ទិញ
1
12.02.2021 17:28:48
788.98
762.35
0.00
0.00
ចំណេញ
-26.88 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 17:28:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
788.98
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-26.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
762.35
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
05.01.2021 18:12:14
130.14
134.42
0.00
0.00
ចំណេញ
4.03 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2021 18:12:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
130.14
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
4.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
134.42
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
18.12.2020 16:42:14
342.45
237.88
0.00
0.00
ចំណេញ
-104.82 USD
#SNOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2020 16:42:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
342.45
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-104.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
237.88
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
09.12.2020 17:19:11
380.00
237.88
0.00
0.00
ចំណេញ
-142.37 USD
#SNOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 17:19:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
380.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-142.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
237.88
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
01.12.2020 16:44:08
121.61
134.42
0.00
0.00
ចំណេញ
12.56 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:44:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
121.61
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
12.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
134.42
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
27.11.2020 16:47:58
322.78
237.88
0.00
0.00
ចំណេញ
-85.15 USD
#SNOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 16:47:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
322.78
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-85.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
237.88
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
24.11.2020 20:38:16
115.35
134.42
0.00
0.00
ចំណេញ
18.82 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 20:38:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
115.35
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
18.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
134.42
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
24.11.2020 19:25:15
15.78
17.20
0.00
0.00
ចំណេញ
1.17 USD
#AGNC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:25:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
15.78
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
1.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
17.20
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
10.11.2020 17:25:46
39.51
37.13
0.00
0.00
ចំណេញ
-2.63 USD
#PFE
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.11.2020 17:25:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
39.51
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
37.13
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
31.08.2020 19:13:56
129.05
134.42
0.00
0.00
ចំណេញ
5.12 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2020 19:13:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
129.05
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
5.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
134.42
កាត់ចំណេញ
0.00