លក់
0.1
30.07.2021 12:02:26
0.90491
0.90562
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.08 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 12:02:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90491
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.90562
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.1
21.07.2021 00:42:00
0.69169
0.69783
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.63 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 00:42:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.69169
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69783
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.14
19.07.2021 15:07:31
1.17662
1.18686
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.43 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 15:07:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17662
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18686
កាត់ចំណេញ
0.00000