ទិញ
0.05
17.09.2021 20:46:03
1.27499
1.27542
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 20:46:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.27499
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.27542
កាត់ចំណេញ
0.00000