លក់
0.01
18.12.2020 03:57:22
6.51462
6.40551
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.20 USD
USDCNH
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2020 03:57:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
6.51462
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
6.40551
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
16.12.2020 12:04:11
73.25060
72.10340
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.50 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 12:04:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
73.25060
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
72.10340
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.05
02.11.2020 13:09:32
80.47290
72.10340
0.00000
0.00000
ចំណេញ
6.38 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.11.2020 13:09:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
80.47290
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
6.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
72.10340
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
30.09.2020 12:01:09
78.40760
72.10340
0.00000
0.00000
ចំណេញ
2.01 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 12:01:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
78.40760
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
72.10340
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
28.09.2020 14:06:34
78.81090
72.10340
0.00000
0.00000
ចំណេញ
2.12 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 14:06:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
78.81090
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
72.10340
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
24.07.2020 12:04:11
71.35650
72.10340
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.06 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2020 12:04:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
71.35650
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
72.10340
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
29.06.2020 09:02:25
69.71820
72.10340
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.15 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2020 09:02:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
69.71820
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
72.10340
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
24.06.2020 09:03:22
68.66640
72.10340
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.29 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.06.2020 09:03:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
68.66640
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
72.10340
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.06.2020 12:01:43
68.76400
72.10340
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.28 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2020 12:01:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
68.76400
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
72.10340
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.1
31.03.2020 09:09:18
79.40400
72.10340
0.00000
0.00000
ចំណេញ
12.83 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2020 09:09:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
79.40400
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
12.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
72.10340
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.1
30.03.2020 12:16:59
79.65800
72.10340
0.00000
0.00000
ចំណេញ
13.19 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2020 12:16:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
79.65800
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
13.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
72.10340
កាត់ចំណេញ
0.00000