លក់
0.1
05.03.2021 21:13:58
128.988
129.135
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.14 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 21:13:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
128.988
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.135
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.1
05.03.2021 21:11:43
1.28796
1.28651
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.16 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 21:11:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.28796
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.28651
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
02.03.2021 21:19:27
84.614
85.617
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.09 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 21:19:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
84.614
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
85.617
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.1
26.02.2021 02:14:44
1.65350
1.66454
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.79 USD
EURNZD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 02:14:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.65350
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.66454
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
21.01.2021 17:51:16
125.845
129.135
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.30 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 17:51:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
125.845
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.135
កាត់ចំណេញ
0.000