លក់
0.01
15.04.2021 06:49:42
117.856
118.388
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.05 USD
CHFJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 06:49:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
117.856
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
118.388
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
08.04.2021 03:16:42
130.409
130.339
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 03:16:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
130.409
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.339
កាត់ចំណេញ
0.000