លក់
0.05
12.10.2021 20:38:13
1.35815
1.38036
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.13 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 20:38:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.35815
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38036
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.05
28.09.2021 20:42:49
1.08603
1.07345
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.70 USD
EURCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 20:42:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08603
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07345
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.05
21.09.2021 23:33:59
128.028
132.986
0.000
0.000
ចំណេញ
-2.18 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 23:33:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
128.028
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-2.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.986
កាត់ចំណេញ
0.000