ទិញ
1
21.01.2021 17:10:35
285.56
278.01
0.00
0.00
ចំណេញ
-7.80 USD
#SNOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 17:10:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
285.56
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-7.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
278.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
05.01.2021 18:12:14
130.14
143.49
0.00
0.00
ចំណេញ
13.10 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2021 18:12:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
130.14
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
13.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
143.49
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
18.12.2020 16:42:14
342.45
278.01
0.00
0.00
ចំណេញ
-64.69 USD
#SNOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2020 16:42:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
342.45
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-64.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
278.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
09.12.2020 17:19:11
380.00
278.01
0.00
0.00
ចំណេញ
-102.24 USD
#SNOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 17:19:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
380.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-102.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
278.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
04.12.2020 18:12:33
211.83
209.26
0.00
0.00
ចំណេញ
-2.82 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2020 18:12:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
211.83
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
209.26
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
01.12.2020 16:44:08
121.61
143.49
0.00
0.00
ចំណេញ
21.63 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:44:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
121.61
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
21.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
143.49
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
27.11.2020 16:47:58
322.78
278.01
0.00
0.00
ចំណេញ
-45.02 USD
#SNOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 16:47:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
322.78
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-45.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
278.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
27.11.2020 16:46:59
595.49
883.36
0.00
0.00
ចំណេញ
287.62 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 16:46:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
595.49
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
287.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
883.36
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
24.11.2020 20:38:16
115.35
143.49
0.00
0.00
ចំណេញ
27.89 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 20:38:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
115.35
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
27.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
143.49
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
24.11.2020 19:49:47
53.27
48.58
0.00
0.00
ចំណេញ
-4.94 USD
#KO
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:49:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
53.27
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-4.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
48.58
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
24.11.2020 19:37:10
220.58
193.48
0.00
0.00
ចំណេញ
-27.35 USD
#BA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:37:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
220.58
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-27.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
193.48
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
24.11.2020 19:29:02
114.68
143.49
0.00
0.00
ចំណេញ
28.56 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:29:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
114.68
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
28.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
143.49
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
24.11.2020 19:25:15
15.78
15.85
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.18 USD
#AGNC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:25:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
15.78
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
15.85
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
24.11.2020 19:22:57
60.71
65.59
0.00
0.00
ចំណេញ
4.63 USD
#GILD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:22:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
60.71
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
4.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
65.59
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
18.11.2020 20:46:24
119.30
143.49
0.00
0.00
ចំណេញ
23.94 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 20:46:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
119.30
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
23.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
143.49
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
17.11.2020 21:08:42
536.65
519.92
0.00
0.00
ចំណេញ
-16.98 USD
#NVDA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.11.2020 21:08:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
536.65
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-16.98 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
519.92
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
17.11.2020 21:03:45
275.85
275.17
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.93 USD
#FB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.11.2020 21:03:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
275.85
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
275.17
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
11.11.2020 21:02:16
8.37
10.80
0.00
0.00
ចំណេញ
2.18 USD
#F
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.11.2020 21:02:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
8.37
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
2.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
10.80
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
11.11.2020 20:36:58
119.41
143.49
0.00
0.00
ចំណេញ
23.83 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.11.2020 20:36:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
119.41
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
23.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
143.49
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
10.11.2020 17:25:46
39.51
36.36
0.00
0.00
ចំណេញ
-3.40 USD
#PFE
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.11.2020 17:25:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
39.51
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
36.36
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
15.09.2020 19:59:24
37.07
36.36
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.96 USD
#PFE
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2020 19:59:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
37.07
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
36.36
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
31.08.2020 19:13:56
129.05
143.49
0.00
0.00
ចំណេញ
14.19 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2020 19:13:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
129.05
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
14.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
143.49
កាត់ចំណេញ
0.00