ទិញ
1
23.10.2020 22:52:53
114.60
115.02
0.00
0.00
ចំណេញ
0.17 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 22:52:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
114.60
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
115.02
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
23.10.2020 22:52:22
541.51
543.24
0.00
0.00
ចំណេញ
1.48 USD
#NVDA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 22:52:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
541.51
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
1.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
543.24
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.04
23.10.2020 21:26:29
0.71339
0.71190
0.00000
0.00000
ចំណេញ
5.56 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 21:26:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71339
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
5.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71190
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
23.10.2020 19:52:49
0.90915
0.90812
0.00000
0.00000
ចំណេញ
4.57 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 19:52:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90915
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
4.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90812
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
23.10.2020 17:56:01
0.71029
0.71190
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-6.84 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 17:56:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71029
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71190
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.24
23.10.2020 17:25:19
1.30216
1.30346
0.00000
0.00000
ចំណេញ
28.80 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 17:25:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.30216
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
28.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.30346
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.04
23.10.2020 17:18:00
0.90764
0.90809
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.55 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 17:18:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90764
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90809
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.08
23.10.2020 17:05:18
1.30516
1.30346
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-14.40 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 17:05:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.30516
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.30346
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
23.10.2020 16:35:00
1.30646
1.30349
0.00000
0.00000
ចំណេញ
11.48 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 16:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.30646
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
11.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.30349
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
23.10.2020 13:33:47
0.90613
0.90812
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-11.17 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 13:33:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90613
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-11.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90812
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.04
23.10.2020 12:36:00
1.18521
1.18366
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-6.60 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 12:36:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.18521
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18366
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.08
23.10.2020 12:26:30
1.18502
1.18369
0.00000
0.00000
ចំណេញ
9.84 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 12:26:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18502
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
9.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18369
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
23.10.2020 12:16:46
0.66961
0.66806
0.00000
0.00000
ចំណេញ
5.80 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 12:16:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.66961
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
5.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66806
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.04
23.10.2020 12:02:24
1.30821
1.30346
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-19.40 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 12:02:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.30821
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.30346
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.04
23.10.2020 11:17:00
1.31116
1.30346
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-31.20 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 11:17:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.31116
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-31.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.30346
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
23.10.2020 10:40:53
1.18202
1.18369
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-7.08 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 10:40:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18202
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18369
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.04
23.10.2020 09:02:26
0.66577
0.66800
0.00000
0.00000
ចំណេញ
8.52 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 09:02:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.66577
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
8.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66800
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
23.10.2020 03:33:00
1.17904
1.18369
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-19.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 03:33:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17904
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18369
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.04
23.10.2020 01:39:05
0.71316
0.71186
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-5.60 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 01:39:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.71316
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71186
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.04
22.10.2020 20:16:01
0.66881
0.66800
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.64 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 20:16:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.66881
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66800
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
1
21.10.2020 20:07:37
117.23
115.02
0.00
0.00
ចំណេញ
-2.46 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 20:07:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
117.23
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
115.02
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
21.10.2020 20:06:25
280.61
284.95
0.00
0.00
ចំណេញ
4.09 USD
#FB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 20:06:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
280.61
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
4.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
284.95
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.04
21.10.2020 18:05:05
0.66661
0.66806
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-6.20 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:05:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.66661
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66806
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
21.10.2020 18:05:04
0.90313
0.90812
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-26.82 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:05:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90313
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90812
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
1
13.10.2020 18:56:46
12146.5
11623.4
0.0
0.0
ចំណេញ
-52.81 USD
NQ
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 18:56:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
12146.5
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-52.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
11623.4
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
1
06.10.2020 21:48:38
7.24
8.16
0.00
0.00
ចំណេញ
0.67 USD
#F
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2020 21:48:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
7.24
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
8.16
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
06.10.2020 21:48:18
7.24
8.16
0.00
0.00
ចំណេញ
0.67 USD
#F
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2020 21:48:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
7.24
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
8.16
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
06.10.2020 21:47:30
7.24
8.16
0.00
0.00
ចំណេញ
0.67 USD
#F
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2020 21:47:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
7.24
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
8.16
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
06.10.2020 21:47:14
7.24
8.16
0.00
0.00
ចំណេញ
0.67 USD
#F
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2020 21:47:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
7.24
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
8.16
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
06.10.2020 21:47:05
7.24
8.16
0.00
0.00
ចំណេញ
0.67 USD
#F
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2020 21:47:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
7.24
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
8.16
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
15.09.2020 19:59:24
37.07
38.18
0.00
0.00
ចំណេញ
0.86 USD
#PFE
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2020 19:59:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
37.07
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
38.18
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
31.08.2020 21:56:08
495.05
420.38
0.00
0.00
ចំណេញ
-74.92 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2020 21:56:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
495.05
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-74.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
420.38
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
31.08.2020 19:13:56
129.05
115.02
0.00
0.00
ចំណេញ
-14.28 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2020 19:13:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
129.05
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-14.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
115.02
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
31.08.2020 17:25:22
294.85
284.95
0.00
0.00
ចំណេញ
-10.15 USD
#FB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2020 17:25:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
294.85
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-10.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
284.95
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
25.08.2020 21:08:43
281.03
284.95
0.00
0.00
ចំណេញ
3.67 USD
#FB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2020 21:08:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
281.03
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
3.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
284.95
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
05.08.2020 22:19:00
25.50
24.90
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.85 USD
#BAC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2020 22:19:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
25.50
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
24.90
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
03.08.2020 16:39:34
6.16
7.63
0.00
0.00
ចំណេញ
1.22 USD
#GE
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2020 16:39:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
6.16
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
1.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
7.63
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
22.07.2020 13:43:41
3371.7
3204.2
0.0
0.0
ចំណេញ
-20.37 USD
SX5E
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2020 13:43:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
3371.7
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-20.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
3204.2
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.31592
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-957.40 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2020 07:02:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.32814
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-957.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.31592
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
104.850
0.000
0.000
ចំណេញ
36.83 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2020 17:00:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
108.722
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
36.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
104.850
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.02
29.05.2019 06:30:55
1.00598
0.90501
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-223.34 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.05.2019 06:30:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.00598
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-223.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90501
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
13.03.2019 12:11:02
1.13005
1.18369
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-161.22 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2019 12:11:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.13005
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-161.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18369
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.01.2019 06:05:47
1.14297
1.18369
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-81.64 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2019 06:05:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.14297
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-81.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18369
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
1.1
07.01.2019 04:02:35
0.71324
0.71190
0.00000
0.00000
ចំណេញ
136.40 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2019 04:02:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71324
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
136.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71190
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
07.01.2019 02:06:43
0.71257
0.71186
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.62 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2019 02:06:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.71257
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71186
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
07.01.2019 02:00:02
1.14105
1.18366
0.00000
0.00000
ចំណេញ
85.02 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2019 02:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.14105
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
85.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18366
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.16
07.01.2019 01:53:32
1.33712
1.31592
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-259.37 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2019 01:53:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.33712
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-259.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.31592
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.4
07.01.2019 00:52:13
1.05685
1.06568
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-243.96 USD
AUDNZD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2019 00:52:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.05685
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-243.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06568
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
07.01.2019 00:12:45
1.05758
1.06559
0.00000
0.00000
ចំណេញ
10.30 USD
AUDNZD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2019 00:12:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.05758
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
10.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06559
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.01.2019 00:01:05
1.13925
1.18369
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-89.08 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2019 00:01:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.13925
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-89.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18369
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
04.01.2019 23:56:25
1.33741
1.31592
0.00000
0.00000
ចំណេញ
32.46 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 23:56:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.33741
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
32.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.31592
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.06
04.01.2019 21:23:05
0.89475
0.90809
0.00000
0.00000
ចំណេញ
103.12 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 21:23:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.89475
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
103.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90809
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
04.01.2019 18:46:54
0.67465
0.66806
0.00000
0.00000
ចំណេញ
25.96 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 18:46:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67465
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
25.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66806
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
04.01.2019 18:43:40
1.27302
1.30349
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-122.28 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 18:43:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.27302
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-122.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.30349
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.16
04.01.2019 18:00:30
1.25437
1.17972
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1 316.50 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 18:00:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.25437
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1 316.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17972
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
04.01.2019 18:00:04
0.67398
0.66800
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-12.16 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 18:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.67398
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66800
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
04.01.2019 18:00:03
1.27233
1.30346
0.00000
0.00000
ចំណេញ
62.06 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 18:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.27233
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
62.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.30346
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.66
04.01.2019 18:00:01
0.71045
0.71190
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-102.30 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 18:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71045
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-102.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71190
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
04.01.2019 17:50:38
1.26947
1.30349
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-68.24 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 17:50:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.26947
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-68.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.30349
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
04.01.2019 17:26:49
0.67161
0.66806
0.00000
0.00000
ចំណេញ
6.90 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 17:26:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67161
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
6.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66806
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.4
04.01.2019 17:25:31
0.70768
0.71190
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-172.80 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 17:25:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70768
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-172.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71190
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
04.01.2019 17:24:59
1.26586
1.30349
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-75.46 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 17:24:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.26586
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-75.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.30349
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
04.01.2019 17:24:10
1.34184
1.31592
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-197.97 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 17:24:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.34184
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-197.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.31592
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.24
04.01.2019 16:33:25
1.05438
1.06568
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-185.98 USD
AUDNZD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 16:33:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.05438
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-185.98 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06568
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
04.01.2019 16:30:07
1.26228
1.30349
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-165.24 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 16:30:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.26228
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-165.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.30349
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.04
04.01.2019 12:20:24
0.89846
0.90809
0.00000
0.00000
ចំណេញ
49.41 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 12:20:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.89846
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
49.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90809
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
04.01.2019 12:14:37
1.25226
1.17964
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-160.88 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 12:14:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.25226
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-160.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17964
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
04.01.2019 12:14:27
0.89922
0.90812
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-23.60 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 12:14:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.89922
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-23.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90812
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.16
04.01.2019 11:23:13
1.05177
1.06568
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-151.88 USD
AUDNZD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 11:23:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.05177
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-151.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06568
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.24
04.01.2019 11:22:49
0.70508
0.71190
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-166.08 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 11:22:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70508
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-166.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71190
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.06
04.01.2019 09:09:32
1.34661
1.31592
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-140.53 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 09:09:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.34661
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-140.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.31592
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.16
04.01.2019 04:40:31
0.70224
0.71190
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-156.16 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2019 04:40:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70224
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-156.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71190
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.1
03.01.2019 19:56:55
1.25093
1.17972
0.00000
0.00000
ចំណេញ
784.81 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 19:56:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.25093
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
784.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17972
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
03.01.2019 18:22:19
0.66857
0.66806
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.82 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 18:22:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.66857
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66806
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.06
03.01.2019 18:21:59
1.24729
1.17972
0.00000
0.00000
ចំណេញ
446.75 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 18:21:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.24729
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
446.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17972
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
03.01.2019 17:26:52
1.12601
1.07125
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-121.41 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 17:26:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.12601
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-121.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07125
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.1
03.01.2019 17:20:37
0.69955
0.71190
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-124.50 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 17:20:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.69955
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-124.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71190
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.04
03.01.2019 17:20:03
1.35133
1.31592
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-108.04 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 17:20:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.35133
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-108.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.31592
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
03.01.2019 16:28:58
1.12451
1.07127
0.00000
0.00000
ចំណេញ
117.25 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 16:28:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.12451
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
117.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07127
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
03.01.2019 15:26:57
1.24379
1.17972
0.00000
0.00000
ចំណេញ
282.37 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 15:26:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.24379
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
282.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17972
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
03.01.2019 15:15:14
0.90200
0.90809
0.00000
0.00000
ចំណេញ
15.48 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 15:15:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90200
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
15.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90809
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
03.01.2019 15:14:19
1.35610
1.31592
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-61.27 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 15:14:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.35610
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-61.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.31592
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.1
03.01.2019 12:33:21
1.04917
1.06568
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-112.29 USD
AUDNZD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 12:33:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.04917
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-112.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06568
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.06
03.01.2019 10:14:34
0.69689
0.71190
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-90.66 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 10:14:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.69689
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-90.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71190
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
03.01.2019 08:54:11
0.98481
0.90501
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-176.55 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 08:54:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.98481
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-176.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90501
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
03.01.2019 04:37:24
0.69417
0.71190
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-71.32 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 04:37:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.69417
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-71.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71190
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.06
03.01.2019 02:55:44
1.04655
1.06568
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-77.88 USD
AUDNZD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 02:55:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.04655
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-77.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06568
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
03.01.2019 02:22:33
1.24022
1.17972
0.00000
0.00000
ចំណេញ
133.30 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 02:22:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.24022
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
133.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17972
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
03.01.2019 01:31:01
0.69146
0.71190
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-41.08 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 01:31:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.69146
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-41.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71190
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
03.01.2019 01:30:58
1.04424
1.06568
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-58.09 USD
AUDNZD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 01:30:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.04424
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-58.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06568
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
03.01.2019 01:20:16
1.04150
1.06568
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-32.71 USD
AUDNZD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 01:20:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.04150
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-32.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06568
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
03.01.2019 01:09:56
1.03891
1.06568
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-36.17 USD
AUDNZD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 01:09:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.03891
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-36.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06568
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
03.01.2019 01:06:45
1.03630
1.06568
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-39.66 USD
AUDNZD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 01:06:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.03630
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-39.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06568
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
03.01.2019 01:02:23
0.68874
0.71190
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-46.52 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 01:02:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68874
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-46.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71190
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
03.01.2019 01:02:15
0.90588
0.90809
0.00000
0.00000
ចំណេញ
5.36 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 01:02:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90588
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
5.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90809
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
03.01.2019 01:01:56
1.23659
1.17972
0.00000
0.00000
ចំណេញ
125.27 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 01:01:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.23659
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
125.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17972
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
03.01.2019 01:00:05
0.90950
0.90809
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-4.07 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 01:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.90950
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90809
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
03.01.2019 01:00:04
1.23279
1.17972
0.00000
0.00000
ចំណេញ
116.88 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 01:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.23279
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
116.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17972
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
03.01.2019 01:00:03
0.68584
0.71190
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-52.32 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 01:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68584
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-52.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71190
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
03.01.2019 01:00:02
1.12102
1.07127
0.00000
0.00000
ចំណេញ
109.54 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2019 01:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.12102
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
109.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07127
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
02.01.2019 23:46:28
0.66526
0.66806
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-5.80 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.01.2019 23:46:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.66526
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66806
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
02.01.2019 16:20:51
0.98931
0.90505
0.00000
0.00000
ចំណេញ
186.00 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.01.2019 16:20:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.98931
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
186.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90505
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
02.01.2019 15:57:12
0.98847
0.90501
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-184.64 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.01.2019 15:57:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.98847
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-184.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90501
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
28.12.2018 21:15:09
0.98559
0.90505
0.00000
0.00000
ចំណេញ
177.78 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.12.2018 21:15:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.98559
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
177.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90505
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
28.12.2018 13:00:02
0.98205
0.90505
0.00000
0.00000
ចំណេញ
169.96 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.12.2018 13:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.98205
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
169.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90505
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
28.12.2018 09:47:21
1.36080
1.31592
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-68.41 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.12.2018 09:47:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.36080
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-68.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.31592
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
27.12.2018 16:09:48
1.36548
1.31592
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-75.52 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.12.2018 16:09:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.36548
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-75.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.31592
កាត់ចំណេញ
0.00000