លក់
0.01
21.01.2021 13:21:54
141.906
142.192
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 13:21:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
141.906
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.192
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
21.01.2021 12:58:58
141.950
142.192
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 12:58:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
141.950
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.192
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
21.01.2021 12:58:58
141.950
142.192
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 12:58:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
141.950
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.192
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
21.01.2021 12:58:57
141.951
142.192
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 12:58:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
141.951
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.192
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
21.01.2021 12:26:05
141.902
142.192
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 12:26:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
141.902
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.192
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
21.01.2021 12:26:04
141.903
142.192
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 12:26:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
141.903
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.192
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
21.01.2021 12:26:03
141.902
142.192
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 12:26:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
141.902
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.192
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
21.01.2021 12:26:03
141.902
142.192
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 12:26:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
141.902
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.192
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
21.01.2021 12:26:02
141.902
142.192
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 12:26:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
141.902
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.192
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
21.01.2021 12:26:02
141.902
142.192
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 12:26:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
141.902
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.192
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
21.01.2021 12:26:01
141.903
142.192
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 12:26:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
141.903
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.192
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
21.01.2021 12:26:00
141.904
142.192
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 12:26:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
141.904
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.192
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
21.01.2021 11:27:46
33184.46
31670.11
0.00
37000.00
ចំណេញ
-0.15 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 11:27:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
33184.46
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
31670.11
កាត់ចំណេញ
37000.00
ទិញ
0.06
21.01.2021 10:55:53
33442.74
31670.11
0.00
37000.00
ចំណេញ
-1.07 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 10:55:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
33442.74
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
31670.11
កាត់ចំណេញ
37000.00
ទិញ
0.06
20.01.2021 20:12:31
34886.33
31670.11
0.00
37000.00
ចំណេញ
-1.94 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.01.2021 20:12:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
34886.33
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
31670.11
កាត់ចំណេញ
37000.00
ចម្លង
8.92 USD
20.01.2021 18:41:36
138.01%
124.90%
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.08 USD
SNR_138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.01.2021 18:41:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
8.92 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.05
20.01.2021 15:58:39
1849.01
1867.85
0.00
1845.00
ចំណេញ
-0.94 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.01.2021 15:58:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1849.01
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1867.85
កាត់ចំណេញ
1845.00
លក់
0.05
20.01.2021 15:58:33
1849.02
1867.85
0.00
1845.00
ចំណេញ
-0.94 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.01.2021 15:58:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1849.02
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1867.85
កាត់ចំណេញ
1845.00
លក់
0.05
20.01.2021 15:58:28
1848.77
1867.85
0.00
1845.00
ចំណេញ
-0.95 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.01.2021 15:58:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1848.77
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1867.85
កាត់ចំណេញ
1845.00
លក់
0.05
20.01.2021 15:58:19
1848.49
1867.85
0.00
1845.00
ចំណេញ
-0.97 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.01.2021 15:58:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1848.49
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1867.85
កាត់ចំណេញ
1845.00
ទិញ
0.06
18.01.2021 02:24:09
0.76905
0.77660
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.45 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.01.2021 02:24:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.76905
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77660
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.05
18.01.2021 01:35:45
1820.00
1867.33
0.00
1950.00
ចំណេញ
2.37 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.01.2021 01:35:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1820.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
2.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1867.33
កាត់ចំណេញ
1950.00
ទិញ
0.05
18.01.2021 01:35:45
1810.00
1867.33
0.00
1950.00
ចំណេញ
2.87 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.01.2021 01:35:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1810.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
2.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1867.33
កាត់ចំណេញ
1950.00
ចម្លង
10.53 USD
17.01.2021 05:48:15
41.44%
55.34%
0.00
0.00
ចំណេញ
0.53 USD
Sha9999
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.01.2021 05:48:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10.53 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
10.32 USD
17.01.2021 05:27:22
36.27%
41.33%
0.00
0.00
ចំណេញ
0.35 USD
AFRA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.01.2021 05:27:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10.32 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.05
15.01.2021 18:13:32
1825.00
1867.33
0.00
1950.00
ចំណេញ
2.12 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.01.2021 18:13:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1825.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
2.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1867.33
កាត់ចំណេញ
1950.00
ទិញ
0.03
15.01.2021 18:13:31
1825.14
1867.33
0.00
1950.00
ចំណេញ
1.27 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.01.2021 18:13:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1825.14
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
1.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1867.33
កាត់ចំណេញ
1950.00
ទិញនៅ
0.05
12.01.2021 01:11:02
1800.00
1871.78
0.00
1950.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.01.2021 01:11:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1800.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1871.78
កាត់ចំណេញ
1950.00
ទិញ
0.03
11.01.2021 01:19:01
0.91766
0.90852
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.22 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 01:19:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.91766
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90852
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.03
11.01.2021 01:19:00
117.330
116.726
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.18 USD
CHFJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 01:19:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
117.330
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
116.726
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.03
11.01.2021 01:18:58
1.07255
1.07811
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.12 USD
AUDNZD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 01:18:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.07255
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07811
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.04
08.01.2021 20:31:09
1835.06
1867.33
0.00
1950.00
ចំណេញ
1.29 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.01.2021 20:31:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1835.06
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
1.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1867.33
កាត់ចំណេញ
1950.00
ទិញ
0.03
06.01.2021 18:08:36
1906.96
1867.33
0.00
1950.00
ចំណេញ
-1.19 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.01.2021 18:08:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1906.96
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1867.33
កាត់ចំណេញ
1950.00
លក់
0.05
06.01.2021 03:35:55
79.698
80.463
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.37 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.01.2021 03:35:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
79.698
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
80.463
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.03
23.12.2020 22:12:25
0.75716
0.77683
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.59 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 22:12:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75716
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77683
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
23.12.2020 21:22:44
1.28591
1.26086
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.20 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 21:22:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.28591
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26086
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
23.12.2020 20:56:23
1.28535
1.26086
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.19 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 20:56:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.28535
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26086
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 19:32:04
0.75733
0.77683
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.20 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 19:32:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75733
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77683
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 19:31:08
1.34750
1.37269
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.25 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 19:31:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34750
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37269
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 18:39:47
139.600
142.192
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.25 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 18:39:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
139.600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.192
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
23.12.2020 18:31:44
1.34876
1.37269
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.24 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 18:31:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34876
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37269
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 15:20:27
1.34032
1.37269
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.32 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 15:20:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34032
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37269
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 15:11:56
0.70692
0.72084
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.14 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 15:11:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70692
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72084
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 15:07:03
0.75538
0.77683
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.21 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 15:07:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75538
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77683
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 14:26:27
0.75603
0.77683
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.21 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 14:26:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75603
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77683
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 14:18:21
0.70770
0.72084
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.13 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 14:18:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70770
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72084
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.12.2020 10:31:14
138.678
142.192
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.34 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 10:31:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
138.678
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.192
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
23.12.2020 10:21:26
1.34106
1.37269
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.32 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 10:21:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.34106
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37269
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
23.12.2020 08:27:42
0.75471
0.77683
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.66 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 08:27:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75471
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77683
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
22.12.2020 21:37:44
1.33425
1.37269
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.38 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 21:37:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.33425
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37269
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
22.12.2020 18:01:57
1.33036
1.37269
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.42 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 18:01:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.33036
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37269
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
22.12.2020 17:58:33
138.101
142.192
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.39 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 17:58:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
138.101
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.192
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
22.12.2020 17:56:58
0.70344
0.72084
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.17 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 17:56:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70344
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72084
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
22.12.2020 17:56:35
0.75210
0.77683
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.25 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 17:56:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75210
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77683
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
22.12.2020 17:01:47
0.75283
0.77683
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.72 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 17:01:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75283
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77683
កាត់ចំណេញ
0.00000
ចម្លង
570.83 USD
22.12.2020 10:25:52
12.38%
67.72%
0.00
0.00
ចំណេញ
150.97 USD
YNMV2
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 10:25:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
150.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
570.83 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់នៅ
0.04
10.12.2020 15:21:26
118.000
116.351
0.000
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
CHFJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 15:21:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
118.000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
116.351
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.03
08.12.2020 17:27:58
0.73990
0.77683
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.11 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 17:27:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.73990
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77683
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
08.12.2020 09:15:37
0.74049
0.77683
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.09 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 09:15:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.74049
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77683
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
08.12.2020 02:14:34
0.74097
0.77683
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.08 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 02:14:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.74097
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77683
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
07.12.2020 11:03:35
0.73902
0.77683
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.13 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.12.2020 11:03:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.73902
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77683
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.14
02.12.2020 15:44:16
1.20740
1.21470
0.00000
1.19878
ចំណេញ
-1.02 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 15:44:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20740
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21470
កាត់ចំណេញ
1.19878
លក់
0.13
01.12.2020 18:07:53
1.20433
1.21470
0.00000
1.19878
ចំណេញ
-1.35 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 18:07:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20433
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21470
កាត់ចំណេញ
1.19878
លក់
0.12
01.12.2020 17:19:40
1.20157
1.21470
0.00000
1.19878
ចំណេញ
-1.58 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 17:19:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20157
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21470
កាត់ចំណេញ
1.19878
លក់
0.12
01.12.2020 16:49:10
125.283
125.811
0.000
124.834
ចំណេញ
-0.61 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:49:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
125.283
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
125.811
កាត់ចំណេញ
124.834
លក់
0.11
01.12.2020 15:53:15
1.19856
1.21470
0.00000
1.19878
ចំណេញ
-1.78 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 15:53:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19856
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21470
កាត់ចំណេញ
1.19878
លក់
0.11
01.12.2020 15:23:45
124.987
125.811
0.000
124.834
ចំណេញ
-0.88 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 15:23:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
124.987
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
125.811
កាត់ចំណេញ
124.834
លក់
0.1
01.12.2020 07:14:00
1.19560
1.21470
0.00000
1.19878
ចំណេញ
-1.91 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 07:14:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19560
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21470
កាត់ចំណេញ
1.19878
លក់
0.1
30.11.2020 18:12:39
124.684
125.811
0.000
124.834
ចំណេញ
-1.09 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 18:12:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
124.684
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
125.811
កាត់ចំណេញ
124.834
លក់
0.05
18.11.2020 09:03:48
1.18769
1.21470
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.35 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 09:03:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18769
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21470
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
10.11.2020 06:56:42
0.88872
0.90908
0.00000
0.88600
ចំណេញ
-0.65 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.11.2020 06:56:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.88872
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90908
កាត់ចំណេញ
0.88600