លក់
0.01
20.04.2021 19:57:42
1.20291
1.20285
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 19:57:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20291
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20285
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.04
20.04.2021 12:46:35
0.91643
0.91633
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 12:46:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.91643
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91633
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.05
19.04.2021 06:12:19
0.92093
0.91633
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.25 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 06:12:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.92093
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91633
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.05
16.04.2021 10:10:07
0.92100
0.91633
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.25 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 10:10:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.92100
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91633
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.05
15.04.2021 20:10:41
0.92283
0.91633
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.35 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 20:10:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.92283
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91633
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
15.04.2021 15:59:38
0.92452
0.91633
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.89 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 15:59:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.92452
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91633
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
13.04.2021 08:01:13
0.70033
0.71769
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.35 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 08:01:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70033
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.05
25.03.2021 17:25:11
0.69475
0.71769
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.15 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 17:25:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.69475
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
25.03.2021 08:02:16
149.105
150.719
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.15 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 08:02:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
149.105
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.719
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
18.02.2021 13:33:44
147.277
150.719
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.32 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 13:33:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
147.277
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.719
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
18.02.2021 07:29:46
146.664
150.719
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.37 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 07:29:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
146.664
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.719
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
17.02.2021 19:03:01
127.395
130.086
0.000
125.134
ចំណេញ
-0.25 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 19:03:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
127.395
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.086
កាត់ចំណេញ
125.134
លក់
0.01
17.02.2021 18:45:41
146.480
150.719
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.39 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 18:45:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
146.480
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.719
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
11.02.2021 03:42:29
144.564
150.719
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.57 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 03:42:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
144.564
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.719
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
08.02.2021 11:18:25
1.57041
1.55605
0.00000
1.59000
ចំណេញ
-0.11 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2021 11:18:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.57041
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.55605
កាត់ចំណេញ
1.59000
ទិញ
0.01
03.02.2021 16:27:13
1.57912
1.55605
0.00000
1.59000
ចំណេញ
-0.18 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2021 16:27:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.57912
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.55605
កាត់ចំណេញ
1.59000
លក់
0.01
27.01.2021 18:23:45
142.547
150.719
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.76 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.01.2021 18:23:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
142.547
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.719
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
27.01.2021 14:10:11
142.346
150.719
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.77 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.01.2021 14:10:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
142.346
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.719
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
26.01.2021 09:52:47
141.266
150.719
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.87 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.01.2021 09:52:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
141.266
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
150.719
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
28.12.2020 18:42:02
1.28769
1.26040
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.22 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.12.2020 18:42:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.28769
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26040
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.11.2020 19:09:30
0.69096
0.71769
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.27 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2020 19:09:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.69096
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.11.2020 19:09:21
0.69089
0.71769
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.27 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2020 19:09:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.69089
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
23.11.2020 19:08:05
1.30995
1.26040
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.39 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2020 19:08:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.30995
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26040
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
23.11.2020 19:08:00
1.30993
1.26040
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.39 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2020 19:08:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.30993
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26040
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
20.11.2020 02:54:27
0.69087
0.71769
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.27 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2020 02:54:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.69087
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
20.11.2020 02:54:16
0.69088
0.71769
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.27 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2020 02:54:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.69088
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
19.11.2020 17:53:27
0.69013
0.71769
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.28 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2020 17:53:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.69013
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
16.11.2020 12:55:43
0.68641
0.71769
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.31 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2020 12:55:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68641
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
10.11.2020 17:36:36
0.68142
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.36 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.11.2020 17:36:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68142
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
10.11.2020 17:36:34
0.68142
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.36 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.11.2020 17:36:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68142
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
10.11.2020 16:37:51
0.94549
0.97433
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.23 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.11.2020 16:37:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.94549
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.97433
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
10.11.2020 16:37:48
0.94550
0.97433
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.23 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.11.2020 16:37:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.94550
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.97433
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
09.11.2020 18:16:19
0.68049
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.37 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.11.2020 18:16:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68049
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
09.11.2020 18:16:18
0.68049
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.37 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.11.2020 18:16:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68049
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
06.11.2020 22:05:08
0.67724
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.40 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.11.2020 22:05:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67724
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
06.11.2020 22:05:05
0.67724
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.40 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.11.2020 22:05:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67724
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
06.11.2020 22:05:02
0.67725
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.40 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.11.2020 22:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67725
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
06.11.2020 16:52:12
0.67639
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.41 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.11.2020 16:52:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67639
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
06.11.2020 16:52:02
0.67639
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.41 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.11.2020 16:52:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67639
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
06.11.2020 16:51:55
0.67630
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.41 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.11.2020 16:51:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67630
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
06.11.2020 16:51:45
0.67650
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.41 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.11.2020 16:51:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67650
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
06.11.2020 16:51:30
0.67651
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.41 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.11.2020 16:51:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67651
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
06.11.2020 16:51:29
0.67651
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.41 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.11.2020 16:51:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67651
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
06.11.2020 16:51:28
0.67657
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.41 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.11.2020 16:51:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67657
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
06.11.2020 01:44:50
0.67610
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.42 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.11.2020 01:44:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67610
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
06.11.2020 01:44:48
0.67610
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.42 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.11.2020 01:44:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67610
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
05.11.2020 22:41:12
0.67611
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.42 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 22:41:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67611
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
05.11.2020 22:41:10
0.67610
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.42 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 22:41:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67610
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
05.11.2020 20:03:22
0.67629
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.41 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 20:03:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67629
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
05.11.2020 20:03:12
0.67626
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.41 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 20:03:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67626
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
05.11.2020 19:47:11
0.67567
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.42 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 19:47:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67567
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
05.11.2020 19:42:06
0.67528
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.42 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 19:42:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67528
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
05.11.2020 19:35:40
0.67488
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.43 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 19:35:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67488
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
05.11.2020 19:34:15
0.67478
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.43 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 19:34:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67478
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
05.11.2020 19:24:10
0.67516
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.43 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 19:24:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67516
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
05.11.2020 19:24:02
0.67512
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.43 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 19:24:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67512
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
លក់
0.01
05.11.2020 19:23:59
0.67517
0.71769
0.00000
0.66150
ចំណេញ
-0.43 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 19:23:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67517
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71769
កាត់ចំណេញ
0.66150
ទិញ
0.01
04.11.2020 09:55:05
1.32878
1.26040
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.54 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.11.2020 09:55:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.32878
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26040
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
29.09.2020 19:26:45
1.34166
1.26040
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.64 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2020 19:26:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.34166
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26040
កាត់ចំណេញ
0.00000