លក់នៅ
0.11
16.09.2021 20:33:21
1785.00
1753.08
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 20:33:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1785.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1753.08
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់នៅ
0.1
16.09.2021 20:32:47
1778.00
1753.08
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 20:32:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1778.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1753.08
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់នៅ
0.09
16.09.2021 18:19:47
1771.00
1753.08
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 18:19:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1771.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1753.08
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់នៅ
0.08
16.09.2021 18:18:39
1762.00
1753.08
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 18:18:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1762.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1753.08
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.08
16.09.2021 18:17:54
1755.96
1753.97
0.00
0.00
ចំណេញ
0.16 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 18:17:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1755.96
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1753.97
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.17
16.09.2021 17:00:12
1751.60
1753.08
0.00
1827.65
ចំណេញ
0.25 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 17:00:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1751.60
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.17
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1753.08
កាត់ចំណេញ
1827.65
ទិញ
0.16
16.09.2021 16:00:13
1762.40
1753.08
0.00
1827.65
ចំណេញ
-1.49 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:00:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1762.40
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1753.08
កាត់ចំណេញ
1827.65
ទិញ
0.14
16.09.2021 15:00:01
1771.13
1753.08
0.00
1827.65
ចំណេញ
-2.53 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1771.13
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1753.08
កាត់ចំណេញ
1827.65
ទិញ
0.13
16.09.2021 13:00:00
1778.32
1753.08
0.00
1827.65
ចំណេញ
-3.28 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 13:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1778.32
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1753.08
កាត់ចំណេញ
1827.65
ទិញ
0.12
16.09.2021 12:00:00
1785.09
1753.08
0.00
1827.65
ចំណេញ
-3.84 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1785.09
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1753.08
កាត់ចំណេញ
1827.65
ទិញ
0.11
16.09.2021 09:00:00
1787.10
1753.08
0.00
1827.65
ចំណេញ
-3.74 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 09:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1787.10
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3.74 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1753.08
កាត់ចំណេញ
1827.65
ទិញ
0.1
16.09.2021 07:00:00
1791.73
1753.08
0.00
1827.65
ចំណេញ
-3.87 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 07:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1791.73
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1753.08
កាត់ចំណេញ
1827.65
ទិញ
0.09
15.09.2021 20:00:01
1793.53
1753.08
0.00
1827.65
ចំណេញ
-3.64 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 20:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1793.53
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1753.08
កាត់ចំណេញ
1827.65
ទិញ
0.08
15.09.2021 18:00:02
1794.78
1753.08
0.00
1827.65
ចំណេញ
-3.34 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 18:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1794.78
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1753.08
កាត់ចំណេញ
1827.65
ទិញ
0.08
15.09.2021 17:00:02
1797.13
1753.08
0.00
1827.65
ចំណេញ
-3.52 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 17:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1797.13
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1753.08
កាត់ចំណេញ
1827.65