ទិញ
3.76
17.09.2021 18:50:00
1.17318
1.17261
0.00000
1.17821
ចំណេញ
-2.14 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17318
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.76
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17261
កាត់ចំណេញ
1.17821
ទិញ
1.12
17.09.2021 18:25:00
109.919
109.888
0.000
110.072
ចំណេញ
-0.32 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
109.919
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.888
កាត់ចំណេញ
110.072
ទិញ
1.89
17.09.2021 18:10:00
129.035
128.894
0.000
129.516
ចំណេញ
-2.43 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
129.035
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-2.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.89
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.894
កាត់ចំណេញ
129.516
លក់
0.66
17.09.2021 18:00:01
129.070
129.066
0.000
0.000
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
129.070
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.066
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.9
17.09.2021 17:20:01
1.17418
1.17327
1.17417
0.00000
ចំណេញ
0.82 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17418
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.17417
ចំណេញ
0.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17327
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
2.9
17.09.2021 17:15:00
1.17490
1.17261
0.00000
1.17821
ចំណេញ
-6.64 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17490
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.9
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17261
កាត់ចំណេញ
1.17821
ទិញ
1.45
17.09.2021 16:50:00
129.276
128.894
0.000
129.516
ចំណេញ
-5.04 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 16:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
129.276
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-5.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.45
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.894
កាត់ចំណេញ
129.516
ទិញ
1.12
17.09.2021 16:20:01
129.468
128.894
0.000
129.516
ចំណេញ
-5.85 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 16:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
129.468
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-5.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.894
កាត់ចំណេញ
129.516
លក់
0.6
17.09.2021 16:20:00
1.17609
1.17327
1.17417
0.00000
ចំណេញ
1.69 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 16:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17609
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.17417
ចំណេញ
1.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17327
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
5.38
17.09.2021 16:15:03
110.062
110.007
0.000
109.629
ចំណេញ
2.69 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 16:15:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.062
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
2.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.38
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.007
កាត់ចំណេញ
109.629
ទិញ
0.99
17.09.2021 15:05:00
110.034
109.888
0.000
110.072
ចំណេញ
-1.32 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 15:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
110.034
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.99
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.888
កាត់ចំណេញ
110.072
ទិញ
0.99
17.09.2021 15:00:01
129.678
128.894
0.000
129.516
ចំណេញ
-7.06 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 15:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
129.678
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-7.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.99
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.894
កាត់ចំណេញ
129.516
លក់
4.14
17.09.2021 11:45:00
109.957
110.007
0.000
109.629
ចំណេញ
-1.88 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 11:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.957
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.007
កាត់ចំណេញ
109.629
ទិញ
0.66
17.09.2021 10:45:01
129.455
128.894
0.000
129.516
ចំណេញ
-3.37 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 10:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
129.455
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.894
កាត់ចំណេញ
129.516
ទិញ
0.66
17.09.2021 04:50:00
109.893
109.888
0.000
110.072
ចំណេញ
-0.03 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 04:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
109.893
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
109.888
កាត់ចំណេញ
110.072
លក់
3.14
16.09.2021 16:40:00
109.812
110.007
0.000
109.629
ចំណេញ
-5.57 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.812
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-5.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.007
កាត់ចំណេញ
109.629
លក់
2.41
16.09.2021 15:50:00
109.637
110.007
0.000
109.629
ចំណេញ
-8.11 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.637
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-8.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.41
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.007
កាត់ចំណេញ
109.629
លក់
1.86
16.09.2021 15:35:00
109.527
110.007
0.000
109.629
ចំណេញ
-8.12 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.527
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-8.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.86
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.007
កាត់ចំណេញ
109.629
ទិញ
2.23
16.09.2021 13:45:00
1.17640
1.17261
0.00000
1.17821
ចំណេញ
-8.45 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 13:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17640
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.23
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17261
កាត់ចំណេញ
1.17821
ទិញ
1.71
16.09.2021 11:15:00
1.17775
1.17261
0.00000
1.17821
ចំណេញ
-8.79 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 11:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17775
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.71
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17261
កាត់ចំណេញ
1.17821
ទិញ
1.32
16.09.2021 10:00:03
1.17911
1.17261
0.00000
1.17821
ចំណេញ
-8.58 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 10:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17911
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.32
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17261
កាត់ចំណេញ
1.17821
លក់
1.43
15.09.2021 15:40:00
109.290
110.007
0.000
109.629
ចំណេញ
-9.32 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 15:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.290
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-9.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.43
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.007
កាត់ចំណេញ
109.629
លក់
1.46
15.09.2021 15:20:00
109.156
110.007
0.000
109.629
ចំណេញ
-11.29 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 15:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.156
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-11.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.46
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.007
កាត់ចំណេញ
109.629
លក់
0.98
15.09.2021 11:50:00
109.316
110.007
0.000
109.629
ចំណេញ
-6.16 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 11:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.316
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-6.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.98
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.007
កាត់ចំណេញ
109.629
លក់
0.65
15.09.2021 09:15:00
109.494
110.007
0.000
109.629
ចំណេញ
-3.03 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 09:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.494
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.65
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.007
កាត់ចំណេញ
109.629
ទិញ
1
14.09.2021 21:50:02
1.18092
1.17261
0.00000
1.17821
ចំណេញ
-8.31 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.18092
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17261
កាត់ចំណេញ
1.17821
ទិញ
0.77
14.09.2021 16:40:00
1.18265
1.17261
0.00000
1.17821
ចំណេញ
-7.73 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 16:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.18265
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.77
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17261
កាត់ចំណេញ
1.17821
ទិញ
0.59
14.09.2021 16:00:00
1.18428
1.17261
0.00000
1.17821
ចំណេញ
-6.89 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 16:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.18428
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.59
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17261
កាត់ចំណេញ
1.17821