ទិញ
1.14
14.05.2021 05:00:00
132.459
132.385
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.77 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 05:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
132.459
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.385
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
1.58
13.05.2021 17:00:21
1.20964
1.20890
0.00000
1.20635
ចំណេញ
1.17 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 17:00:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20964
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.58
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20890
កាត់ចំណេញ
1.20635
លក់
1.38
13.05.2021 14:35:01
1.20820
1.20890
0.00000
1.20635
ចំណេញ
-0.97 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 14:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20820
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.38
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20890
កាត់ចំណេញ
1.20635
លក់
1.2
13.05.2021 14:00:01
1.20685
1.20890
0.00000
1.20635
ចំណេញ
-2.46 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 14:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20685
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20890
កាត់ចំណេញ
1.20635
លក់
1.04
13.05.2021 11:50:13
1.20551
1.20890
0.00000
1.20635
ចំណេញ
-3.53 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 11:50:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20551
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20890
កាត់ចំណេញ
1.20635
ទិញ
1.82
13.05.2021 11:50:07
1.20577
1.20869
0.00000
1.21066
ចំណេញ
5.31 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 11:50:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20577
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
5.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.82
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20869
កាត់ចំណេញ
1.21066
ទិញ
1.31
13.05.2021 10:15:04
109.517
109.519
0.000
109.686
ចំណេញ
0.02 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 10:15:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
109.517
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.31
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.519
កាត់ចំណេញ
109.686
លក់
2.29
13.05.2021 09:25:01
132.540
132.414
0.000
132.063
ចំណេញ
2.63 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 09:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
132.540
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
2.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.29
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.414
កាត់ចំណេញ
132.063
ទិញ
1.14
13.05.2021 06:15:05
109.671
109.519
0.000
109.686
ចំណេញ
-1.58 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 06:15:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
109.671
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.519
កាត់ចំណេញ
109.686
លក់
4.61
12.05.2021 23:45:01
109.647
109.541
0.000
109.050
ចំណេញ
4.46 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 23:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.647
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
4.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.61
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.541
កាត់ចំណេញ
109.050
លក់
4.01
12.05.2021 18:45:02
109.508
109.541
0.000
109.050
ចំណេញ
-1.21 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 18:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.508
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.541
កាត់ចំណេញ
109.050
ទិញ
1.58
12.05.2021 17:35:05
1.20786
1.20869
0.00000
1.21066
ចំណេញ
1.31 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 17:35:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20786
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.58
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20869
កាត់ចំណេញ
1.21066
លក់
3.46
12.05.2021 17:15:12
109.375
109.541
0.000
109.050
ចំណេញ
-5.24 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 17:15:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.375
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-5.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.46
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.541
កាត់ចំណេញ
109.050
លក់
3.01
12.05.2021 16:50:00
109.250
109.541
0.000
109.050
ចំណេញ
-8.00 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 16:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.250
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-8.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.541
កាត់ចំណេញ
109.050
ទិញ
1.38
12.05.2021 16:30:04
1.20949
1.20869
0.00000
1.21066
ចំណេញ
-1.10 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 16:30:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20949
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.38
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20869
កាត់ចំណេញ
1.21066
ទិញ
1.2
12.05.2021 16:20:06
1.21187
1.20869
0.00000
1.21066
ចំណេញ
-3.82 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 16:20:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21187
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20869
កាត់ចំណេញ
1.21066
ទិញ
1.04
12.05.2021 16:15:04
1.21391
1.20869
0.00000
1.21066
ចំណេញ
-5.43 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 16:15:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21391
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20869
កាត់ចំណេញ
1.21066
លក់
1.98
12.05.2021 15:55:30
132.357
132.414
0.000
132.063
ចំណេញ
-1.03 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:55:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
132.357
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.98
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.414
កាត់ចំណេញ
132.063
លក់
1.72
12.05.2021 15:45:01
132.177
132.414
0.000
132.063
ចំណេញ
-3.72 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
132.177
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.72
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.414
កាត់ចំណេញ
132.063
លក់
1.49
12.05.2021 15:40:01
132.064
132.414
0.000
132.063
ចំណេញ
-4.76 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
132.064
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-4.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.49
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.414
កាត់ចំណេញ
132.063
លក់
2.61
12.05.2021 15:35:09
109.121
109.541
0.000
109.050
ចំណេញ
-10.01 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:35:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.121
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-10.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.61
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.541
កាត់ចំណេញ
109.050
លក់
1.3
12.05.2021 15:35:09
131.928
132.414
0.000
132.063
ចំណេញ
-5.77 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:35:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
131.928
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-5.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.414
កាត់ចំណេញ
132.063
លក់
1.12
12.05.2021 14:00:00
131.769
132.414
0.000
132.063
ចំណេញ
-6.59 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 14:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
131.769
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.414
កាត់ចំណេញ
132.063
លក់
2.25
12.05.2021 06:00:00
108.886
109.541
0.000
109.050
ចំណេញ
-13.45 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 06:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
108.886
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-13.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.25
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.541
កាត់ចំណេញ
109.050
លក់
1.96
12.05.2021 03:55:00
108.768
109.541
0.000
109.050
ចំណេញ
-13.83 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 03:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
108.768
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-13.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.96
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.541
កាត់ចំណេញ
109.050
លក់
1.7
11.05.2021 21:15:02
108.650
109.541
0.000
109.050
ចំណេញ
-13.83 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 21:15:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
108.650
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-13.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.7
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.541
កាត់ចំណេញ
109.050
លក់
1.48
11.05.2021 16:35:00
108.515
109.541
0.000
109.050
ចំណេញ
-13.86 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 16:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
108.515
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-13.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.48
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.541
កាត់ចំណេញ
109.050
លក់
1.39
11.05.2021 16:05:04
108.400
109.541
0.000
109.050
ចំណេញ
-14.48 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 16:05:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
108.400
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-14.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.39
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.541
កាត់ចំណេញ
109.050
លក់
1.12
11.05.2021 15:05:02
108.569
109.541
0.000
109.050
ចំណេញ
-9.94 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 15:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
108.569
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-9.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.541
កាត់ចំណេញ
109.050
លក់
40.18
24.03.2021 01:30:00
128.556
132.414
0.000
128.086
ចំណេញ
-1 415.13 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 01:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
128.556
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1 415.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
40.18
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.414
កាត់ចំណេញ
128.086