373
0.84616
0.00000
0.84300
ចំណេញ
-3.55 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 13:25:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.84373
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84616
កាត់ចំណេញ
0.84300
លក់
0.01
22.10.2021 13:02:05
0.84353
0.84616
0.00000
0.84300
ចំណេញ
-3.83 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 13:02:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.84353
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84616
កាត់ចំណេញ
0.84300
លក់
0.01
22.10.2021 12:53:10
0.84330
0.84616
0.00000
0.84300
ចំណេញ
-4.14 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 12:53:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.84330
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84616
កាត់ចំណេញ
0.84300
លក់
0.01
22.10.2021 12:39:29
0.84311
0.84616
0.00000
0.84300
ចំណេញ
-4.40 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 12:39:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.84311
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84616
កាត់ចំណេញ
0.84300
លក់
0.01
22.10.2021 12:35:33
0.84290
0.84616
0.00000
0.84300
ចំណេញ
-4.69 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 12:35:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.84290
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84616
កាត់ចំណេញ
0.84300
លក់
0.01
22.10.2021 12:26:02
0.84267
0.84616
0.00000
0.84300
ចំណេញ
-5.01 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 12:26:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.84267
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84616
កាត់ចំណេញ
0.84300
លក់
0.01
22.10.2021 12:24:00
0.84248
0.84616
0.00000
0.84300
ចំណេញ
-5.27 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 12:24:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.84248
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84616
កាត់ចំណេញ
0.84300
លក់
0.01
13.10.2021 03:54:37
1.15419
1.16607
0.00000
1.15308
ចំណេញ
-11.98 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 03:54:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15419
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-11.98 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16607
កាត់ចំណេញ
1.15308
លក់
0.01
13.10.2021 03:43:38
1.15400
1.16607
0.00000
1.15308
ចំណេញ
-12.17 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 03:43:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15400
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16607
កាត់ចំណេញ
1.15308
លក់
0.01
13.10.2021 03:36:18
1.15379
1.16607
0.00000
1.15308
ចំណេញ
-12.38 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 03:36:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15379
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16607
កាត់ចំណេញ
1.15308
លក់
0.01
13.10.2021 03:12:55
1.15358
1.16607
0.00000
1.15308
ចំណេញ
-12.59 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 03:12:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15358
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16607
កាត់ចំណេញ
1.15308
លក់
0.01
12.10.2021 22:55:17
1.15337
1.16607
0.00000
1.15308
ចំណេញ
-12.80 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 22:55:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15337
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16607
កាត់ចំណេញ
1.15308
លក់
0.01
12.10.2021 21:18:27
1.15317
1.16607
0.00000
1.15308
ចំណេញ
-13.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 21:18:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15317
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16607
កាត់ចំណេញ
1.15308
លក់
0.01
12.10.2021 21:15:49
1.15297
1.16607
0.00000
1.15308
ចំណេញ
-13.20 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 21:15:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15297
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16607
កាត់ចំណេញ
1.15308
លក់
0.01
12.10.2021 20:46:17
1.15278
1.16607
0.00000
1.15308
ចំណេញ
-13.39 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 20:46:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15278
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16607
កាត់ចំណេញ
1.15308
លក់
0.01
12.10.2021 20:10:00
1.15257
1.16607
0.00000
1.15308
ចំណេញ
-13.60 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 20:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15257
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16607
កាត់ចំណេញ
1.15308
លក់
0.01
30.09.2021 10:22:09
1.34337
1.37812
0.00000
1.34227
ចំណេញ
-34.85 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 10:22:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34337
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-34.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37812
កាត់ចំណេញ
1.34227
លក់
0.01
30.09.2021 10:21:17
1.34324
1.37812
0.00000
1.34227
ចំណេញ
-34.98 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 10:21:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34324
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-34.98 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37812
កាត់ចំណេញ
1.34227
លក់
0.01
30.09.2021 10:19:03
1.34305
1.37812
0.00000
1.34227
ចំណេញ
-35.17 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 10:19:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34305
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-35.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37812
កាត់ចំណេញ
1.34227
លក់
0.01
30.09.2021 10:16:10
1.34278
1.37812
0.00000
1.34227
ចំណេញ
-35.44 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 10:16:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34278
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-35.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37812
កាត់ចំណេញ
1.34227
លក់
0.01
30.09.2021 10:15:26
1.34259
1.37812
0.00000
1.34227
ចំណេញ
-35.63 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 10:15:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34259
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-35.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37812
កាត់ចំណេញ
1.34227
លក់
0.01
30.09.2021 10:13:35
1.34236
1.37812
0.00000
1.34227
ចំណេញ
-35.86 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 10:13:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34236
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-35.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37812
កាត់ចំណេញ
1.34227
លក់
0.01
30.09.2021 10:13:18
1.34215
1.37812
0.00000
1.34227
ចំណេញ
-36.07 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 10:13:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34215
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-36.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37812
កាត់ចំណេញ
1.34227
លក់
0.01
30.09.2021 10:11:09
1.34192
1.37812
0.00000
1.34227
ចំណេញ
-36.30 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 10:11:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34192
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-36.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37812
កាត់ចំណេញ
1.34227
លក់
0.01
30.09.2021 10:11:00
1.34171
1.37812
0.00000
1.34227
ចំណេញ
-36.51 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 10:11:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34171
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-36.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37812
កាត់ចំណេញ
1.34227
ទិញ
0.01
29.09.2021 18:13:40
0.86412
0.84613
0.00000
0.86531
ចំណេញ
-24.99 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 18:13:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86412
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-24.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84613
កាត់ចំណេញ
0.86531
ទិញ
0.01
29.09.2021 17:43:52
0.86436
0.84613
0.00000
0.86531
ចំណេញ
-25.32 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 17:43:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86436
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-25.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84613
កាត់ចំណេញ
0.86531
ទិញ
0.01
29.09.2021 17:43:09
0.86453
0.84613
0.00000
0.86531
ចំណេញ
-25.56 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 17:43:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86453
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-25.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84613
កាត់ចំណេញ
0.86531
ទិញ
0.01
29.09.2021 17:35:37
0.86477
0.84613
0.00000
0.86531
ចំណេញ
-25.89 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 17:35:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86477
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-25.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84613
កាត់ចំណេញ
0.86531
ទិញ
0.01
29.09.2021 17:35:20
0.86497
0.84613
0.00000
0.86531
ចំណេញ
-26.16 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 17:35:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86497
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84613
កាត់ចំណេញ
0.86531
ទិញ
0.01
29.09.2021 17:19:54
0.86517
0.84613
0.00000
0.86531
ចំណេញ
-26.44 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 17:19:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86517
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84613
កាត់ចំណេញ
0.86531
ទិញ
0.01
29.09.2021 17:18:14
0.86537
0.84613
0.00000
0.86531
ចំណេញ
-26.71 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 17:18:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86537
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84613
កាត់ចំណេញ
0.86531
ទិញ
0.01
29.09.2021 17:13:53
0.86559
0.84613
0.00000
0.86531
ចំណេញ
-27.02 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 17:13:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86559
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-27.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84613
កាត់ចំណេញ
0.86531
ទិញ
0.01
29.09.2021 17:13:00
0.86580
0.84613
0.00000
0.86531
ចំណេញ
-27.31 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 17:13:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86580
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-27.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.84613
កាត់ចំណេញ
0.86531
លក់
0.01
20.08.2021 13:29:04
0.71264
0.74846
0.00000
0.71144
ចំណេញ
-35.92 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 13:29:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71264
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-35.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74846
កាត់ចំណេញ
0.71144
លក់
0.01
20.08.2021 13:25:45
0.71242
0.74846
0.00000
0.71144
ចំណេញ
-36.14 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 13:25:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71242
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-36.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74846
កាត់ចំណេញ
0.71144
លក់
0.01
20.08.2021 13:19:36
0.71212
0.74846
0.00000
0.71144
ចំណេញ
-36.44 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 13:19:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71212
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-36.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74846
កាត់ចំណេញ
0.71144
លក់
0.01
20.08.2021 12:50:30
0.71192
0.74846
0.00000
0.71144
ចំណេញ
-36.64 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 12:50:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71192
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-36.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74846
កាត់ចំណេញ
0.71144
លក់
0.01
20.08.2021 12:34:33
0.71172
0.74846
0.00000
0.71144
ចំណេញ
-36.84 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 12:34:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71172
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-36.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74846
កាត់ចំណេញ
0.71144
លក់
0.01
20.08.2021 12:33:03
0.71152
0.74846
0.00000
0.71144
ចំណេញ
-37.04 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 12:33:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71152
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74846
កាត់ចំណេញ
0.71144
លក់
0.01
20.08.2021 12:31:41
0.71131
0.74846
0.00000
0.71144
ចំណេញ
-37.25 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 12:31:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71131
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74846
កាត់ចំណេញ
0.71144
លក់
0.01
20.08.2021 12:17:06
0.71111
0.74846
0.00000
0.71144
ចំណេញ
-37.45 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 12:17:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71111
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74846
កាត់ចំណេញ
0.71144
លក់
0.01
20.08.2021 12:13:02
0.71091
0.74846
0.00000
0.71144
ចំណេញ
-37.65 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 12:13:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71091
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74846
កាត់ចំណេញ
0.71144
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:36:45
0.77578
0.74843
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-27.45 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:36:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77578
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-27.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74843
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:29:53
0.77593
0.74843
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-27.60 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:29:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77593
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-27.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74843
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:29:11
1.41563
1.37806
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-37.67 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:29:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41563
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37806
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:27:58
1.41580
1.37806
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-37.84 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:27:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41580
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37806
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:27:40
1.41600
1.37806
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-38.04 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:27:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-38.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37806
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:27:35
0.77612
0.74843
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-27.79 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:27:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77612
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-27.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74843
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:14:36
1.41625
1.37806
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-38.29 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:14:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41625
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-38.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37806
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:09:07
0.77634
0.74843
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-28.01 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:09:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77634
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74843
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:08:34
1.41652
1.37806
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-38.56 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:08:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41652
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-38.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37806
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
11.06.2021 11:00:12
0.77654
0.74843
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-28.21 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:00:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77654
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74843
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:57:59
0.77672
0.74843
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-28.39 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:57:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77672
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74843
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:57:23
1.41674
1.37806
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-38.78 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:57:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41674
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-38.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37806
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:55:33
0.77690
0.74843
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-28.57 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:55:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77690
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74843
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:54:27
1.41695
1.37806
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-38.99 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:54:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41695
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-38.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37806
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:54:23
0.77710
0.74843
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-28.77 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:54:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77710
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74843
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:52:46
1.41720
1.37806
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-39.24 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:52:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41720
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-39.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37806
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:51:01
0.77729
0.74843
0.00000
0.77682
ចំណេញ
-28.96 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:51:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77729
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74843
កាត់ចំណេញ
0.77682
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:51:01
1.41740
1.37806
0.00000
1.41680
ចំណេញ
-39.44 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:51:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41740
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-39.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37806
កាត់ចំណេញ
1.41680
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:50:29
1.21872
1.16605
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-52.77 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:50:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21872
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-52.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16605
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:45:51
1.21887
1.16605
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-52.92 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:45:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21887
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-52.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16605
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:44:07
1.21911
1.16605
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-53.16 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:44:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21911
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-53.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16605
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:38:12
1.21931
1.16605
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-53.36 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:38:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21931
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-53.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16605
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:34:34
1.21950
1.16605
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-53.55 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:34:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21950
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-53.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16605
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:31:14
1.21983
1.16605
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-53.88 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:31:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21983
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-53.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16605
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:22:08
1.22005
1.16605
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-54.10 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:22:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22005
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-54.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16605
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:21:13
1.22026
1.16605
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-54.31 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:21:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22026
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-54.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16605
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
0.01
09.06.2021 17:17:00
1.22045
1.16605
0.00000
1.21987
ចំណេញ
-54.50 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:17:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22045
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-54.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16605
កាត់ចំណេញ
1.21987
ទិញ
2.52
02.06.2021 07:59:55
0.72470
0.71620
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-2 167.20 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 07:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72470
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2 167.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.52
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71620
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
1.66
02.06.2021 07:58:42
0.72495
0.71620
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-1 469.10 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 07:58:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72495
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1 469.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.66
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71620
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
1.09
02.06.2021 07:51:52
0.72511
0.71620
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-982.09 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 07:51:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72511
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-982.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.09
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71620
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 07:27:04
0.72532
0.71620
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-9.22 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 07:27:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72532
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71620
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 07:18:35
0.72551
0.71620
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-9.41 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 07:18:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72551
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71620
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 07:12:31
0.72574
0.71620
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-9.64 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 07:12:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72574
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71620
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 07:06:31
0.72596
0.71620
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-9.86 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 07:06:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72596
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71620
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 06:27:31
0.72617
0.71620
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-10.07 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 06:27:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72617
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71620
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 06:22:31
0.72636
0.71620
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-10.26 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 06:22:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72636
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71620
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 05:57:59
0.72657
0.71620
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-10.47 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 05:57:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72657
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71620
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 05:46:47
0.72677
0.71620
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-10.67 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 05:46:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72677
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71620
កាត់ចំណេញ
0.72519
ទិញ
0.01
02.06.2021 05:25:01
0.72697
0.71620
0.00000
0.72519
ចំណេញ
-10.87 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 05:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72697
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71620
កាត់ចំណេញ
0.72519