ទិញ
0.01
19.10.2021 16:01:08
1.43899
1.43736
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.58 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 16:01:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.43899
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.43736
កាត់ចំណេញ
0.00000