លក់នៅ
0.01
27.11.2020 18:54:27
0.90611
0.90421
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 18:54:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
0.90611
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90421
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់នៅ
0.01
27.11.2020 18:52:52
1.20825
1.20421
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 18:52:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.20825
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20421
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់នៅ
0.01
27.11.2020 17:33:09
1.21250
1.20421
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 17:33:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.21250
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20421
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់នៅ
0.01
26.11.2020 11:26:49
0.91212
0.90421
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.11.2020 11:26:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
0.91212
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90421
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
25.11.2020 17:42:30
1.62243
1.61742
0.00000
1.66667
ចំណេញ
-3.70 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 17:42:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.62243
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.61742
កាត់ចំណេញ
1.66667
ទិញ
0.01
13.11.2020 05:04:33
1.63326
1.61742
0.00000
1.66824
ចំណេញ
-11.69 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.11.2020 05:04:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.63326
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-11.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.61742
កាត់ចំណេញ
1.66824
លក់
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
124.671
0.000
115.821
ចំណេញ
-56.79 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2020 22:32:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
121.714
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-56.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
124.671
កាត់ចំណេញ
115.821
លក់
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
124.671
0.000
0.000
ចំណេញ
-41.54 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 09:46:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.345
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-41.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
124.671
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
124.671
0.000
0.000
ចំណេញ
-39.89 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 08:01:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.517
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-39.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
124.671
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
124.671
0.000
0.000
ចំណេញ
-39.45 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:27:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.562
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-39.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
124.671
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
124.671
0.000
0.000
ចំណេញ
-39.09 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:24:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-39.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
124.671
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.73953
0.00000
0.58751
ចំណេញ
-54.41 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2020 14:55:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68512
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-54.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73953
កាត់ចំណេញ
0.58751
លក់
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.73953
0.00000
0.58523
ចំណេញ
-58.03 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2020 03:52:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68150
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-58.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73953
កាត់ចំណេញ
0.58523
ទិញ
0.03
17.12.2018 12:09:14
128.510
124.466
0.000
133.511
ចំណេញ
-116.64 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.12.2018 12:09:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
128.510
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-116.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
124.466
កាត់ចំណេញ
133.511