ទិញ
6.18
17.06.2021 21:00:03
110.225
110.217
0.000
110.672
ចំណេញ
-0.45 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 21:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
110.225
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.18
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.217
កាត់ចំណេញ
110.672
ទិញ
65.01
17.06.2021 19:30:01
131.058
130.753
0.000
131.992
ចំណេញ
-179.90 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 19:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
131.058
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-179.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
65.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.992
ទិញ
50.4
17.06.2021 19:20:01
131.288
130.753
0.000
131.992
ចំណេញ
-244.64 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 19:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
131.288
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-244.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
50.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.992
ទិញ
45.67
17.06.2021 19:20:01
1.19041
1.18629
0.00000
1.19868
ចំណេញ
-188.16 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 19:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.19041
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-188.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
45.67
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19868
ទិញ
38.77
17.06.2021 18:25:01
131.503
130.753
0.000
131.992
ចំណេញ
-263.82 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
131.503
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-263.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
38.77
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.992
ទិញ
4.72
17.06.2021 17:40:02
110.349
110.217
0.000
110.672
ចំណេញ
-5.65 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
110.349
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-5.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.72
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.217
កាត់ចំណេញ
110.672
ទិញ
34.83
17.06.2021 17:15:01
1.19243
1.18629
0.00000
1.19868
ចំណេញ
-213.86 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.19243
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-213.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
34.83
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19868
ទិញ
29.59
17.06.2021 17:15:00
131.717
130.753
0.000
131.992
ចំណេញ
-258.81 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
131.717
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-258.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
29.59
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.992
ទិញ
3.63
17.06.2021 15:55:01
110.525
110.217
0.000
110.672
ចំណេញ
-10.14 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 15:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
110.525
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-10.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.63
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.217
កាត់ចំណេញ
110.672
ទិញ
22.76
17.06.2021 15:50:00
131.928
130.753
0.000
131.992
ចំណេញ
-242.64 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 15:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
131.928
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-242.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
22.76
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.992
ទិញ
17.51
17.06.2021 10:35:01
132.163
130.753
0.000
131.992
ចំណេញ
-224.00 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 10:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
132.163
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-224.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
17.51
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.992
ទិញ
26.79
17.06.2021 10:35:00
1.19462
1.18629
0.00000
1.19868
ចំណេញ
-223.16 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 10:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.19462
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-223.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
26.79
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19868
ទិញ
20.61
17.06.2021 10:15:01
1.19630
1.18629
0.00000
1.19868
ចំណេញ
-206.31 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 10:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.19630
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-206.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
20.61
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19868
ទិញ
13.47
17.06.2021 10:15:01
132.380
130.753
0.000
131.992
ចំណេញ
-198.84 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 10:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
132.380
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-198.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
13.47
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.992
ទិញ
10.36
17.06.2021 09:45:02
132.643
130.753
0.000
131.992
ចំណេញ
-177.65 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 09:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
132.643
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-177.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10.36
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.992
ទិញ
15.85
17.06.2021 09:10:04
1.19827
1.18629
0.00000
1.19868
ចំណេញ
-189.88 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 09:10:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.19827
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-189.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
15.85
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19868
ទិញ
2.79
17.06.2021 05:00:00
110.663
110.217
0.000
110.672
ចំណេញ
-11.29 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 05:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
110.663
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-11.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.79
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.217
កាត់ចំណេញ
110.672
ទិញ
2.86
17.06.2021 02:45:00
110.789
110.217
0.000
110.672
ចំណេញ
-14.84 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 02:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
110.789
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-14.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.86
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.217
កាត់ចំណេញ
110.672
ទិញ
12.2
16.06.2021 23:15:00
1.20017
1.18629
0.00000
1.19868
ចំណេញ
-169.34 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 23:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20017
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-169.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
12.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19868
ទិញ
1.91
16.06.2021 23:00:00
110.648
110.217
0.000
110.672
ចំណេញ
-7.47 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 23:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
110.648
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-7.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.91
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.217
កាត់ចំណេញ
110.672
ទិញ
9.38
16.06.2021 21:45:11
1.20169
1.18629
0.00000
1.19868
ចំណេញ
-144.45 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:45:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20169
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-144.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
9.38
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19868
ទិញ
1.27
16.06.2021 21:45:02
110.502
110.217
0.000
110.672
ចំណេញ
-3.28 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
110.502
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.27
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.217
កាត់ចំណេញ
110.672
ទិញ
7.97
16.06.2021 21:45:00
132.774
130.753
0.000
131.992
ចំណេញ
-146.14 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
132.774
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-146.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
7.97
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.992
ទិញ
7.22
16.06.2021 21:40:47
1.20249
1.18629
0.00000
1.19868
ចំណេញ
-116.96 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:40:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20249
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-116.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
7.22
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19868
ទិញ
5.55
16.06.2021 21:20:01
1.20403
1.18629
0.00000
1.19868
ចំណេញ
-98.46 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20403
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-98.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.55
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19868
ទិញ
6.13
16.06.2021 21:10:00
132.927
130.753
0.000
131.992
ចំណេញ
-120.91 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
132.927
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-120.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.992
ទិញ
4.72
16.06.2021 21:05:50
133.050
130.753
0.000
131.992
ចំណេញ
-98.37 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:05:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
133.050
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-98.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.72
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.992
ទិញ
4.27
16.06.2021 21:05:50
1.20514
1.18629
0.00000
1.19868
ចំណេញ
-80.49 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:05:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20514
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-80.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.27
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19868
ទិញ
3.6
16.06.2021 15:55:01
133.147
130.753
0.000
131.992
ចំណេញ
-78.19 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 15:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
133.147
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-78.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.6
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.992
ទិញ
2.77
16.06.2021 14:00:00
133.249
130.753
0.000
131.992
ចំណេញ
-62.73 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 14:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
133.249
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-62.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.77
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.992
ទិញ
2.13
16.06.2021 10:10:00
133.330
130.753
0.000
131.992
ចំណេញ
-49.80 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 10:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
133.330
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-49.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.992
ទិញ
1.64
16.06.2021 10:00:00
133.491
130.753
0.000
131.992
ចំណេញ
-40.74 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 10:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
133.491
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-40.74 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.64
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.992
ទិញ
1.26
16.06.2021 09:40:01
133.585
130.753
0.000
131.992
ចំណេញ
-32.38 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 09:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
133.585
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-32.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.26
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.753
កាត់ចំណេញ
131.992
ទិញ
3.26
15.06.2021 14:25:00
1.21130
1.18629
0.00000
1.19868
ចំណេញ
-81.53 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 14:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21130
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-81.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.26
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19868
ទិញ
2.5
15.06.2021 12:05:01
1.21241
1.18629
0.00000
1.19868
ចំណេញ
-65.30 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 12:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21241
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-65.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19868
ទិញ
1.93
15.06.2021 11:45:00
1.21341
1.18629
0.00000
1.19868
ចំណេញ
-52.34 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 11:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21341
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-52.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.93
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19868
ទិញ
1.71
15.06.2021 10:25:01
1.21431
1.18629
0.00000
1.19868
ចំណេញ
-47.91 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 10:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21431
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-47.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.71
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19868
ទិញ
1.14
15.06.2021 09:30:01
1.21339
1.18629
0.00000
1.19868
ចំណេញ
-30.89 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 09:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21339
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-30.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18629
កាត់ចំណេញ
1.19868
លក់
36
24.03.2021 01:30:00
128.556
130.856
0.000
128.086
ចំណេញ
-750.99 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 01:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
128.556
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-750.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
36
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.856
កាត់ចំណេញ
128.086