ទិញ
0.02
16.09.2021 09:53:32
1.38199
1.38101
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.96 USD
GBPUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 09:53:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38199
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38101
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
16.09.2021 02:00:00
1.38534
1.38101
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-4.33 USD
GBPUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 02:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38534
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38101
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
15.09.2021 09:44:47
1.38257
1.38127
0.00000
0.00000
ចំណេញ
2.60 USD
GBPUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 09:44:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.38257
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38127
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
15.09.2021 05:05:02
1.37926
1.38127
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-2.01 USD
GBPUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 05:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37926
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38127
កាត់ចំណេញ
0.00000