ទិញ
1.1
19.10.2021 10:10:00
132.825
133.251
0.000
0.000
ចំណេញ
4.09 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 10:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
132.825
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
4.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.251
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
5.22
19.10.2021 09:40:01
1.16526
1.16399
0.00000
1.15861
ចំណេញ
6.63 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 09:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16526
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
6.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.22
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16399
កាត់ចំណេញ
1.15861
ទិញ
0.73
18.10.2021 18:00:00
132.546
133.251
0.000
0.000
ចំណេញ
4.50 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 18:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
132.546
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
4.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.73
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.251
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
63.15
15.10.2021 15:35:00
114.340
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-93.75 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 15:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
114.340
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-93.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
63.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
82.09
15.10.2021 11:10:01
132.581
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-501.10 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 11:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
132.581
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-501.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
82.09
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
48.58
15.10.2021 09:00:00
114.148
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-153.58 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 09:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
114.148
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-153.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
48.58
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
63.15
15.10.2021 08:20:00
132.380
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-496.33 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 08:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
132.380
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-496.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
63.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
37.37
15.10.2021 07:35:02
113.946
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-184.06 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 07:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
113.946
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-184.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
37.37
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
48.58
15.10.2021 05:00:00
132.137
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-484.91 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 05:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
132.137
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-484.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
48.58
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
37.37
15.10.2021 01:30:00
131.911
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-446.77 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 01:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
131.911
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-446.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
37.37
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
4.02
14.10.2021 12:15:00
1.16185
1.16399
0.00000
1.15861
ចំណេញ
-8.60 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 12:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16185
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16399
កាត់ចំណេញ
1.15861
លក់
3.09
14.10.2021 10:05:01
1.16032
1.16399
0.00000
1.15861
ចំណេញ
-11.34 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 10:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16032
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-11.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.09
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16399
កាត់ចំណេញ
1.15861
លក់
28.74
14.10.2021 09:40:00
131.696
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-397.56 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 09:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
131.696
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-397.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
28.74
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
22.11
14.10.2021 03:45:00
131.478
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-347.94 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 03:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
131.478
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-347.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
22.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
2.38
13.10.2021 20:30:01
1.15867
1.16399
0.00000
1.15861
ចំណេញ
-12.66 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 20:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15867
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.38
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16399
កាត់ចំណេញ
1.15861
លក់
1.83
13.10.2021 16:40:00
1.15684
1.16399
0.00000
1.15861
ចំណេញ
-13.08 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 16:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15684
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.83
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16399
កាត់ចំណេញ
1.15861
លក់
17.01
13.10.2021 13:05:02
131.292
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-295.31 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 13:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
131.292
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-295.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
17.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
1.41
13.10.2021 05:25:06
1.15545
1.16399
0.00000
1.15861
ចំណេញ
-12.04 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 05:25:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15545
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.41
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16399
កាត់ចំណេញ
1.15861
លក់
1.08
13.10.2021 03:45:02
1.15389
1.16399
0.00000
1.15861
ចំណេញ
-10.91 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 03:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15389
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16399
កាត់ចំណេញ
1.15861
លក់
0.96
12.10.2021 19:55:01
1.15245
1.16399
0.00000
1.15861
ចំណេញ
-11.08 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 19:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15245
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-11.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.96
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16399
កាត់ចំណេញ
1.15861
លក់
0.64
12.10.2021 16:00:00
1.15405
1.16399
0.00000
1.15861
ចំណេញ
-6.36 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 16:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15405
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.64
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16399
កាត់ចំណេញ
1.15861
លក់
28.74
12.10.2021 15:40:00
113.763
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-187.48 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 15:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
113.763
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-187.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
28.74
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
22.11
12.10.2021 03:55:00
113.470
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-200.81 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 03:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
113.470
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-200.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
22.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
16.77
11.10.2021 17:45:00
113.266
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-182.18 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 17:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
113.266
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-182.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
16.77
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
12.9
11.10.2021 17:20:00
131.079
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-247.95 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 17:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
131.079
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-247.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
12.9
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
12.9
11.10.2021 15:30:00
113.069
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-162.33 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 15:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
113.069
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-162.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
12.9
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
9.93
11.10.2021 15:30:00
130.820
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-213.32 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 15:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
130.820
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-213.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
9.93
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
9.93
11.10.2021 11:25:00
112.901
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-139.53 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 11:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
112.901
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-139.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
9.93
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
7.64
11.10.2021 10:05:00
130.588
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-179.61 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 10:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
130.588
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-179.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
7.64
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
7.64
11.10.2021 06:40:00
112.681
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-122.03 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 06:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
112.681
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-122.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
7.64
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
5.87
11.10.2021 06:20:00
130.319
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-151.79 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 06:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
130.319
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-151.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.87
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
5.87
11.10.2021 05:40:02
112.473
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-104.42 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 05:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
112.473
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-104.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.87
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
4.46
11.10.2021 04:30:00
130.051
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-125.76 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 04:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
130.051
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-125.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.46
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
4.46
11.10.2021 01:20:19
112.264
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-87.48 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 01:20:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
112.264
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-87.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.46
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
3.43
08.10.2021 21:20:00
129.807
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-104.03 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 21:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
129.807
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-104.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.43
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
3.43
08.10.2021 18:25:00
112.069
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-73.12 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 18:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
112.069
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-73.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.43
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
2.64
08.10.2021 17:35:00
129.577
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-85.37 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 17:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
129.577
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-85.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.64
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
2.03
08.10.2021 10:15:00
129.311
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-70.36 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 10:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
129.311
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-70.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
2.64
08.10.2021 07:10:01
111.869
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-60.89 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 07:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
111.869
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-60.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.64
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
1.56
08.10.2021 03:55:00
129.118
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-56.70 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 03:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
129.118
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-56.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
2.03
08.10.2021 03:40:01
111.721
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-49.44 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 03:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
111.721
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-49.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
1.56
07.10.2021 19:35:03
111.568
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-40.08 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 19:35:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
111.568
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-40.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
1.2
07.10.2021 17:50:00
128.952
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-45.36 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 17:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
128.952
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-45.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
0.92
07.10.2021 04:40:00
128.788
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-36.09 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 04:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
128.788
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-36.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.92
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
1.2
06.10.2021 20:25:04
111.405
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-32.54 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 20:25:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
111.405
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-32.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
0.71
06.10.2021 19:30:00
128.550
133.280
0.000
131.867
ចំណេញ
-29.33 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 19:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
128.550
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-29.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.71
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.280
កាត់ចំណេញ
131.867
លក់
1.05
06.10.2021 17:50:01
111.220
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-30.17 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 17:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
111.220
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-30.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536
លក់
0.71
06.10.2021 13:35:00
111.413
114.510
0.000
113.536
ចំណេញ
-19.20 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 13:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
111.413
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-19.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.71
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.510
កាត់ចំណេញ
113.536