លក់
0.01
21.06.2021 19:41:44
1.47380
1.47287
0.00000
1.46299
ចំណេញ
0.75 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 19:41:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.47380
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.47287
កាត់ចំណេញ
1.46299
ទិញ
0.01
21.06.2021 10:05:32
73.10040
72.93220
0.00000
80.13834
ចំណេញ
-2.31 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 10:05:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
73.10040
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
72.93220
កាត់ចំណេញ
80.13834
ទិញនៅ
0.01
21.06.2021 09:18:47
72.70471
73.01780
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 09:18:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
72.70471
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.01780
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់នៅ
0.01
21.06.2021 06:52:21
0.69366
0.69677
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 06:52:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
0.69366
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69677
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
24.05.2021 15:35:12
73.77930
72.93220
0.00000
80.31281
ចំណេញ
-11.61 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 15:35:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
73.77930
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-11.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
72.93220
កាត់ចំណេញ
80.31281
ទិញ
0.01
19.05.2021 17:10:23
1.48054
1.47234
0.00000
1.53470
ចំណេញ
-6.64 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 17:10:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.48054
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.47234
កាត់ចំណេញ
1.53470
ទិញ
0.01
19.05.2021 16:51:01
73.69000
72.93220
0.00000
80.37804
ចំណេញ
-10.39 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 16:51:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
73.69000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
72.93220
កាត់ចំណេញ
80.37804
លក់
0.02
18.05.2021 05:27:42
1.46435
1.47287
0.00000
1.45224
ចំណេញ
-13.79 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 05:27:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.46435
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.47287
កាត់ចំណេញ
1.45224
ទិញ
0.02
18.05.2021 03:40:22
0.74945
0.74260
0.00000
0.75229
ចំណេញ
-14.93 USD
CADCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 03:40:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.74945
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74260
កាត់ចំណេញ
0.75229
លក់
0.02
12.05.2021 22:21:35
1.46330
1.47287
0.00000
1.43593
ចំណេញ
-15.49 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 22:21:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.46330
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-15.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.47287
កាត់ចំណេញ
1.43593
ទិញ
0.01
04.05.2021 13:48:53
74.90287
72.93220
0.00000
80.49218
ចំណេញ
-27.02 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 13:48:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
74.90287
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-27.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
72.93220
កាត់ចំណេញ
80.49218
ទិញ
0.01
03.05.2021 15:29:55
75.22536
72.93220
0.00000
80.21498
ចំណេញ
-31.44 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 15:29:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
75.22536
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-31.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
72.93220
កាត់ចំណេញ
80.21498
ទិញ
0.01
03.05.2021 12:43:54
75.79910
72.93220
0.00000
80.03561
ចំណេញ
-39.31 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 12:43:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
75.79910
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-39.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
72.93220
កាត់ចំណេញ
80.03561
ទិញ
0.01
03.05.2021 12:42:35
1.48411
1.47234
0.00000
1.53362
ចំណេញ
-9.53 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 12:42:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.48411
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.47234
កាត់ចំណេញ
1.53362
លក់
0.01
26.04.2021 13:27:26
0.73408
0.74300
0.00000
0.68384
ចំណេញ
-9.71 USD
CADCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 13:27:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.73408
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74300
កាត់ចំណេញ
0.68384
លក់
0.01
23.04.2021 17:15:44
86.311
89.267
0.000
0.000
ចំណេញ
-26.80 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 17:15:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
86.311
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-26.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
89.267
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
21.04.2021 16:54:07
85.423
89.267
0.000
83.288
ចំណេញ
-34.86 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 16:54:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
85.423
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-34.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
89.267
កាត់ចំណេញ
83.288
លក់
0.01
21.04.2021 12:56:37
85.785
89.267
0.000
83.346
ចំណេញ
-31.57 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 12:56:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
85.785
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-31.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
89.267
កាត់ចំណេញ
83.346
លក់
0.01
21.04.2021 11:05:43
0.72929
0.74300
0.00000
0.68077
ចំណេញ
-14.93 USD
CADCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 11:05:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.72929
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74300
កាត់ចំណេញ
0.68077
លក់
0.01
21.04.2021 09:49:55
0.72721
0.74300
0.00000
0.68145
ចំណេញ
-17.20 USD
CADCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 09:49:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.72721
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74300
កាត់ចំណេញ
0.68145
លក់
0.01
21.04.2021 06:04:30
85.601
89.267
0.000
83.403
ចំណេញ
-33.24 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 06:04:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
85.601
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-33.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
89.267
កាត់ចំណេញ
83.403
ទិញ
0.02
20.04.2021 21:41:57
1.51814
1.47234
0.00000
1.53595
ចំណេញ
-74.13 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 21:41:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.51814
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-74.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.47234
កាត់ចំណេញ
1.53595
ទិញ
0.02
25.02.2021 10:56:12
0.79961
0.75405
0.00000
0.80852
ចំណេញ
-91.12 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 10:56:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.79961
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-91.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.75405
កាត់ចំណេញ
0.80852
ទិញ
0.01
22.12.2020 18:02:47
1.61752
1.57987
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-28.38 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 18:02:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.61752
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.57987
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
21.12.2020 15:34:10
1.62188
1.57987
0.00000
1.67443
ចំណេញ
-31.67 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.12.2020 15:34:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.62188
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-31.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.57987
កាត់ចំណេញ
1.67443
ទិញ
0.01
08.12.2020 08:52:44
1.63441
1.57987
0.00000
1.67358
ចំណេញ
-41.12 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 08:52:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.63441
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-41.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.57987
កាត់ចំណេញ
1.67358
ទិញ
0.02
02.12.2020 15:55:18
1.64104
1.57987
0.00000
1.67443
ចំណេញ
-92.25 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 15:55:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.64104
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-92.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.57987
កាត់ចំណេញ
1.67443
លក់
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
131.436
0.000
115.821
ចំណេញ
-176.29 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2020 22:32:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
121.714
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-176.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
131.436
កាត់ចំណេញ
115.821
លក់
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
131.436
0.000
0.000
ចំណេញ
-100.55 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 09:46:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.345
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-100.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
131.436
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
131.436
0.000
0.000
ចំណេញ
-98.99 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 08:01:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.517
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-98.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
131.436
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
131.436
0.000
0.000
ចំណេញ
-98.58 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:27:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.562
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-98.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
131.436
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
131.436
0.000
0.000
ចំណេញ
-98.24 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:24:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-98.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
131.436
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.75426
0.00000
0.58751
ចំណេញ
-69.14 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2020 14:55:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68512
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-69.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.75426
កាត់ចំណេញ
0.58751
លក់
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.75426
0.00000
0.58523
ចំណេញ
-72.76 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2020 03:52:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68150
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-72.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.75426
កាត់ចំណេញ
0.58523