លក់
0.01
09.04.2021 15:30:05
1.49174
1.49197
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.19 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 15:30:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.49174
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.49197
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
09.04.2021 11:02:58
0.70244
0.70325
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.81 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 11:02:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70244
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70325
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
08.04.2021 17:57:34
86.767
87.586
0.000
0.000
ចំណេញ
-7.47 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 17:57:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
86.767
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-7.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
87.586
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញនៅ
0.01
08.04.2021 04:29:45
0.93061
0.92482
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 04:29:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
0.93061
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92482
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
01.04.2021 04:48:36
1.47504
1.49197
0.00000
1.43922
ចំណេញ
-13.51 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 04:48:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.47504
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.49197
កាត់ចំណេញ
1.43922
លក់
0.01
25.03.2021 17:26:29
0.69471
0.70325
0.00000
0.67781
ចំណេញ
-8.54 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 17:26:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.69471
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70325
កាត់ចំណេញ
0.67781
លក់
0.01
24.03.2021 20:31:34
86.552
87.586
0.000
81.756
ចំណេញ
-9.43 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 20:31:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
86.552
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-9.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
87.586
កាត់ចំណេញ
81.756
លក់
0.01
24.03.2021 15:26:41
0.69590
0.70325
0.00000
0.67910
ចំណេញ
-7.35 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 15:26:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.69590
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70325
កាត់ចំណេញ
0.67910
លក់
0.01
24.03.2021 10:30:30
86.311
87.586
0.000
81.698
ចំណេញ
-11.62 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 10:30:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
86.311
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-11.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
87.586
កាត់ចំណេញ
81.698
ទិញនៅ
0.01
22.03.2021 08:13:12
7.56871
8.17860
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 08:13:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
7.56871
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
8.17860
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
0.01
22.03.2021 08:12:30
7.77153
8.17860
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 08:12:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
7.77153
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
8.17860
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
0.01
17.03.2021 13:57:02
74.78504
77.32520
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.03.2021 13:57:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
74.78504
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
77.32520
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
0.01
17.03.2021 13:55:25
75.29053
77.32520
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.03.2021 13:55:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
75.29053
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
77.32520
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
02.03.2021 18:08:17
0.91438
0.92482
0.00000
0.88358
ចំណេញ
-11.29 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 18:08:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.91438
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-11.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92482
កាត់ចំណេញ
0.88358
ទិញ
0.02
25.02.2021 10:56:12
0.79961
0.76172
0.00000
0.80404
ចំណេញ
-75.78 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 10:56:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.79961
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-75.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76172
កាត់ចំណេញ
0.80404
ទិញ
0.01
22.12.2020 18:02:47
1.61752
1.56084
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-43.18 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 18:02:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.61752
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-43.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.56084
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
21.12.2020 15:34:10
1.62188
1.56084
0.00000
1.67443
ចំណេញ
-46.50 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.12.2020 15:34:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.62188
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-46.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.56084
កាត់ចំណេញ
1.67443
ទិញ
0.01
08.12.2020 08:52:44
1.63441
1.56084
0.00000
1.67358
ចំណេញ
-56.04 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 08:52:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.63441
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-56.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.56084
កាត់ចំណេញ
1.67358
ទិញ
0.02
02.12.2020 15:55:18
1.64104
1.56084
0.00000
1.67443
ចំណេញ
-122.18 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 15:55:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.64104
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-122.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.56084
កាត់ចំណេញ
1.67443
លក់
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
130.559
0.000
115.821
ចំណេញ
-161.28 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2020 22:32:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
121.714
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-161.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.559
កាត់ចំណេញ
115.821
លក់
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
130.559
0.000
0.000
ចំណេញ
-93.12 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 09:46:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.345
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-93.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.559
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
130.559
0.000
0.000
ចំណេញ
-91.55 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 08:01:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.517
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-91.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.559
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
130.559
0.000
0.000
ចំណេញ
-91.14 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:27:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.562
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-91.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.559
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
130.559
0.000
0.000
ចំណេញ
-90.80 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:24:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-90.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.559
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.76216
0.00000
0.58751
ចំណេញ
-77.04 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2020 14:55:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68512
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-77.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76216
កាត់ចំណេញ
0.58751
លក់
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.76216
0.00000
0.58523
ចំណេញ
-80.66 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2020 03:52:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68150
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-80.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76216
កាត់ចំណេញ
0.58523