ទិញ
1
23.02.2021 16:46:11
630.86
597.88
0.00
0.00
ចំណេញ
-33.23 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 16:46:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
630.86
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-33.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
597.88
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
12.02.2021 17:28:48
788.98
597.88
0.00
0.00
ចំណេញ
-191.35 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 17:28:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
788.98
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-191.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
597.88
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
05.01.2021 18:12:14
130.14
121.39
0.00
0.00
ចំណេញ
-9.00 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2021 18:12:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
130.14
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-9.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
121.39
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
18.12.2020 16:42:14
342.45
235.98
0.00
0.00
ចំណេញ
-106.72 USD
#SNOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2020 16:42:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
342.45
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-106.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
235.98
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
09.12.2020 17:19:11
380.00
235.98
0.00
0.00
ចំណេញ
-144.27 USD
#SNOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 17:19:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
380.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-144.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
235.98
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
04.12.2020 18:12:33
211.83
207.43
0.00
0.00
ចំណេញ
-4.65 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2020 18:12:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
211.83
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-4.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
207.43
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
01.12.2020 16:44:08
121.61
121.39
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.47 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:44:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
121.61
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
121.39
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
27.11.2020 16:47:58
322.78
235.98
0.00
0.00
ចំណេញ
-87.05 USD
#SNOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 16:47:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
322.78
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-87.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
235.98
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
24.11.2020 20:38:16
115.35
121.39
0.00
0.00
ចំណេញ
5.79 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 20:38:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
115.35
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
5.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
121.39
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
24.11.2020 19:49:47
53.27
50.80
0.00
0.00
ចំណេញ
-2.72 USD
#KO
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:49:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
53.27
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
50.80
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
24.11.2020 19:29:02
114.68
121.39
0.00
0.00
ចំណេញ
6.46 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:29:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
114.68
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
6.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
121.39
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
24.11.2020 19:25:15
15.78
15.88
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.15 USD
#AGNC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:25:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
15.78
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
15.88
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
18.11.2020 20:46:24
119.30
121.39
0.00
0.00
ចំណេញ
1.84 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 20:46:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
119.30
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
1.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
121.39
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
17.11.2020 21:03:45
275.85
264.17
0.00
0.00
ចំណេញ
-11.93 USD
#FB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.11.2020 21:03:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
275.85
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-11.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
264.17
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
11.11.2020 21:02:16
8.37
12.27
0.00
0.00
ចំណេញ
3.65 USD
#F
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.11.2020 21:02:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
8.37
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
3.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
12.27
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
11.11.2020 20:36:58
119.41
121.39
0.00
0.00
ចំណេញ
1.73 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.11.2020 20:36:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
119.41
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
1.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
121.39
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
10.11.2020 17:25:46
39.51
34.39
0.00
0.00
ចំណេញ
-5.37 USD
#PFE
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.11.2020 17:25:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
39.51
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-5.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
34.39
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
15.09.2020 19:59:24
37.07
34.39
0.00
0.00
ចំណេញ
-2.93 USD
#PFE
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2020 19:59:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
37.07
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
34.39
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
31.08.2020 19:13:56
129.05
121.39
0.00
0.00
ចំណេញ
-7.91 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2020 19:13:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
129.05
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-7.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
121.39
កាត់ចំណេញ
0.00