ទិញនៅ
0.02
20.09.2021 13:15:45
8.52000
8.66291
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 13:15:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
8.52000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
8.66291
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់នៅ
0.01
20.09.2021 12:30:43
128.633
128.451
0.000
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 12:30:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
128.633
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.451
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
20.09.2021 11:30:39
8.68000
8.66394
0.00000
10.00000
ចំណេញ
-1.85 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 11:30:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
8.68000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
8.66394
កាត់ចំណេញ
10.00000
ទិញនៅ
0.01
20.09.2021 10:31:29
8.58000
8.70284
0.00000
10.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:31:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
8.58000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
8.70284
កាត់ចំណេញ
10.00000
ទិញនៅ
0.01
20.09.2021 10:30:37
8.60000
8.70284
0.00000
10.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:30:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
8.60000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
8.70284
កាត់ចំណេញ
10.00000
ទិញនៅ
0.01
20.09.2021 10:29:32
8.62819
8.70284
0.00000
10.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:29:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
8.62819
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
8.70284
កាត់ចំណេញ
10.00000
ទិញ
0.01
20.09.2021 10:19:06
8.71001
8.66394
0.00000
10.00000
ចំណេញ
-5.32 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:19:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
8.71001
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
8.66394
កាត់ចំណេញ
10.00000
ទិញ
0.01
20.09.2021 10:07:23
8.69622
8.66394
0.00000
10.00000
ចំណេញ
-3.73 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:07:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
8.69622
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
8.66394
កាត់ចំណេញ
10.00000
ទិញនៅ
0.01
20.09.2021 10:06:51
72.78698
73.18740
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:06:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
72.78698
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.18740
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
17.09.2021 14:17:07
47608.00
44082.00
0.00
0.00
ចំណេញ
-70.52 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 14:17:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
47608.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-70.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
44082.00
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.02
15.09.2021 19:02:43
48343.00
44082.00
0.00
0.00
ចំណេញ
-85.22 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 19:02:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
48343.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-85.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
44082.00
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.01
15.09.2021 05:08:37
1.26824
1.27100
0.00000
1.22226
ចំណេញ
-2.97 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 05:08:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.26824
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.27100
កាត់ចំណេញ
1.22226
ទិញ
0.01
08.09.2021 10:55:31
73.47950
73.42460
0.00000
77.98676
ចំណេញ
-0.75 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 10:55:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
73.47950
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.42460
កាត់ចំណេញ
77.98676
ទិញ
0.03
03.09.2021 06:16:36
130.678
128.438
0.000
0.000
ចំណេញ
-61.32 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 06:16:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
130.678
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-61.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.438
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
27.08.2021 16:53:27
74.07230
73.42460
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-8.82 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 16:53:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
74.07230
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.42460
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
27.08.2021 16:43:04
74.18740
73.42460
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-10.39 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 16:43:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
74.18740
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.42460
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
27.08.2021 03:13:48
0.72279
0.72526
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-4.94 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 03:13:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.72279
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72526
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
25.08.2021 04:33:52
1.47904
1.50256
0.00000
1.46797
ចំណេញ
-36.69 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2021 04:33:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.47904
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-36.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.50256
កាត់ចំណេញ
1.46797
លក់
0.01
20.08.2021 10:48:21
0.71108
0.72526
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-14.18 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 10:48:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71108
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72526
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
05.08.2021 18:48:47
38876.41
44163.00
0.00
23403.01
ចំណេញ
-52.87 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 18:48:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
38876.41
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-52.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
44163.00
កាត់ចំណេញ
23403.01
លក់
0.01
27.07.2021 06:01:08
36377.86
44163.00
0.00
23403.01
ចំណេញ
-77.85 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 06:01:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
36377.86
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-77.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
44163.00
កាត់ចំណេញ
23403.01
ទិញ
0.01
08.07.2021 14:49:20
75.14640
73.42460
0.00000
83.11197
ចំណេញ
-23.45 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 14:49:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
75.14640
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-23.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.42460
កាត់ចំណេញ
83.11197
ទិញ
0.01
08.07.2021 11:15:56
75.29140
73.42460
0.00000
83.11197
ចំណេញ
-25.42 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 11:15:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
75.29140
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-25.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.42460
កាត់ចំណេញ
83.11197
ទិញ
0.01
03.05.2021 12:43:54
75.79910
73.42460
0.00000
83.25046
ចំណេញ
-32.34 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 12:43:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
75.79910
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-32.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.42460
កាត់ចំណេញ
83.25046
ទិញ
0.02
20.04.2021 21:41:57
1.51814
1.50207
0.00000
1.53595
ចំណេញ
-25.08 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 21:41:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.51814
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-25.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.50207
កាត់ចំណេញ
1.53595
ទិញ
0.02
25.02.2021 10:56:12
0.79961
0.72505
0.00000
0.80852
ចំណេញ
-149.12 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 10:56:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.79961
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-149.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72505
កាត់ចំណេញ
0.80852
លក់
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
128.463
0.000
115.821
ចំណេញ
-123.14 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2020 22:32:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
121.714
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-123.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.463
កាត់ចំណេញ
115.821
លក់
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
128.463
0.000
0.000
ចំណេញ
-74.05 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 09:46:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.345
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-74.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.463
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
128.463
0.000
0.000
ចំណេញ
-72.48 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 08:01:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.517
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-72.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.463
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
128.463
0.000
0.000
ចំណេញ
-72.07 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:27:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.562
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-72.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.463
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
128.463
0.000
0.000
ចំណេញ
-71.73 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:24:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-71.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.463
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.72526
0.00000
0.58751
ចំណេញ
-40.14 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2020 14:55:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68512
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-40.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72526
កាត់ចំណេញ
0.58751
លក់
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.72526
0.00000
0.58523
ចំណេញ
-43.76 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2020 03:52:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68150
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-43.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72526
កាត់ចំណេញ
0.58523