ទិញ
1
23.07.2021 18:23:28
208.88
206.72
0.00
0.00
ចំណេញ
-2.41 USD
#CAT
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 18:23:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
208.88
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
206.72
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
23.07.2021 18:22:30
289.29
284.92
0.00
0.00
ចំណេញ
-4.62 USD
#MSFT
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 18:22:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
289.29
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-4.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
284.92
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
14.07.2021 19:11:13
226.34
226.50
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.09 USD
#BA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 19:11:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
226.34
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
226.50
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
14.07.2021 17:57:19
670.57
687.41
0.00
0.00
ចំណេញ
16.59 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 17:57:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
670.57
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
16.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
687.41
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2
12.07.2021 22:20:35
218.61
206.72
0.00
0.00
ចំណេញ
-24.28 USD
#CAT
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2021 22:20:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
218.61
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-24.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
206.72
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
23.06.2021 21:46:44
654.39
687.41
0.00
0.00
ចំណេញ
32.77 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2021 21:46:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
654.39
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
32.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
687.41
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
22.06.2021 22:46:08
214.39
206.72
0.00
0.00
ចំណេញ
-7.92 USD
#CAT
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 22:46:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
214.39
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-7.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
206.72
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
12.02.2021 17:28:48
788.98
687.41
0.00
0.00
ចំណេញ
-101.82 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 17:28:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
788.98
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-101.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
687.41
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
18.12.2020 16:42:14
342.45
265.61
0.00
0.00
ចំណេញ
-77.09 USD
#SNOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2020 16:42:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
342.45
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-77.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
265.61
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
09.12.2020 17:19:11
380.00
265.61
0.00
0.00
ចំណេញ
-114.64 USD
#SNOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 17:19:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
380.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-114.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
265.61
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
27.11.2020 16:47:58
322.78
265.61
0.00
0.00
ចំណេញ
-57.42 USD
#SNOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 16:47:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
322.78
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-57.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
265.61
កាត់ចំណេញ
0.00