លក់
0.01
22.10.2021 14:00:01
1.37832
1.37866
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.34 USD
GBPUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 14:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37832
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37866
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
22.10.2021 12:05:00
1.38063
1.37840
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-2.23 USD
GBPUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 12:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38063
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37840
កាត់ចំណេញ
0.00000