ទិញ
1
28.10.2020 18:32:04
3301.3
3300.8
0.0
0.0
ចំណេញ
-0.55 USD
SPX
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 18:32:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
3301.3
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-0.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
3300.8
កាត់ចំណេញ
0.0