លក់
0.14
18.06.2021 20:55:08
119.522
120.744
0.000
0.000
ចំណេញ
-1.53 USD
CHFJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 20:55:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
119.522
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
120.744
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.12
18.06.2021 19:39:32
1.38154
1.39630
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.80 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 19:39:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.38154
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39630
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.14
09.06.2021 20:42:27
0.86292
0.85394
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.92 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 20:42:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86292
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.85394
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.15
09.06.2021 20:39:22
1.26446
1.28380
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.40 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 20:39:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.26446
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.28380
កាត់ចំណេញ
0.00000