លក់
0.03
28.10.2021 05:19:57
1799.37
1799.84
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.41 USD
XAUUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 05:19:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1799.37
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1799.84
កាត់ចំណេញ
0.00