លក់
0.01
18.12.2020 03:57:22
6.51462
6.48459
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.08 USD
USDCNH
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2020 03:57:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
6.51462
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
6.48459
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
16.12.2020 12:04:11
73.25060
73.25460
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.28 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 12:04:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
73.25060
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.25460
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.05
02.11.2020 13:09:32
80.47290
73.25460
0.00000
0.00000
ចំណេញ
5.76 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.11.2020 13:09:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
80.47290
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
5.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.25460
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
30.09.2020 12:01:09
78.40760
73.25460
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.77 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 12:01:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
78.40760
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.25460
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
28.09.2020 14:06:34
78.81090
73.25460
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.88 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 14:06:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
78.81090
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.25460
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
24.07.2020 12:04:11
71.35650
73.25460
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.05 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2020 12:04:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
71.35650
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.25460
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
29.06.2020 09:02:25
69.71820
73.25460
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.25 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2020 09:02:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
69.71820
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.25460
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
24.06.2020 09:03:22
68.66640
73.25460
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.39 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.06.2020 09:03:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
68.66640
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.25460
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.06.2020 12:01:43
68.76400
73.25460
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.38 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2020 12:01:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
68.76400
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.25460
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.1
31.03.2020 09:09:18
79.40400
73.25460
0.00000
0.00000
ចំណេញ
11.61 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2020 09:09:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
79.40400
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
11.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.25460
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.1
30.03.2020 12:16:59
79.65800
73.25460
0.00000
0.00000
ចំណេញ
11.97 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2020 12:16:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
79.65800
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
11.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.25460
កាត់ចំណេញ
0.00000