លក់
0.01
24.09.2021 16:52:39
110.663
114.230
0.000
0.000
ចំណេញ
-31.23 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 16:52:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.663
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-31.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.230
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
24.09.2021 06:22:47
110.396
114.230
0.000
0.000
ចំណេញ
-33.56 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 06:22:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.396
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-33.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.230
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
23.09.2021 18:28:46
110.172
114.230
0.000
0.000
ចំណេញ
-35.52 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 18:28:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.172
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-35.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.230
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
23.09.2021 16:38:50
110.103
114.230
0.000
0.000
ចំណេញ
-36.13 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 16:38:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.103
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-36.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.230
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
23.09.2021 16:04:08
110.066
114.230
0.000
0.000
ចំណេញ
-36.45 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 16:04:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.066
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-36.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.230
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
23.09.2021 14:54:33
110.034
114.230
0.000
0.000
ចំណេញ
-36.73 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:54:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.034
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-36.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.230
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
23.09.2021 10:59:56
109.942
114.230
0.000
0.000
ចំណេញ
-37.54 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 10:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.942
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-37.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.230
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
23.09.2021 10:58:30
109.957
114.230
0.000
0.000
ចំណេញ
-37.41 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 10:58:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.957
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-37.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.230
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
23.09.2021 09:53:53
109.860
114.230
0.000
0.000
ចំណេញ
-38.26 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 09:53:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.860
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-38.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.230
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
23.09.2021 09:52:21
109.868
114.230
0.000
0.000
ចំណេញ
-38.19 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 09:52:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.868
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-38.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.230
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
22.09.2021 22:12:37
109.800
114.230
0.000
0.000
ចំណេញ
-38.78 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 22:12:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.800
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-38.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.230
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
22.09.2021 22:12:21
109.810
114.230
0.000
0.000
ចំណេញ
-38.69 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 22:12:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.810
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-38.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.230
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
22.09.2021 20:15:07
109.596
114.230
0.000
0.000
ចំណេញ
-40.57 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 20:15:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.596
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-40.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.230
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
22.09.2021 20:11:12
109.587
114.230
0.000
0.000
ចំណេញ
-40.65 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 20:11:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.587
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-40.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.230
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
22.09.2021 20:07:10
109.580
114.230
0.000
0.000
ចំណេញ
-40.71 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 20:07:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.580
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-40.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
114.230
កាត់ចំណេញ
0.000